Петик Марта Ігорівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239 44 90

Електронна пошта: marta.petyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

У науці досліджує проблеми фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва та державного регулювання конкурентоспроможності економіки України; забезпечення фіскальної безпеки на макро та мікро рівнях; грошово-кредитного регулювання і контролю у сфері фінансового посередництва.

Курси

Публікації

Є автором близько 100 наукових праць і методичних розробок:

Навчальні посібники та підручники:

 1. Гроші та кредит : підручник / за ред. д.е.н., проф. М. І. Крупки ; Рекомендовано МОН України. – Львів : Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 420 с. (у співав.).
 2. Гроші та кредит : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки ; Рекомендовано МОН України. – Львів : Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 408 с. (у співав.).
 3. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 440 с. (у співав.).
 4. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526 с. – С. 13-27; 199-227. (у співав.).
 5. Митна справа: підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. Крупки М.І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. (у співав.).
  Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 440 с. (у співав.) URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/Mytna-sprava.pdf
 6. Крупка М. І., Ткачик Л. П., Дропа Я. Б. та ін. Корпоративний податковий менеджмент в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 314 с. (у співав.).
 7. Фінансовий менеджмент: підручник / М. Крупка, О. Ковалюк, В. Коваленко та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Finansovyy-menedzhment-1.pdf 

Статті, які включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS:
1. Rubakha M. V. Modeling the influence of economic environment factors on the market value of corporations: an example of Ukraine / M. V. Rubakha, Y. M. Popivniak, R. Y. Paslavska, S. M. Teslya, M. I. Petyk // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2021. – Issue 5 (40). – P. 314-327. URL:
https://www.researchgate.net/publication/356762999_MODELING_THE_INFLUENCE_OF_ECONOMIC_ENVIRONMENT_FACTORS_ON_THE_MARKET_VALUE_OF_CORPORATIONS_AN_EXAMPLE_OF_UKRAINE

Статті, які включені до міжнародної наукометричної бази Web of Science:
1. Dziamulych M. Banking liquidity risk management in Ukraine based on the application of digital and information technologies / M.Dziamulych, I. Krupka, Y. Andruschak, M. Petyk, R. Paslavska, Y. Grudzevych, Rostyslav Martyniuk // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. URL:
https://www.researchgate.net/publication/377411964_BANKING_LIQUIDITY_RISK_MANAGEMENT_IN_UKRAINE_BASED_ON_THE_APPLICATION_OF_DIGITAL_AND_INFORMATION_TECHNOLOGIES
2. Dziamulych M. Operational efficiency of Ukraine`s banking system during the war / M.Dziamulych, I.Krupka, M.Petyk, M. Zaplatynskyi, T. Korobchuk, V. Synenko, L. Avramchuk // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. – 2023. – Vol. 13, Issue 1, Special Issue XXXII. – P. 164-168. URL: https://www.researchgate.net/publication/377412314_OPERATIONAL_EFFICIENCY_OF_UKRAINES_BANKING_SYSTEM_DURING_THE_WAR

Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Замасло О. Ідентифікація загроз митній безпеці держави / О. Замасло, О. Підхомний, М. Петик // Світ фінансів. – Вип. 4(61). – 2019. – С.37-52. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1272/1275
 2. Підхомний О. Удосконалення методології національної оцінки ризиків у контексті інвестиційної безпеки / О. М. Підхомний, М. І. Петик, О. Брочковська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2019. – Вип. 41. – С. 332-340. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/2855/0. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2019.41.0.2855
 3. Петик М. Роль індикаторів довіри до фінансового ринку і діяльності банків / М. Петик, Ю. Місюрак, О. Панич // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2019. – Вип. 57. – С. 143-153. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/10879 DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.57.0.4016
 4. Zamaslo O. Functioning of transfer pricing in Ukraine / О. Zamaslo, М. Petyk // Формування ринкової економіки в Україні. – 2020. – Вип. 43. – C. 177-185. URL: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/3031/3256. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.43.0.3031
 5. Дропа Я. Б. Про особливості мобілізації фінансових ресурсів аграрними підприємствами України / Я. Б. Дропа, М. І. Петик // Вісник Львівського університету. Серія економічна. ЛНУ імені Івана Франка. Львів. – 2020. – Вип. 59. – C. 152-162. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/11226  DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.59.0.5915
 6. Дропа Я. Б. Особливості формування позикових фінансових ресурсів держави в умовах глобалізації / Я. Б. Дропа, М. І. Петик, І. В. Мудь // Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. – 2021. – Вип. 64. – C. 124-133. URL: http://bses.in.ua/journals/2021/64_2021/22.pdf DOI: http://doi.org/10.32843/bses.64-20
 7. Петик М. І. Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банків в Україні / М. І. Петик, М. Ю. Батенчук // Інфраструктура ринку. – 2021. – 49. – C. 286-290. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/49_2020_ukr/52.pdf. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct49-50
 8. Кульчицький М. І. Формування фінансового потенціалу місцевого самоврядування України в умовах бюджетної децентралізації / М. І. Кульчицький, Я. Б. Дропа, М. І. Петик // Ефективна економіка. – 2022. – №9. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/526/ DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.9.1
 9. Danylkiv Kh. The use of innovative blockchain technology in the public finances of Ukraine in the conditions of the formation of the digital economy / Kh.Danylkiv, Y. Dropa, M. Petyk, S. Teslya // VUZF Review. – 2022. – Vol.7, №3 – P. 101-112. URL: https://www.proquest.com/openview/d3cac6a26e2b3b3d83b6ae68958f0b84/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=5215147 DOI: 10.38188/2534-9228.22.3.10.
 10. Danylkiv Kh. Development of Innovative Tools in Global Financial Markets / Kh.Danylkiv, Y. Dropa., М. Petyk, N. Hembarska, Z. Siryk // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2022. – Vol.9, №3 – P. 65-77. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/6335 DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.9.3.65-77

 11. Danylkiv K. Improvement of the fiscal police of Ukraine under the conditions of the formation of a digital economy / Danylkiv, K., Dropa, Y., Petyk, M., & Havran, V.. Інноваційна економіка, 2022. № 2-3, С. 50-61. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/944 DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.8
 12. Демчишак Н. Б. Формування ринку цільового капіталу як чинник соціально-культурного розвитку країни / Н. Б. Демчишак, Я. Б. Дропа, М. І. Петик // Ефективна економіка. – 2023. – №7.  URL:  https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1850/1866 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.7.15
 13. Дропа Я. Б. Перспективи використання ендавментів у якості інструменту фінансування закладів вищої освіти в Україні / Я. Б. Дропа, М. І. Петик // Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – №18. – С. 42-47. – URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/2076/2101 DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.18.42/
 14. Грін О. В. Сучасні тенденції системи оподаткування ІТ-галузі в Україні / О. В. Грін, М. І. Петик, С. Б. Фецяк // Український економічний часопис. – 2023. – 2. – С. 17-21. URL: https://journals.dpu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/256 DOI: https://doi.org/10.32782/2786-8273/2023-2-3/
 15. Дропа Я. Б., Петик М. І., Тесля С. М. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. № 12. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/17024708522108.pdf DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-12/
 16. Петик М. І. Становлення та розвиток інституту центрального банку / М. І. Петик, Р. В. Михайлишин, Н. В. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Вип. 35. Ч. 2. – С. 79-85.
 17. Петык М. И. Становление и развитие рынка депозитарных расписок в Украине / М. И. Петык, С. Н. Тесля // Экономика и предпринимательство. ‒ М., 2014. ‒ № 1 (ч. 3). ‒ С. 121-124.
 18. Михасюк І. Р. Зарубіжний досвід адміністрування податку з доходу громадян та можливості його застосування в Україні / І. Р.Михасюк, М. І. Петик, Н. І. Полинюк // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наукових праць. ‒ 2014. – Вип. 31. – Ч. 2. – С. 62-70.
 19. Петик М. І. Взаємодія фіскальної та монетарної політики та їх вплив на фінансово-економічну систему України / М. І. Петик, О. П. Пархонюк // Проблеми інноваційного розвитку економіки України : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук ; у 2-х частинах. – 2014. – Ч. 2. ‒ С.176-181.
 20. Петик М. І. Перспективи модернізації податкової системи України в контексті Європейської інтеграції / М. І. Петик, Л. А. Саварін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. ‒2013. ‒ Вип. 23.04. ‒ С. 271-278.
 21. Петик М.І. Модель функціонування механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва / М. І. Петик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.07. – С. 253-258.
 22. Петик М. Теоретичні засади функціонування механізму формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва / М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – Вип. 26. ‒ Ч.2– С. 97-105.
 23. Петик М. І. Оптимізація структури джерел фінансових ресурсів підприємств в Україні / М. І. Петик // Наука та прогрес транспорту :вісник ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. – 2012. ‒ Вип. 42. ‒ С. 134-140.
 24. Петик М. І. Оцінка фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб / М. І. Петик, Н. Є. Токар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Л. : НЛТУ України. ‒ 2012. ‒ Вип. 22.04. ‒ С. 267-271.
 25. Петик М. Можливості залучення фінансових ресурсів вітчизняними підприємствами на світовому фінансовому ринку / М. Петик, Д. Деркач // Формування ринкової економіки в Україні. – 2011. – Вип. 22. – С. 530-539.
 26. Петик М. Оцінка впливу рентабельності активів-брутто щодо середньої вартості позиченого капіталу підприємства / М. Петик // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 46. – Львів, 2011. – С. 480-489.
 27. Петик М. І. Фінансова безпека України в умовах посилення глобалізаційних процесів / М. І. Петик, Н. Я. Кунтий // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наук. праць. ‒2009. ‒ Т. Х. – Вип. 126. – С. 115-125 (серія “Економіка”)

Біографія

Народилася в місті Львові.
У 2004 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.

Працювала головним спеціалістом відділу внутрішньобанківських операцій Регіонального відділення Ат”Індекс-Банк” (2004 р.).

Протягом 2004-2007 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 ‒ гроші, фінанси і кредит на тему “Механізм формування фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва в економіці України”.
З 2005 р. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, з 2011 р.– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

2019 р. – офіційний опонент дисертації Кривіцького В.Б. на тему : “Митний контроль у протидії ризикам і загрозам митної безпеки України”, подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (Тернопільський національний економічний університет). URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/35396/1/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf

З 2022 р. членкиня Спілки багатодітних сімей Львівщини «Щаслива родина», яка об’єднує сім’ї, що виховують 3 і більше дітей задля представлення інтересів та захисту прав багатодітних сімей, сприяння фізичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей з багатодітних родин та успішній інтеграції їх у суспільне життя.

З 2024 р. – голова Пустомитівського осередку Спілки.

Стажування та підвищення кваліфікації:

–  2020 р. –  стажування у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» (довідка про підвищення кваліфікації №02-20-015/1745від 16 липня 2020 року; 180 годин).
– 25 березня 2021 р. – учасниця онлайн-форумі на тему «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі» (сертифікат № ПК-К 21-03/198; 6 годин (0,2 кредити ЄКТС)).
– 19.11.2021 р. – учасниця освітнього вебінару «International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science» (сертифікат № АА 3138; 30 академічних годин (1 кредит ECTS)).
– 27.01.2022 – 04.06.2022 – навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (сертифікат СВ №0342-2022; 180 годин).
– січень 2023 р. – навчання на курсі «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти» (сертифікат №GDTfE-06-Б-08900; 30 академічних годин (1 кредит ECTS)).
– 06.03.2023 – 09.06.2023 – навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (сертифікат СВ №02070987/00146-2023; 180 годин).
– 27-29.02.2024 – учасниця проєкту з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge» від UGEN на тему «Сучасний викладач» (сертифікат № 927; 12 академічних годин).

Методичні матеріали

 1. Петик М.І. Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з вибіркової дисципліни «Інноваційний державний фінансовий менеджмент». Львів, 2023, 28 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/03/Metodychni-rekomendatsii-do-napysannia-kursovykh-robit-_IDFM.rtf
 2. Петик М.І.Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств». Львів, 2024, 28 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/Metodychni-rekomendatsii-do-napysannia-kursovykh-robit_Finansy-pidpryiemstv.rtf

Розклад