Фінанси та оподаткування (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Тесля С. М.ЕКМ-11с, ЕКі-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКМ-11сдоцент Тесля С. М.
ЕКі-11с

Опис курсу

 

АНОТАЦІЯ

В умовах розвитку ринкової моделі економіки важливе значення має глибоке розуміння економічної природи й суті фінансів, їхньої об’єктивної необхідності, зв’язку з іншими економічними категоріями та призначення в економічній системі держави. Адже саме вони відіграють провідну роль у забезпеченні життєдіяльності суспільства і, насамперед, процесів розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту між різними верствами населення, окремими господарськими структурами і територіями; усунення вад ринкових механізмів щодо розміщення ресурсів та забезпечення суспільними благами, сприяння інвестиційній активності та економічного зростання в державі.

Навчальний курс «Фінанси та оподаткування» дає змогу  сформувати базові знання з теорії фінансів та оподаткування, вироблення у студентів правильного розуміння сутності фінансів, як економічної категорії, а також змісту фінансової політики держави, її ролі у формуванні й розвитку ринкових відносин, методів та інструментів її реалізації; визначення необхідності та різновидів заходів, спрямованих на удосконалення вітчизняної фінансової системи в умовах розвитку ринкових форм господарювання.

 

Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
 2. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755-ІV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 3. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, №18, №19-20, № 21-22.
 4. Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Закони України // Відомості Верховної ради України або Офіційний вісник України.
 5. Фінанси. Підручник: 2-ге вид., доп. та перероб./І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого, Київ: 2023. 716с.
 6. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.
 7. Лютий І.О. Податкова система: [Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл]/ І.О. Лютий – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 307с.
 8. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : [навчальний посібник] / В. М. Опарін. К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.
 9. Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, методологія, практика : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 420 с.
 10. Коваленко В. М. Фінансова система України : теорія, методологія, практика. Монографія / В. М. Коваленко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 360 с.
 11. Плиса В.Й. Страхування : підручник, 2-ге видання, виправлене й доповнене [Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (закладів вищої освіти).] Київ : Каравела, 2019. 512с.

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1438

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус