Струк Наталія Семенівна

Посада: професор кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Електронна пошта: nataliya.struk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні основи розвитку бухгалтерського обліку; теорія і методологія фінансового обліку; теорія і методологія управлінського обліку; розвиток методів економічного аналізу; обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на підприємстві; теорія і методологія розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств; облік і оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу, бізнес-аналітика.

Керівник захищених восьми дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:

1. Мулінська Г. В. «Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів». 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 2019.

2. Хоча Н. В. «Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств». 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 2018.

3. Рак Г.В. «Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах». 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). 2018.

4. Головчак Г.В. «Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України». 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 2018.

5. Корицька О. І. «Оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних процесів». 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 2017.

6. Пелех У. В. «Монетарне регулювання процентних ставок грошового ринку в економіці України». 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 2017.

7. Попівняк Юлія Михайлівна «Фінансовий механізм управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості України». 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 2014.

8. Бондарєва Н. В. «Державне регулювання розвитку будівництва в Україні». 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 2012.

Курси

Вибрані публікації

Автор 213 навчально-методичних та наукових праць. З них 186 наукових публікацій, зокрема трьох одноосібних монографій.

Монографії 

 1. Струк Н. С. Економічний аналіз ділового партнерства підприємств  : монографія. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 468 с.
 2. Струк Н. С. Облікова система ділового партнерства підприємств України : монографія. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 328 с.
 3. Струк Н. С. Теоретико-методологічні засади й організація облікової системи ділового партнерства підприємств : монографія. ЛНУ ім. І. Франка. Дрогобич : ПОСВІТ, 2018. 492 с. 
 4. Struk N. Problems and perspectives of the cross-border business partnership of enterprises. Trans-border economies – new challenges of regional development in democratic world. eds. M.Cierpiał-Wolan, J. Oleński, W. Wierzbieniec. Jarosław : Wydawn. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. P. 82–90.
 5. Струк Н. С. Інтегрована звітність як найбільш доречне джерело облікової інформації у діловому партнерстві підприємств. Rozwj społeczności międzynarodowej : przeszłość oraz nowe wyzwania. Lwów-Olsztyn : PAIS, 2015. S. 289–298.
 6. Струк Н. С., Корицька О. І. Порівняльне оцінювання ефективності промислового виробництва України за конкурентними перевагами його розвитку в умовах євроінтеграції та глобалізації. Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn, 2016. T. 3. S. 153–169
 7. Струк Н. С. Oбліково-економічні аспекти визнання товарних втрат у мережі зовнішньоекономічного ділового партнерства підприємств. Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn, 2017. T.2. S. 215–240.
 8. Струк Н. С. Структурування вхідної інформаційної домінанти облікової системи ділового партнерства підприємств на ринку молока та молокопродуктів України Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn, 2018. Т 4. S. 28–53.
 9. Струк Н. С., Пелех У. В. Система монетарного регулювання процентних ставок на грошовому ринку України : монографія. Дрогобич : «Посвіт», 2018. 280 с.
 10. Струк Н. С., Корицька О. І. Комплексне оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних процесів : монографія. Дрогобич : «Посвіт», 2018. 432 с.
 11. Natalyia Struk Analysis of foreign economic business partnership of dairy enterprises in Ukraine. International Relations Review. 2020 (7). P 60-74.

