Формування та використання капіталу у підприємництві (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Дмитрук В. О.ЕКп-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКп-32сдоцент Дмитрук В. О.
ЕКп-31сдоцент Дмитрук В. О.
ЕКп-33сдоцент Дмитрук В. О.
ЕКп-34сдоцент Дмитрук В. О.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Формування і використання капіталу підприємства» є формування знань щодо формування і використання капіталу підприємства, а також вироблення практичних навиків застосування розроблених теорією алгоритмів прийняття управлінських рішень.
Після завершення цього курсу студент повинен:
Знати
– суть категорії капітал та її основні характеристики
– суть та складові інтелектуального капіталу
– засади теорії людського капіталу та її роль у сучасному трактуванні категорії капіталу;
– суть теорії вартості та основні теорії формування структури капіталу;
– склад власного та залученого капіталів, джерела та етапи алгоритму їх формування;
– концепцію вартості грошей в часі; методичні інструментарії оцінки вартості власного та залученого капіталів, оцінки ризиків у формуванні і використанні капіталу підприємства, оптимізації структури капіталу;
– основні напрями використання капіталу та методи аналізу їх ефективності
Вміти:
– застосувати на практиці методичний інструментарій формування і використання капіталу;
– сформувати загальну структуру капіталу конкретного підприємства та, зокрема, структуру власного і залученого;
– сформувати основні доцільні напрями використання капіталу конкретного підприємства, врахувавши фактори інфляції, ліквідності та ризиків
– здійснити аналіз ефективності використання капіталу

Рекомендована література

Основна література
1. Югас Е.Ф. Економічна сутність та види капіталу підприємства/ Е.Ф. Югас, О.І. Олексик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014 . -Випуск 2(43). – с.63-67.
2. Квасницька Р.С. Управління цільовою структурою капіталу підприємства/Автореф. дис на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук – Хмельницький, 2005. -19с.
3. Клименко С.О. Капітал як визначальний чинник ефективності діяльності підприємства/ С.О. Клименко // Экономика и управление – 2011. – №2 – с. 113-117.
4. Суярова О.О. Узагальнення існуючого досвіду класифікації капіталу./ О.О. Суярова // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2009 – №2 – с.211-219.
5. Прокопенко І.В. Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств / І.В. Прокопенко, А.О. Босак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016.- №851. – с.82-93. – Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2016_851_13.
6. Ковтуненко К.В. Особливості формування інтелектуального капіталу підприємства/ К.В. Ковтуненко,Ю.В. Гутарева, Я.В. Шаповал // Економіка: реалії часу – 2012. – № 3-4 (4-5) – с.78-83.
7. Кендюхов О. В. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства: автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00.04 / О. В. Кендюхов; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 31 с.
8. Колот А. М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А. М. Колот // Економічна теорія. – 2007. – No 2. – С. 3–13.
9. Школа В. Ю. Економічне обґрунтування ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи / В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No 3, Т. 1. – С. 72–78.
10. Ситник Й. С. Інтелектуалізація капіталу організації та його структурування / Й. С. Ситник // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 1: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту / відп. за вип. С. М. Соболь. – С. 332–342.
11. Швиданенко Г. О. Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі / Г. О. Швиданенко, І. Ю. Гусєва // Проблеми економіки. – 2012. – No 4. – С. 181–186.
12. Філіппова С.В., Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу / С.В. Філіппова, К.В. Ковтуненко// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. -№776.- с.81-86.
13. Баланда А.Л. Соціальний капітал підприємства: переваги та ризики прояву / А.Л. Баланда, В.І. Надрага // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – №1 (21) – с.37-41.
14. Кізілова А.В. Сутність та функції соціального капіталу підприємств/ А.В. Кізілова // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. праць / НАН України, Ін-т екон. пром. – Донецьк, 2012. -с.250-258.

Силабус:

Завантажити силабус