Демчишак Назар Богданович

Посада: професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): 032 239 44 90

Електронна пошта: nazar.demchyshak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові проблеми формування цифрової економіки та суспільства в України, використання цифрових фінансів, фінансування та фінансового регулювання інноваційної-інвестиційної та проектної діяльності, імплементації моделі інноваційного розвитку країни, застосування фінансових технологій та розроблення стратегія розвитку фінтех-екосистеми в Україні в умовах євроінтеграції.

Курси

Публікації

Підручники, навчальні посібники:

1. Інвестування: навчальний посібник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки / Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-378 від 19.01.2011 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 366 с.

2. Інвестування: підручник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки / Затверджено МОН України (лист №1/11-18021 від 22.11.2013 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 454 с.

3. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / За ред. М.І. Крупки /

Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-1119 від 29.01.2014 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 440 с.

4. Фінансовий менеджмент: підручник / За ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.

5. Теоретичні та практичні аспекти розвитку інтернет-економіки: навч. посібник. За наук. ред. І. Татомир, Л. Квасній. Трускавець: Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського, 2021. 386 с. (тема 5 “Розвиток електронного підприємництва та галузі електронного фінтеху”).

Монографії:

1. Демчишак Н.Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.

2. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України : монографія / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 404 с.

3. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / [М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська, Н.Б. Демчишак]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 448 с .

4. Демчишак Н., Андрушко Л. Інновації та розбудова галузі фінтех в Україні. Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку: колективна монографія. Полтава: ПП “Астрая”, 2020. 251 с. С. 56-66.

5. Демчишак Н.Б., Комарницька М.С. Бюджетно-податкове стимулювання співпраці закладів освіти, наукових установ і бізнесу в Україні. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / [Л.Г. Квасній, Н.Ю. Бутенко, Н.Б. Демчишак та ін.] ; за наук. ред. проф. Квасній Л.Г., доц. Татомир І.Л. Трускавець : Посвіт, 2020. 289 с. С. 196-218.

6. Demchyshak N., Semenchuk K. The role of tax instruments in the formation of innovative economy and digitalization of business in Ukraine. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy : monograph / Ed. by L. Kvasniy, I. Tatomyr. Praha: OKTAN PRINT, 2020, 265 р. PP. 207-223.

7. Demchyshak N., Yarmolovs’ka M. Tools of investment-innovation incentive of development the industry of industrial engineering. New trends in the economic systems management in the context of modern global challenges: collective monograph / Ed. by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, Business and Enterpreneurship. Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. 317 p. PP. 155-167.

8. Demchyshak N. Crowd technologies in funding innovative projects in terms of development of the digital economy in Ukraine. The role of technology in the social-economic development of the post-quarantine world / Ed. by Magdalena Gawron-Łapuszek. Katowice: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 465 p. PP. 11-24.

9. Демчишак Н., Паламар Н. Пріоритети та бюджетно-податкові стимули розвитку цифрового підприємництва в Україні. Формування системи внутрішньої торгівлі України: теорія, практика, інновації: колективна монографія / За ред. В.

Лісіци, В. Місюкевич, О. Михайленко. Полтава: ПУЕТ, 2020, 232 с. С. 177-196.

Статті, проіндексовані у Scopus та Web of Science, опубліковані в іноземних періодичних наукових виданнях та інші:

1. Pidkhomnyi O., Demchyshak N., Dropa Ya. (2019). Confidence as the national economy pricing factor: the case of Ukraine. Espacios. 40(20). P. 21-22. (Scopus). http://www.revistaespacios.com/a19v40n20/19402021.html.

2. Pidkhomnyi O., Demchyshak N., Dropa Ya. (2019). Population financial activity in the formation of indicators for public confidence level and shadow economy risks: the case of Ukraine. Espacios. 40(38). P. 16-17. (Scopus). https://www.revistaespacios.com/a19v40n38/19403816.html.

3. Boronos V., Shkarupa О., Demchyshak N., Sineviciene L., Kubakh T. (2020). Strategic orientation of innovative activity regulation: Ukraine and EU integration process. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 1. P. 307-318. (Web of Science). http://fkd.org.ua/article/view/200526.