Публікації у фахових виданнях України

 1. Струк Н. С. Ділове партнерство підприємств в умовах формування ринкового середовища України. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. Перехідна економіка: проблеми теорії і практики. Львів, 1999. Вип. 5. С.323–329.
 2. Струк Н. С. Особливості бюджетування в системі управлінського обліку. Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. 2001. Спец. вип. 7. С. 257–264.
 3. Струк Н. С. Комплексний економічний аналіз ділового партнерства підприємств. Проблеми формування ринкової економіки : міжвідомчий наук. збірн. КНЕУ. Спец. вип. : Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства». 2002. С. 490–507 .
 4. Струк Н. С. Організаційно-правові основи управлінського обліку в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. Спец. вип. : Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. 2005. Вип. 15. Ч. 2. С. 225–230.
 5. Струк Н. С., Хоронжий А. Г. Облік ділового партнерства підприємства з постачальниками. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Вип. 35. С. 610–621. 
 6. Струк Н.С. Аналітичне забезпечення угод ділового партнерства підприємств. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Вип. 36. С.340–346.
 7. Струк Н.С. Аналітичне забезпечення системи управління діловим партнерством підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. 2007. № 576. С. 290–298.
 8. Струк Н.С. Вплив страхового ринку на ділове партнерство підприємств України. Фінансова система України : збірн. наук. праць Національного університету «Острозька академія». Наукові записки. Серія «Економіка». 2008. Вип. 10. Ч. 3. С. 389–396.
 9. Струк Н. С. Економічний аналіз ефективності ділового партнерства підприємства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2008. Вип. 39. С. 500–504.
 10. Струк Н. С. Особливості обліку та оподаткування операцій з реалізації зовнішньоекономічних угод ділового партнерства підприємств України. Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. 2008. Вип. 18.6. С. 219–224.
 11. Струк Н. С. Аналіз релевантності інформаційних потоків у діловому партнерстві підприємств на ринках капіталу. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. Спец. вип. : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. 2009. Вип. 19. С. 439–448.
 12. Струк Н. С. Достовірність фінансової звітності – запорука перспективного ділового партнерства підприємств України. Формування ринкової економіки в Україні: збірн. наук. праць Львівського національного університету ім. І. Франка. Спец. вип. : Сучасна парадигма управління та Острозька Біблія. 2009. Вип. 20. С. 444–451.
 13. Струк Н. С. Фінансово-облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2009. № 647. С. 221–228.
 14. Струк Н. С. Розвиток ділового партнерства підприємств на фондових ринках європейських країн із перехідною економікою. Фінансова система України : збірн. наук. праць Національного університету «Острозька академія». Наукові записки. Серія «Економіка». 2009. Вип. 11. С. 466–474.
 15. Струк Н. С. Аналіз інформативності фінансової звітності підприємств України, як ділових партнерів на ринку. Вісник Львівської комерційної академії. Серія  економічна. 2009. Вип. 30. С. 137–143.
 16. Струк Н. С. Аналіз ділового партнерства промислових підприємств у Львівській області. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірн. Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 2010. Вип. 6. Т. 1. С. 129–134.
 17. Струк Н. С. Цільове калькулювання в обліковій системі ділового партнерства підприємств. Економічні науки : збірн. наук. праць Луцького національного технічного університету. Серія: Облік і фінанси. 2010. Вип. 7 (25). Ч. С. 271–278.
 18. Струк Н. С. Антикризова стратегія ділового партнерства підприємств України. Економіка ринкових відносин. Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. 2010. № 5. С. 332–336.
