Фіскальна безпека і управління ризиками в податково-митній сфері

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Петик М. І.ЕКДМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКДМ-61сдоцент Петик М. І.

Опис курсу

Мета: формування у студентів об’єктивного розуміння ролі і місця фіскальної безпеки у забезпеченні національної безпеки та науково-методичних знань і вмінь щодо її організації у діяльності господарюючих суб’єктів.

 

Завдання:

 • визначення сутності фіскальної безпеки і системи її методологічного та інформаційного забезпечення;
 • вивчення особливостей функціонування механізму забезпечення фіскальної безпеки;
 • формування знань про методи оцінки фіскальної складової економічної безпеки;
 • розрахунок ефективності податкової системи та оцінка її впливу на рівень економічної безпеки;
 • визначення рівня фіскальної безпеки ділової одиниці та його впливу на фінансово-економічні результати;
 • аналіз та управління податковими ризиками держави та платників податків.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для забезпечення фіскальної безпеки на усіх рівнях;
 • головні підходи до впровадження та застосування принципів забезпечення фіскальної безпеки;
 • головні загрози фіскальній безпеці на макро- та мікрорівнях;
 • методику оцінки фіскальної безпеки підприємства;
 • теоретичні основи функціонування механізму забезпечення фіскальної безпеки;
 • технологію розроблення та прийняття рішень щодо забезпечення фіскальної безпеки;
 • головні показники, що використовують при прийнятті фінансових рішень, спрямованих на підвищення фіскальної безпеки;
 • критерії оцінки ефективності та дієвості засобів щодо забезпечення фіскальної безпеки;
 • методи управління податковими ризиками;
 • систему нормативно-правового та інформаційного забезпечення механізму підвищення фіскальної безпеки.

 

вміти:

 • оперувати понятійним (категоріальним) апаратом фіскальної безпеки;
 • здійснювати всебічний та об’єктивний моніторинг фіскальної безпеки;
 • виявляти внутрішні і зовнішні загрози фіскальній безпеці, визначати характер їхнього впливу та оцінювати ступінь небезпеки;
 • ідентифікувати ключові проблеми фіскальної безпеки та обирати дієві засоби її зміцнення;
 • досліджувати фінансовий стан платника податків, визначати рівень впливу окремих заходів податкового регулювання на величину податкових зобов’язань ділової одиниці та рівень її фінансової безпеки;
 • запобігати застосуванню схем ухилення від оподаткування вітчизняними платниками податків;
 • розробляти достатню кількість альтернативних варіантів управлінських рішень на основі використання інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій;
 • аналізувати тенденції змін у фіскальній сфері, оцінювати вплив комплексу зовнішніх та внутрішніх чинників на розвиток економіки України;
 • розробляти концептуальні основи розвитку вітчизняної системи оподаткування та заходи державного регулювання у податковій сфері;
 • застосовувати математичні знання у процесі вирішення професійних задач, побудови математичних моделей;
 • обгрунтовувати вибір альтернативних стратегій податкового регулювання зовнішньоекономічних відносин вітчизняних підприємств та механізмів їх реалізації;
 • управляти фіскальними ризиками.

 

Рекомендована література

 1. Грушко В. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект / В. Грушко, С. Лаптєв, Л. Кошембар. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 256 с.
 2. Десятнюк О.М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика : моногр. / О.М. Десятнюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 312 с.
 3. Доброскок О.В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. / О.В. Доброскок. – К. : Алерата, 2012. – 238 с.
 4. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія / М.М. Єрмошенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 309 с
 5. Іванов Ю. Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект : монографія / Ю. Б. Іванов, О. Л. Єськов. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 328 с.
 6. Крисоватий А. І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори : Монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. ‒ Тернопіль : Підручник і посібник, 2010. ‒ 248 с.
 7. Мельник В.Н. Государство и налоги: взаимообусловленность функционирования и развития / В.Н. Мельник // Налогообложение: проблемы науки и практики. – Харьков: ІНЖЭК, 2006. – С. 109-125.
 8. Податковий менеджмент : [навчальний посібник] / О. О. Папаіка … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кафедра банківської справи.; 2-е вид. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 360 с.
 9. Проскура К.П. Податкове адміністрування в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації / К.П. Проскура. – К. : ТОВ «Емкон», 2014. – 376 с.
 10. Тимофеева, И. Ю. Налоговая безопасность государства и бизнеса: теория и практика [Текст]: монография [Текст] / И. Ю. Тимофеева. – М: «Глобус», 2009. – 322 с.