4. Demchyshak N. B., Shvets M. B., Mamchuk V. V. The Decentralization and Directions of Strengthening the Local Government in Ukraine in View of Foreign Experience // Business Inform. 2017. № 6. C. 27–32.

5. Овчар О., Демчишак Н. Нормативно-правове забезпечення формування власного капіталу підприємств в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 37. Ч. 2. С. 46-51.

6. Крупка М. І., Демчишак Н. Б. Сучасна парадигма фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Фінанси України. 2017. № 11. C. 47-64.

7. Демчишак Н.Б., Дубик О.І. Фінансове регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України в умовах інтеграційних процесів // Інвестиції : практика та досвід. 2017. № 23. С. 43-48.

8. Демчишак Н.Б., Черепаня І.Р. Інструменти фінансового регулювання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як чинника підвищення конкурентоспроможності економіки України // Агроcвіт. 2017. № 24. С. 53-59.

9. Демчишак Н.Б., Новик Т.В. Бюджетне фінансування військово-промислового комплексу у системі стимулювання інновацій у високотехнологічних галузях національної економіки [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. 2017. № 12. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

10. Демчишак Н.Б. Діагностування стану інвестиційного клімату в Україні / Демчишак Н.Б., Ванькович Д.В., Луковська Ю.М. // Інвестиції : практика та досвід. 2018. № 1. С. 11-18.

11. Демчишак Н., Овчар О. Краудфандинг як альтернативний інструмент залучення фінансових ресурсів в умовах відкритості економіки: іноземний досвід та перспективи використання в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 40. Ч. 2. С. 37-43.

12. Демчишак Н.Б. Аналіз тенденцій розвитку наукової та науково-технічної діяльності як основи формування інтелектуального потенціалу України // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. Вип. 54. С. 55-65.

13. Демчишак Н.Б., Біда І.О. Пріоритети фінансового регулювання процесу

генерації знань в умовах євроінтеграції // Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 19. С. 464-470.

14. Демчишак Н.Б., Жук Ю.І. Роль економіки знань у побудові інноваційної моделі розвитку України // Молодий вчений. 2018. № 7(59). С. 258-263.

15. Демчишак Н.Б., Біленька В.А. Розвиток технологічних платформ як інструмент реалізації інноваційного потенціалу в Україні // Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 731-738.

16. Демчишак Н.Б., Богдан В.І. Інструменти фінансового регулювання розвитку стартап-індустрії в Україні // Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 29. Ч. 2. С. 70-75.

17. Демчишак Н.Б., Касімова Ю.П., Кочут І.І. Бюджетно-податкова підтримка розвитку відновлювальної енергетики в Україні // Молодий вчений. 2018. № 9 (61). С. 473-480.

18. Демчишак Н., Гриб В., Гудима Р. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку: концептуалізація та роль у сучасних умовах // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 41. С. 151-157.

19. Крупка М.І., Демчишак Н.Б., Гриб В.М. Структурний аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у контексті формування пріоритетів фінансового регулювання // Світ фінансів. 2019. № 3. С. 37-52.

20. Демчишак Н., Гриб В. Інноваційний потенціал у розвиту економіки знань в Україні: концептуалізація та діалектика зв’язків // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 42. С. 40-49.

21. Демчишак Н., Антосюк В. Краудсорсинг та пітчинг інноваційних проектів у сучасному бізнесі // Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 43. С. 357-362.

22. Демчишак Н., Дубик Г., Гриб В. Розвиток експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового простору Європейського Союзу // Економіка та держава. 2020. № 6. С. 73-79.

23. Демчишак Н., Радух О., Гриб В. Цифровізація аграрного сектору в умовах відкриття ринку землі в Україні // Агросвіт. 2020. № 12. С. 10-18.

24. Демчишак Н., Радик В. Розвиток цифрової інфраструктури та блокчейн-технологій в Україні // Інноваційна економіка. 2020. № 3-4. С. 188-194.

25. Demchyshak N., Klek A. Use of crowd technologies in funding innovative projects of the enterprises in Ukraine // Polish Journal of Science. 2020. Vol. 31. pp. 25-31.

26. Демчишак Н., Щуревич О., Кобильник М. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти та імплементація зарубіжного досвіду // Галицький економічний вісник. 2020. Том 65. № 4. С. 128-137.

27. Демчишак Н., Щуревич О., Бавдик Я. Роль іноземних інвестицій у фінансуванні інноваційного розвитку підприємств України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Економічна”. 2020. Вип. 98. С. 55-63.

28. Демчишак Н., Глутковський М. Розвиток цифрової економіки в Україні: концептуальні основи, пріоритети та роль інновацій. Інноваційна економіка. 2020. № 5-6. С. 43-48.

29. Демчишак Н., Щуревич О., Георгієвська О. Банківське проєктне

фінансування в умовах макроекономічної нестабільності в Україні. Світ фінансів. 2020. № 3 (64). С. 126-139

Біографія

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Народився 09.02.1986 р. у м. Львові, упродовж 2003-2008 рр. навчався за спеціальністю “Фінанси” у Львівського національного університету імені Івана Франка, у 2008-2011 р. – в аспірантурі університету за цією ж спеціальністю.

Працює на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту із 2008 р., із 2017 р. – по даний час – на посаді професора кафедри. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України” за спеціальністю 08.00.08 – гроші фінанси і кредит, а у 2017 р. – докторську на тему “Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні” за цією ж науковою спеціальністю. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2020 р. – професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Викладає дисципліни ”Інвестування”, “Проектне фінансування”, ”Методологія підготовки наукової публікації”, “Фінанси у цифровій економіці” (у тому числі англійською мовою) для студентів та аспірантів спеціальності 072 ”Фінанси, банківська справа та страхування” та інших спеціальностей.

Підготував 2 призерів Всеукраїнської студентської олімпіади з “Інвестування” (у 2016 р. і 2018 р. – дипломи ІІІ ступеня), призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з “Менеджменту інвестиційно та інноваційної діяльності” (у 2020 р. – диплом ІІ ступеня).

Приймав участь у роботі міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій і наукових семінарів.

Пройшов стажування за кордоном та прийняв участь у міжнародному науково-практичному семінарі “Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства” (університет м. Зальцбург, Австрія, 2019 р.).

Підготував докторів філософії за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, здійснює наукове керівництво аспірантами кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Із 2017 р. – по даний час – член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 (вчений секретар) по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 08.00.08 – гроші фінанси і кредит та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Приймає активну участь в атестації кадрів вищої кваліфікації, зокрема призначався офіційним опонентом на захисті 2 докторських і 8 кандидатських дисертації у провідних ЗВО України, постійно рецензує кандидатські та докторські дисертації. Багаторазово готував відгуки на автореферати кандидатських й докторських робіт, рецензував монографії й підручники науковців з інших ЗВО.

Член редколегії наукового фахового видання України “Формування ринкової економіки в Україні” (категорія Б).

Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 5 підручників і навчальних посібників (3 – з грифом МОН України), 12 монографій (2 – одноосібні, 10 – колективних (у т.ч. видані за кордоном англійською мовою)), 80 наукових статей – більшість з яких – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, в т.ч. 4 – у зарубіжних періодичних виданнях, проіндексованих міжнародною наукометричною базою Scopus та Web of Science.

Призначався наказом МОН членом експертної комісії з проведення акредитації підготовки бакалаврів.

Відзначений Кабінетом Міністрів України як молодий вчений. Двічі нагороджений грамотами Львівської ОДА та Львівської обласної ради за вагомі здобутки у науковій роботі та підготовці талановитої молоді у регіоні.

Нагороди

Відзначений Кабінетом Міністрів України як молодий вчений. Двічі нагороджений грамотами Львівської ОДА та Львівської обласної ради за вагомі здобутки у науковій роботі та підготовці талановитої молоді у регіоні.

Розклад