Фінанси у цифровій економіці

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Демчишак Н. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Фінанси у цифровій економіці” є формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у студентів компетентностей, пов’язаних із здатністю вирішувати складні завдання у процесі організації ефективного функціонування підприємств, установ, організацій на різних рівня управління, органів державної влади та місцевого самоврядування, використовуючи фінансові технології, сучасні сервіси та інструменти в умовах цифрової економіки.

Після завершення курсу студент буде:

–  знати:

  • сутність фінансів у цифровій економіці, види сучасних фінансових технологій, ризики використання віртуальних активів, специфіку організації краудфандингу та використання фінансового інжинірингу;
  •  основні засади аналізу проектів та можливостей використання фінансових сервісів  й сучасних інструментів фінансування в умовах цифрової економіки;
  •  особливості фінансової інклюзії та операцій на основі застосування цифрових технологій у різних сферах;

– вміти: оцінювати  доцільність реалізації проектів (стартапів) в умовах цифрових реалій та розвитку нових галузей і видів діяльності, зокрема креативних індустрій;

  • приймати рішення щодо використання краудтехнологій та інших фінансових технологій у роботі відповідних суб’єктів економічних відносин;
  •  оцінювати рівень безпеки використання віртуальних активів та пов’язаних із ними кіберризиків;
  •  застосовувати сучасні фінансові інструменти і сервіси у роботі за фахом для досягнення поставлених цілей та для власних потреб;
  • розробляти фінансові стратегії розвитку підприємств, установ, організацій в частині цифровізації їх роботи.

Рекомендована література

Основна література:

1. Фінансовий менеджмент: підручник / За ред. М.І. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.

2. Проектне фінансування : підручник / за заг. та наук. ред. проф., д.е.н. Т.В. Майорової. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2017. 434 с.

3. Лактіонова О.А. Проектне фінансування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Вінниця, 2018. 216 с.

4. Інвестування: навчальний посібник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки .  Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 366 с.

5. Інвестування: підручник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 454 с.

6. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / За ред. М. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.  440 с.

Додаткова література:

7. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р.

8. Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року: сталий розвиток інновацій, кешлес та фінграмотність / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/DDWIAwXTdqjdClp

9.Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній. Ukrainian fintech catalog. URL: https://fintechua.org/

10. Digital economy report. UNCTAD. URL: https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/digital-economy-report

11.Digital finance. European Commission survey. URL: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/digital-finance_en

12. Демчишак Н.Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.

Інформаційні ресурси:

13. Міністерство цифрової трансформації України. Офіційний сайт. URL: https://thedigital.gov.ua/2020

14. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

15. Національний банк України. Офіційний сайт. URL: https://bank.gov.ua

16. Законодавство України. URL: rada.gov.ua

17. Статистика ЄС / Офіційні дані Єврокомісії. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/home?

18. KPMG. Pulse of fintech. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/topfintechtrendsinh2-2020.html

19. Digital economy outlook / OECD. URL: https://www.oecd.org

20. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua

21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2.

22. Актуальний перелік наукових фаховий видань України. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

23. Актуальні проіндексовані у наукометричній базі Scopus журнали та видання. URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

Силабус:

Завантажити силабус