Фінанси у цифровій економіці

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Лобозинська С. М.ЕКБМ-51с
16професор Лобозинська С. М.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКБМ-51спрофесор Лобозинська С. М.
16ЕКБМ-61спрофесор Лобозинська С. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні

знання, обов’язкові для того, щоб мати можливість аналізувати процеси, що пов’язані з фінансами у сучасній цифровій економіці суспільства в умовах промислової революції 4.0. У курсі представлено огляд сегментів фінансових технологій, що стосуються: платежів та переказів; блокчейну; управління активами; краудфандингу; фінансового маркетплейсу.

Дисципліна «Фінанси у цифровій економіці» є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки магістрів з спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для освітньої програми «Банківський бізнес і фінансові технології», яка викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Банківська система» є: засвоєння студентами понять сучасних фінансових технологій в цифровій економіці, а також формування навичок застосування сучасних фінансових технологій при здійсненні платежів, управлінні активами, використанні платформ краудфандингу чи фінансового маркетплейсу.

Завданнями дисципліни є: визначення технологічної інфраструктури сучасних платіжних систем; вивчення суті віртуальних платіжних систем; з’ясування ролі технології блокчейн в розвитку платіжних систем світу.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

комп’ютеризацію внутрішньої структури фінансового ринку та створення сучасного фінансового телекомунікаційного середовища;

орієнтуватися у фінансовій діяльності щодо впровадження передових цифрових технологій;

про модернізацію діяльності і форматів надання послуг існуючих фінансових посередників та розуміти напрям, тенденцію та швидкість розвитку альтернативних фінансів;

про розвиток систем платежів і розрахунків, залучення депозитів і кредитування, страхування, управління інвестиціями, залучення капіталу, організацію та забезпечення ринкових угод за допомогою фінансових технологій у цифровій економці.

про сутність платіжної системи, її структурної побудови, складових, елементів, суб’єктів функціонування;

заходи захисту інформаційної безпеки платіжних систем, основні понять про створення системи захисту, відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захист інформації;

класифікацію платіжних систем, заснованих на використанні пластикових карток, криптовалют, електронних грошей.

уміти:

аналізувати основні компоненти інформатизації інфраструктури фінансового ринку;

відслідковувати зростаючі можливості використання цифрових технологій;
диференціювати технології розподіленої системи обліку записів (DLT vs. blockchain);

класифікувати платіжні системи відповідно до їх типів;

визначати відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації;

класифікувати платіжну систему за допомогою наявних потреб, цілей, специфіки платіжної системи;

розрізняти електронні платіжні системи і системи віртуальних валют.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. за № 2346-III – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
 2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. за № 361-IX – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
 3. Вовчак О. Д. Платіжні системи : [навч. посіб.] / О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрійків – К. : Знання, 2008. – 341с.
 4. Тапскотт Д., Тапскотт А. Блокчейн-революція. Як технологія, що лежить в основі біткойна та інших криптовалют, змінює світ / Пер. З англ.: Юлія Григоренко, Ганна Лелів; наук. ред.: Михайло Демків, Кейт Щеглова. Львів: Літопис, 2019. – 492 с.
 5. Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank. Brett King
 6. The PAYTECH Book: The Payment Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs, and FinTech Visionaries. Susanne Chishti
 7. The AI Book: The Artificial Intelligence Handbook for Investors, Entrepreneurs and FinTech Visionaries. Susanne Chishti
 8. Пиріг С. О. Платіжні системи. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

Додаткова література:

 1. Кравченко П. Блокчейн за 20 минут. – Distributed Lab, 2019 – 20 с.

Інформаційні та Інтернет ресурси:

 1. https://bank.gov.ua/;
 2. https://finance.ua/ua/;
 3. https://minfin.com.ua/ua/;
 4. https://t.me/forklog;
 5. https://t.me/crypto_dancing.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус