Петик Марта Ігорівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 90

Електронна пошта: marta.petyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

У науці досліджує проблеми фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва та державного регулювання конкурентоспроможності економіки України; забезпечення фіскальної безпеки на макро та мікро рівнях; грошово-кредитного регулювання і контролю у сфері фінансового посередництва;  .

Курси

Публікації

Є автором близько 50 наукових праць і методичних розробок:

 1. Крупка М. І., Ткачик Л. П., Дропа Я. Б. та ін. Корпоративний податковий менеджмент в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 314 с. (у співав.).
 2. Петик М. І. Становлення та розвиток інституту центрального банку / М. І. Петик, Р. В. Михайлишин, Н. В. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Вип. 35. Ч. 2. – С. 79-85.
 3. Петык М. И. Становление и развитие рынка депозитарных расписок в Украине / М. И. Петык, С. Н. Тесля // Экономика и предпринимательство. ‒ М., 2014. ‒ № 1 (ч. 3). ‒ С. 121-124.
 4. Михасюк І. Р. Зарубіжний досвід адміністрування податку з доходу громадян та можливості його застосування в Україні / І. Р.Михасюк, М. І. Петик, Н. І. Полинюк // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наукових праць. ‒ 2014. – Вип. 31. – Ч. 2. – С. 62-70.
 5. Петик М. І. Взаємодія фіскальної та монетарної політики та їх вплив на фінансово-економічну систему України / М. І. Петик, О. П. Пархонюк // Проблеми інноваційного розвитку економіки України : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук ; у 2-х частинах. – 2014. – Ч. 2. ‒ С.176-181.
 6. Петик М. І. Перспективи модернізації податкової системи України в контексті Європейської інтеграції / М. І. Петик, Л. А. Саварін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. ‒2013. ‒ Вип. 23.04. ‒ С. 271-278.
 7. Петик М.І. Модель функціонування механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва / М. І. Петик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.07. – С. 253-258.
 8. Петик М. Теоретичні засади функціонування механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва / М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Вип. 26. ‒ Ч.2– С. 97-105.
 9. Петик М. І. Оптимізація структури джерел фінансових ресурсів підприємств в Україні / М. І. Петик // Наука та прогрес транспорту :вісник ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. – 2012. ‒ Вип. 42. ‒ С. 134-140.
 10. Петик М. І. Оцінка фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб / М. І. Петик, Н. Є. Токар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. ‒ 2012. ‒ Вип. 22.04. ‒ С. 267-271.
 11. Петик М. Можливості залучення фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами на світовому фінансовому ринку / М. Петик, Д. Деркач // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 22. – С. 530-539.
 12. Петик М. Оцінка впливу рентабельності активів-брутто щодо середньої вартості позиченого капіталу підприємства / М. Петик // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 46. – Львів, 2011. – С. 480-489.
 13. Петик М. І. Фінансова безпека України в умовах посилення глобалізаційних процесів / М. І. Петик, Н. Я. Кунтий // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наук. праць. ‒2009. ‒ Т. Х. – Вип. 126. – С. 115-125 (серія “Економіка”).

Навчальні посібники та підручники:

 1. Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. М. І. Крупки ; Рекомендовано МОН України. – Львів : Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 420 с. (у співав.).
 2. Гроші та кредит : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки ; Рекомендовано МОН України. – Львів : Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 408 с. (у співав.).
 3. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 440 с. (у співав.)..
 4. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526 с. – С. 13-27; 199-227. (у співав.).
 5. Митна справа: підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. Крупки М.І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. (у співав.).
 6. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 440 с. (у співав.).

Біографія

Народилася в місті Львові. У 1999 р. закінчила з відзнакою Щирецьку середню загальноосвітню школу № 1. У 2004 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.
Протягом 2004-2007 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 ‒ гроші, фінанси і кредит на тему “Механізм формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва в економіці України”.
З 2005 р. – асистент, з 2011 р.– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад