Фіскальні технології в бізнесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Кміть В. М.ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с, ЕКФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКФ-31сдоцент Кміть В. М.
ЕКФ-32сдоцент Кміть В. М.
ЕКФ-33сдоцент Кміть В. М.
ЕКФ-34сдоцент Кміть В. М.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено так, аби дати студентам необхідні знання для розуміння принципів та специфіки застосування фіскальних технологій, особливостей організації справляння податкових платежів суб’єктами підприємництва – юридичними та фізичними особами, що підвищить рівень фіскальної грамотності здобувача та дозволить оволодіти практичними навиками ведення фіскальної роботи та способами оптимізації процесів оподаткування.
Мета навчальної дисципліни: формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у студентів компетентностей, пов’язаних із теоретично-прикладними та організаційно-правовими основами функціонування системи оподаткування юридичних та фізичних осіб, її економічною сутністю, призначенням і завданнями, функціями, роллю та специфікою застосування фіскальних технологій в різних сферах ведення бізнесу.
Цілі навчальної дисципліни: сформувати теоретичні знання і практичні навички особливостей справляння податкових платежів суб’єктами підприємництва – юридичними та фізичними особами для оволодіння сучасними фіскальними технологіями, а також розуміння переваг і недоліків сучасної системи оподаткування; вивчити систему оподаткування в розрізі основних податків (податку на додану вартість, мита, акцизного податку, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску, єдиного податку та інших), які справляються юридичними та фізичними особами; з’ясувати особливості ведення податкової роботи юридичними та фізичними особами – платниками податків; з’ясувати чинний порядок обчислення податкової бази та правильності застосування діючих ставок податків (зборів, обов’язкових платежів), які справляються в Україні, оцінити їхні переваги і недоліки.

Рекомендована література

Основна література:
1. Податковий кодекс України 02.12.2010р. №2755-VІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення деяких податкових норм: Закон України №4834-IV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4834-17
3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності: Закон України №4014-17. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=
4. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм: Закон України №4834-VI від 24.05.2012р. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/
5. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України №727/98 від 03.07.98р. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=727%2F98
6. Замасло О. Т. Податкова система України: теорія, методологія, практика : монографія / О. Т. Замасло. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 420 с.
7. Замасло О. Т., Приймак І. І., Грін О.В. Податкова система: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2011, 240 с.
8. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика: навч. посібник / Під ред.. В.Б.Захожая. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.
9. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс [Текст]: підручн./ М.П. Кучерявенко; Міносвіти і науки України. – К.: Правова єдність, 2008. – 701 с.
10. Митна справа: підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. Крупки М.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
11. Податкове право: Навч. посіб. / Л. К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва. Київ: Правова єдність, 2009. 600 с.
12. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / [М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська, Н.Б Демчишак]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 448.
Допоміжна література:
13. Бюджетний кодекс України: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456%D0%B2-17
14. Митний кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/
15. Господарський кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
Інформаційні ресурси:
16. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua.
17. Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/
18. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua.
19. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: www.ibser.gov.ua.
20. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua.
21. Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua/
22. Офіційний сайт Фонду соціального страхування України. URL:http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index

Матеріали

Анотація_ФТБ_2023

Силабус:

Завантажити силабус