 19. Струк Н. С. Аналіз ділового партнерства підприємств на ринку фінансово-кредитних послуг : збірник наук. праць Національного університету державної податкової служби України. Київ. 2010. № 1. С. 272–280.
 20. Струк Н. С. Передумови становлення та особливості розвитку ділового партнерства підприємств України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. № 44. С. 245–252.
 21. Струк Н. С. Бухгалтерський аутсорсинг у обліковій системі ділового партнерства підприємств. Економічні науки : збірн. наук. праць Луцького національного технічного університету. Серія : Облік і фінанси. 2011. Вип. 7. Ч. 4. С. 221–235.
 22. Струк Н. С. Обліково-правові основи інвентаризації розрахунків у діловому партнерстві підприємств. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. 2011. Вип. 23. Ч. 2. С. 310–315.
 23. Струк Н. С., Хоча Н. В. Сутнісна характеристика облікової системи підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 721. С. 236–241.
 24. Струк Н. С. Методичне підґрунтя обліку трансакційних витрат на підприємстві. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації. Збірн. наук. пр. Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2012. Вип. 1 (8). С. 188–198.
 25. Струк Н. С., Крупка М. І. Трансфертне ціноутворення в обліковій системі ділового партнерства підприємств. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. 2012. Вип. 26. Ч. 1. С. 359–364.
 26. Струк Н. С., Мельник Н. В. Державно-приватне партнерство у будівельному секторі економіки України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2012. № 4 (62), С. 147–152.
 27. Струк Н. С. Основні напрями державного регулювання трансфертного ціноутворення у діловому партнерстві підприємств України. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. 2013. Вип. 29. Ч. 2. С. 216–223.
 28. Струк Н. С., Мулінська Г. В. Методи трансфертного ціноутворення в управлінському обліку ділового партнерства на підприємстві. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. 2014. Вип. 31. Ч. 2. С. 302–308.
 29. Струк Н. С. Гармонізація бухгалтерського і статистичного обліку та її вплив на облікову систему ділового партнерства підприємств. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. Спец. вип. : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. 2016. Вип. 35. Ч. 2. С. 235–241.
 30. Струк Н. С. Бюджетування трансакційних витрат у системі обліку та контролю підприємств – ділових партнерів інноваційного процесу. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. Вип. 53. С. 403–412.
 31. Струк Н. С. Товарні деривативи у діловому партнерстві підприємств. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. пр. ЛНУ ім. І. Франка. 2017. Вип. 37. Ч. 2. С. 198–209.
 32. Струк Н. С., Шпак О. Ю. Шляхи вдосконалення обліку виробничих витрат промислового підприємства в умовах застосування концепції ощадливого виробництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії : науковий журнал. Запоріжжя: Випуск 2 (08) 2017, Част.2, С. 122-127.
 33. Струк Н. С., Головчак Г. В. Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 862. С. 82–92.
 34. Струк Н. С. Інтегративні тенденції розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств із покупцями. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць ЛНУ ім. І. Франка. 2018. Вип. 40. Ч. 2. С. 214–223.
 35. Струк Н. С. Аналіз розвитку ділового партнерства підприємств на ринку молока та молокопродуктів України. Формування ринкової економіки в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Випуск 56. С. 292-307.
 36. Струк Н.С., Кордонська О.І. Аналіз розвитку академічної доброчесності серед студентів економічних спеціальностей України та Польщі. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Випуск 59. С. 21-32. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.59.0.5903
 37. Struk N., Kordonska O. Directions of tax policy liberalization  during martial law in Ukraine. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 63. С. 89-97.

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав та у фахових виданнях України, які внесено до міжнародних наукометричних баз

 1. Струк Н. С., Корицька О. І. Оцінка та оцінювання діяльності промислових підприємств України: фінансово-статистичний підхід. Економічний аналіз. 2012. Т. 11. № 3. С. 66–70.
 2. Струк Н. С. Облік спільної діяльності без створення юридичної особи у діловому партнерстві підприємств: проблеми та перспективи їх вирішення. Проблеми економіки : науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. 2012. № 4. С. 176–181.
 3. Струк Н. С. Таксономия сети делового партнерства предприятий. Вестник Пермского университета. Серия экономическая. 2013. Вып. 2 (17). С. 30–36.
 4. Струк Н. С., Мулінська Г. В. Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій. Економічний аналіз. 2014. Т. 15. № 2. С. 177–186. 
 5. Струк Н. С., Владичин М. Б. Основні підходи до розкриття сутності зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Секція: Економічні науки. 2015. № 4. Т.1. С. 198–202.
 6. Струк Н. С., Гармаш Х. П. Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 288–292.
 7. Struk N. Business cooperation of ukrainian enterprises: interpretation of historical factors, characteristics of relations and operating conditions. Handel Wewnętrzny: rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Warszawa. 2017. Nr 1 (366), Rocznik 63 (LXIII). S. 108–118.
 8. Струк Н. С. Обліково-аналітична інтерпретація та основні напрями контролю трансакційних витрат у інноваційній діяльності підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 9 (251). С. 151–174
 9. Струк Н. С., Шевчук А. М. Ідентифікація трансакційних витрат в обліковій системі малого підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 29. С. 110–114. 
 10. Струк Н. С., Дідик А. З. Пріоритети розвитку системи обліку розрахунків із дебіторами в діловому партнерстві підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч. 2. С. 191–194
 11. Struk N. Warunki oraz perspektywy rozwoju partnerstwa biznesowego między przedsiębiorstwami Ukrainy i Polski. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce. Ostrołęka, 2018. Nr 2/2018 (29). S. 251–264.
 12. Струк Н. С. Концептуальні засади розвитку маркетингу партнерських відносин підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 30. Ч. 1. С. 121–126.
 13. Michał Kruszyński, Natalyia Struk Position and conditions of development of intermodal transport in Poland. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki. Wydanie 4 (3). 2019. P. 65-75.
 14. Hurnyak I. Value Added from the Perspective of Econophysics. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe.  / I. Hurnyak, N. Struk, A. Kordonska // Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe. 2021. Vol. 24, No 4. P. 137-152. DOI: https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.35.
 15. Galchynska J. M. Perspectives of Ukrainian bioenergy development estimation by means of cluster analysis and marketing approach / J. M. Galchynska, Y. S. Larina, O. M. Varchenko, N. S. Struk, O. Y. Gryshchenko // Economic Annals-XXI. Institute of Society Transformation. Kyiv.  2021.  Volume 187, Issue 1-2. P. 63-74. (https://doi.org/10.21003/ea.V187-06).
 16. Ishchenko Y. Accounting of real costs for the production of organic foodworld experience and practice of Ukraine / Y. Ishchenko, O. Podolianchuk, N. Struk, V. Yasyshena, S. Stender // Independent Journal of Management & Production (IJM&P). 2021. Vol. 12,  No. 6  P. 610-631. – DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1776.
 17. Antoniuk O. R. Institutionalization of Accounting and Auditing Services in Ukraine: Genesis, Evaluation, Analysis / O. R. Antoniuk, P. O. Kutsyk, I. I. Brodska, O. M. Kolesnikova, N.S. Struk // Independent Journal of Management & Production. Jacareí – SP, Brazil.  2021.  12(3). P. 123-137. (https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1530)
 18. Spilnyk I., Brukhanskyi R., Struk N., Kolesnikova O., Sokolenko L. Digital accounting: innovative technologies cause a new paradigm. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). 2022. 13 No. 3. 2022. 215-224. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1991.
 19. Zghurska O. Analysis of the volume and structure of health care service in Ukraine / Zghurska O., Struk N., Safonov Y., Kulik A., Romanenko O. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 4, No. 45. P. 346-354. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3829.
 20. Struk N. Impact analysis of digital transformation on the national business structures development. / N. Struk. N.Yevtushenko, T. Khlevytska, N. Nasad, R. Ryazantsev// Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 6, No. 47. P. 218–229.  DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3916

Серед навчально-методичних та наукових праць:

 1. Фінансовий облік І. М. Я. Яструбський, Н. С. Струк, І. С. Левик. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 6.0501 “Економіка і підприємництво”. Львів. Національний університет “Львівська політехніка”. 2008. 224 с.
 2. Струк Н. С. Управлінський облік. Електронний навчальний курс для студентів економічних спеціальностей. Львів : ЛНУім. І. Франка. 2021. URL : https://e-learning.lnu.edu.ua.
 3. Економічна аналітика в бізнесі. Навчальний посібник. / За ред. О. С. Гринькевич, С. О. Матковського, А. В. Сидорової, Н. С. Струк. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. 480с.

Біографія

1972 – народилася у м. Львові.

ОСВІТА

2020 – міжнародне наукове стажування за темою «Академічна доброчесність» на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, Варшава (Польща).

2019 – отримала науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

2018 – науково-педагогічне стажування у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи», кафедра обліку і оподаткування.

2013 – науково-педагогічне стажування у Львівській комерційній академії споживчої кооперації, кафедра бухгалтерського обліку.

2004 – науково-педагогічне стажування у Львівській комерційній академії споживчої кооперації, кафедра бухгалтерського обліку.

2001 – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

1997 – отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємств і форми господарювання, ІРД НАН України.

1994-1997 – навчання у стаціонарній аспірантурі на економічному факультеті у Львівському державному університеті імені Івана Франка, достроковий захист кандидатської дисертації.

1989-1994 – навчання на економічному факультеті у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», диплом з відзнакою.

1989 – закінчила загальноосвітню середню школу № 54, м. Львів, з відзнакою.

РОБОТА

2019 – до тепер – гарант освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти (PhD) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

2021 – до тепер – професор кафедри обліку і аудиту на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

2010 – 2021 – доцент кафедри обліку і аудиту на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

2007-2010 – докторантура у Львівському національному університеті імені Івана Франка

2005-2007 – виконувач обов’язків завідувача кафедри обліку і аудиту на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

1999 до 2005 – доцент кафедри обліку і аудиту на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

1997-1999 – асистент кафедри обліку і аудиту на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

Викладає: фінансовий облік 1, фінансовий облік 2, управлінський облік, обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на підприємстві, облікова система ділового партнерства підприємств. У минулому викладала: стратегічний управлінський облік, облік у малому бізнесі, теорію економічного аналізу, аналіз господарської діяльності, економічний аналіз, бухгалтерський облік.

Методичні матеріали

Силабус “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства” PHD  2022-2023

Робоча програма навчальної дисципліни “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства”  PHD 2022-2023

Силабус “Теорія та методологія податкової політики” PHD 2022-2023

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія та методологія податкової політики” PHD  2022-2023

Силабус “Фінансовий облік” 051_2022-2023

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік” 051  2022-2023

Силабус “Управлінський облік” 071  2022-2023

Робоча програма навчальної дисципліни “Управлінський облік” 071   2022-2023

Силабус “Управлінський облік” 051 2022-2023

Робоча програма навчальної дисципліни “Управлінський облік” 051  2022-2023

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисциплін спеціалізації 071  2022

Силабус дисципліни “Фінансовий облік І” для студентів спеціальності 051 спеціалізації “Економічна аналітика та бізнес-статистика” на_2021-2022 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” на  2021-2022 навчальний рік

Друковані та інтернет джерела для вивчення дисципліни “Управлінський облік”;

Рекомендована тематика науково-дослідних робіт з управлінського обліку;

Силабус дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” на 2021-2022 навчальний рік

Mетодичні рекомендаціїдо виконання і оформлення науково-дослідних робіт з управлінського обліку 

Робоча програма навчальної дисципліни “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства” для спеціальності 071 “Облік і оподаткування” PhD на  2021-2022 навчальний рік

Силабус дисципліни “Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства” для підготовки докторів філософії зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” на 2021-2022 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни “Облікова система ділового партнерства підприємств” для підготовки докторів філософії зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” на 2021-2022 навчальний рік 

Силабус дисципліни “Облікова система ділового партнерства підприємств” для підготовки докторів філософії зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” на 2021-2022 навчальний

Силабус дисципліни “Управлінський облік” для спеціальності 051 “Економіка” на 2021 -2022 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни “Управлінський облік” для спеціальності 051 “Економіка” на 2021-2022 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для спеціальності 051 “Економіка” на 2021-2022 навчальний рік

Силабус з дисципліни “Фінансовий облік ІІ” для спеціальності 051 “Економіка” на_2021-2022 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий облік І” для спеціальності 051 “Економіка” на 2021-2022 навчальний рік

 

Розклад