Струк Наталія Семенівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.ru

Наукові інтереси

Теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку, як науки; методологія фінансового та управлінського обліку; розвиток економічного аналізу підприємницької діяльності, теорія і практика ділового партнерства підприємств, вдосконалення методики ведення бухгалтерського обліку та оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу. Завершує роботу над докторською дисертацією. Є автором понад 130 наукових публікацій.

Курси

Публікації

1. Аналіз і оцінка ділового партнерства підприємств в умовах ринку: препринт – Львів: ІРД НАН України, 1997. – 93 с.;
2. Przewagi wykozystania systemu edukacji dystancyjnej Wyższa szkoła pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Instytut Zarządzania, Zielona Góra, 2001, st.189-195;
3. Zalety systemu edukacj na odległość Funkcjonowane rozwój organzacji w zmiennym otoczeniu III. Wyższa szkoła menedżerska w Legnicy. [redakcja naukova dr/ Czesław Kozak] Legnica 2003, część II. – 329s., st.81-89;.
4. Струк Н. С. Економічний аналіз ділового партнерства підприємств : монографія / Н. С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 468 с.;
5. Аналіз релевантності інформаційних потоків у діловому партнерстві підприємств на ринках капіталу // Формування ринкової економіки в Україні: зб.наук.праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009, Випуск 19. – 544с. – (Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України), стор.439-448.
6. Бухгалтерський аутсорсинг у обліковій системі ділового партнерства підприємств // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25) – Ч.3 – Редкол.: відп. Ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2011. – 580с., С. 371-378.
7. Обліково-правові основи інвентаризації розрахунків у діловому партнерстві підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць – [відповід. за випуск М.І. Крупка]. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011, Випуск 23. – Ч. 2. – С.310-315.
8. Струк Н. С. Облікова система ділового партнерства підприємств України / Н. С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 328 с.;
9. Методичне підґрунтя обліку трансакційних витрат на підприємстві / Бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Проблеми теорії, методології, організації: збірник наукових праць. – Національна академія статистики, обліку та аудиту, К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – Вип. 1(8). – С. 188 – 198.
10. Облік спільної діяльності без створення юридичної особи у діловому партнерстві підприємств: проблеми перспективи їх вирішення / Науковий журнал «Проблеми економіки», науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012, № 4, С. 176-181
11. Сутнісна характеристика облікової системи підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку ; [відп. ред. О.Є.Кузьмін]. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – № 721 – 323 с., С.236-241. (у співав. З Хочею Н.В.)
12. Шкільні освітні округи в системі фінансового забезпечення загальноосвітніх шкіл України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – 288 с., С. 48-53. (у співав. З Курець В.С.)
13. Трансфертне ціноутворення в обліковій системі ділового партнерства підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць – [відповід. за випуск М.І. Крупка]. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012, Випуск 26. – Ч. 1. – С.359-364. (у співав. з Крупкою М.І.)
14. Облік спільної діяльності без створення юридичної особи у діловому партнерстві підприємств: проблеми перспективи їх вирішення // Науковий журнал «Проблеми економіки», науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2012, № 4, С. 176-181
15. Основні напрями державного регулювання трансфертного ціноутворення у діловому партнерстві підприємств України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць – [відповід. за випуск М.І. Крупка]. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013, Випуск 29. – Ч. 2. – С.216-223.
16. Таксономия сети делового партнерства предприятий / Вестник Пермского университета. Серия «Экономика», научный журнал, 2013, выпуск 2 (17), С.30-36;
17. Problems and perspectives of the cross-border business partnership of enterprises / Trans-border economies – new challenges of regional development in democratic world – PWSTE. Jarosław, 2013. 196 p.. P.82-90.
18. Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у обліковій системі ділового партнерства будівельних організацій // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов.ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 15. – № 2. – С.177-186 (у співав. з Мулінською Г.В.)
19. Методи трансфертного ціноутворення в управлінському обліку ділового партнерства на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 31. – Ч. 2, С. 302-308. (у співавт. з Мулінською Г.В.)
20. Оцінка та аналіз інвестиційного розвитку Львівщини // Науково-аналітичне видання : Інвестиційний клімат Львівської області [колективна монографія] за наук. ред. С.О. Матковського. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 206 с.
21. Фінансовий механізм управління витратами в обліковій системі підприємств України : монографія − Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2015. − 462 с., (у співавт. з Попівняк Ю. М.);
22. Методи побудови узагальнюючих показників для оцінювання ефективності промислового виробництва України // Стратегії економічного розвитку : держава, регіон, підприємство [колективна монографія] за заг. ред. Шапошникова К. С. та ін. У 2 томах. – Херсон: вид. дім “Гельветика”, 2015. – Т. 1. – 416 с, С.140-152. (у співав. З О. І. Корицькою)
23. Інтегрована звітність, як найбільш доречне джерело облікової інформації у діловому партнерстві підприємств // Rozwόj społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.) – Lwów-Olsztyn : PAIS, 2015. – 396 s.,S. 289-298 (авт. колектив).
24. Критерії ефективного управління фінансовою автономією бюджетних установ // Науковий журнал : Економiка і фінанси. – м. Дніпропетровськ, 2015. –№ 6-7. – С. 70-79 (у співавт. з Рак Г.В.).
25. Порівняльне оцінювання ефективності промислового виробництва України за конкурентними перевагами його розвитку в умовах євроінтеграції та глобалізації // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, Tom 3, /redaktor naukowy prof. M. Malskyy / – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2016, 376 s., S. 153-169 (у співавт. з О. І. Корицькою).
26. Гармонізація бухгалтерського і статистичного обліку та її вплив на облікову систему ділового партнерства підприємств // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016, Вип. 35. – Ч. 2. – (Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України), С.235-241.
27. Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук: колективна монографія викладачів й аспірантів кафедри обліку і аудиту (з нагоди 50-ліття кафедри та економічного факультету) за заг. ред. проф. О. Ковалюка і проф. В. Швеця − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. − 440с. (у співавторстві: С.59-89; 196-224; 259-274; 334-351. Разом 5,25 д.а.)
28. Товарні деривативи у діловому партнерстві підприємств // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017, Вип. 37. – Ч. 2. – С.198-209.
29. Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. праць. – Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 862, С.82-92. (у співавт. з Г. В. Головчак ).
30. Перспективи розвитку методичного підходу до аналізу фінансових результатів на підприємстві // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент: збірник наукових праць. Вип. 24. – Одеса. – 2017. – С. 109-113. (у співавт. з Ю. І. Муц)
31. Struk N. Business cooperation of ukrainian enterprises: interpretation of historical factors, characteristics of relations and operating conditions. Handel Wewnętrzny: rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Warszawa. 2017. Nr 1 (366), Rocznik 63 (LXIII). S. 108–118.
32. Шляхи вдосконалення обліку виробничих витрат промислового підприємства в умовах застосування концепції ощадливого виробництва // Науковий журнал «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії», – Запоріжжя: Випуск 2 (08) 2017, Част.2, С. 122-127 (у співавт. з О. Ю. Шпак).
33. Струк Н. С. Обліково-аналітична інтерпретація та основні напрями контролю трансакційних витрат у інноваційній діяльності підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 9 (251). С. 151–174.
34. Струк Н. С., Шевчук А. М. Ідентифікація трансакційних витрат в обліковій системі малого підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 29. С. 110–114.
35. Струк Н. С., Дідик А. З. Пріоритети розвитку системи обліку розрахунків із дебіторами в діловому партнерстві підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч. 2. С. 191–194.
36. Struk N. Warunki oraz perspektywy rozwoju partnerstwa biznesowego między przedsiębiorstwami Ukrainy i Polski. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce. Ostrołęka, 2018. Nr 2/2018 (29). S. 251–264. URL : http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2018/2.pdf.
37. Струк Н. С. Концептуальні засади розвитку маркетингу партнерських відносин підприємств. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 30. Ч. 1. С. 121–126.
38. Струк Н. С. Теоретико-методологічні засади й організація облікової системи ділового партнерства підприємств : монографія / Н. С. Струк. – Дрогобич : “ПОСВІТ”, 2018. – 492 с.
39. Струк Н.С. Перспективні напрями застосування інноваційних досягнень ІТ-сфери в обліковій системі ділового партнерства підприємств. Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький 25 жовтня 2019 р.) Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. С. 249–250.
40. Struk N. Analysis of foreign economic business partnership of dairy enterprises in Ukraine. International Relations Review 2020 (7). P 60-74.
41. Struk N. Передумови застосування глобальних принципів управлінського обліку в діяльності українських підприємств. Collection of the scientific materials “Contemporary trends shaping the global world” Lviv – Olsztyn 2020. P. 56-61

Біографія

СТРУК Наталія Семенівна (01.11.1972, м. Львів). У 1989 році закінчила Львівську середню школу № 54 зі золотою медаллю. У 1989-1994 роках навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», який закінчила з відзнакою. У 1994-1997 роках навчалася у стаціонарній аспірантурі та достроково захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 «Економіка підприємств і форми господарювання» на тему «Організаційно-економічні засади формування ділового партнерства підприємств». Дисертаційне дослідження посприяло відкриттю відділу методології регіональної та транскордонної статистики Інституту регіональних досліджень НАН України та НДІ статистики Міністерства статистики України, де після захисту дисертації працювала й продовжувала досліджувати становлення і розвиток ділового партнерства підприємств у ринковому середовищі України. З 1997 по 1999 рр. перебувала на посаді асистента, а з 1999 до 2001 рр. – на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Львівського державного університету імені І. Франка. У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
У 2003 р. була консультантом Державного Комітету статистики України під час підготовки проекту реформування системи державної статистики. В березні – травні 2004 року та березні – травні 2013 року пройшла наукове стажування у Львівській Комерційній Академії споживчої кооперації. З 01.07.2005р. по 31.08.07р. виконувала обов’язки завідувача кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2007 – 2010рр. перебувала у докторантурі Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». З 2010 р. до теперішнього часу – доцент кафедри обліку і аудиту.
Є науковим керівником 10-ти осіб щодо написання кандидатських дисертацій, чотирьом із яких: Мельник Н.В., Попівняк Ю.М., Корицькій О.І, Пелех У.В. присвоєні наукові ступені кандидатів економічних наук. Є членом Державної екзаменаційної комісії по захисту дипломних робіт магістра та спеціаліста зі спеціальності «облік і оподаткування», діючим членом Вченої Ради економічного факультету ЛНУ імені І. Франка.
Перелік курсів:
На теперішній час викладає: фінансовий облік1, фінансовий облік 2, управлінський облік.
Також у минулому читала: стратегічний управлінський облік, облік у малому бізнесі, теорію економічного аналізу, аналіз господарської діяльності, економічний аналіз, бухгалтерський облік

Розклад