Гроші, фінанси та кредит

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Мороз В. П.ЕКМ-28с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-28сдоцент Мороз В. П.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Гроші, фінанси та кредит” призначена для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Менеджмент»

Рекомендована література

Основна

 1. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text із змінами та доповненнями.
 2. Про банки і банківську діяльність. ЗаконУкраїни // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
 3. Вовчак О.Д.Гроші та кредит. Київ: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2020. – 424 с.
 4. Левченко Л.В. Гроші та кредит: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. – 224 с.
 5. Венгер В., Коваленко Д. Фінанси, гроші та кредит. Теорія та практика. Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 578 с.
 6. Тимохова Г. Фінанси, гроші та кредит. Київ : Видавничий дім “КОНДОР”, 2019. – 592 с.

 

Допоміжна

 1. Воронская Е.А. Податки в Україні: від теорії до практики, навчальний курс. Акцент ПП, 2021. – 464 с.
 2. Мандрик О.В., Мороз В.П. Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні проблеми та їх перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. Серія економічна. – Львів: РВВ НЛТУ України. –Том 29..№ 4. 2019 . – С. 67-71.
 3. Колесников О., Бойко Д., Коковіхіна О. Історія грошей та фінансів. Київ : Центр навчальної літератури, 2017 – 140с.
 4. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Крупка М.І., Андрущак Є.М., Пайтра Н.Г. та інші. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 526 с.
 5. Податкова система: навчальний посібник/ За ред. Андрущенка В.Л. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – 416с.
 6. Воляник Г.М., Мороз В.П. Фінансовий облік електронних грошей: сучасний стан та перспективи розвитку// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – Вип.1. – 267 с. – С. 47-57.
 7. Мороз В. П. Удосконалення методики розрахунку податкового навантаження на підприємствах України. International scientific conference: Modern transformation of economics and management in theera of globalization, 29 January. – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. – С. 224-228.
 8. Мороз В.П. Перспективні сценарії реформування податкової системи в лісовому господарстві України // Зелена економіка: перспективи впровадження в Україні : матер. міжн. конф. 24-25 квітня 2012р., м. Київ:-К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012.-Т-1.-С.393-396.
 9. Базецька Г. І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері. навч. посіб.– Харків: ХНАМГ, 2012. – 292 с.
 10. Гроші та кредит: підручник / Крупка М.І., Мрочко М.С., Вишивана Б.М. та ін. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 420 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Вісник Львівського університету. Серія економічна URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: ukrstat.gov.ua.
 3. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua.
 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua.
 5. Менеджмент. Дайджест. URL: http://www.management.com.ua
 6. Офіційний сайт Верховної Ради України URL: rada.kiev.ua
 7. Офіційний сайт Національного банку України URL:www.bank.gov.ua
 8. Інтернет-портал для професійного розвитку управлінців URL:www.management.com.ua
 9. Офіційний сайт Українського товариства фінансових аналітиків URL:www.usfa.kiev.ua
 10. Економічна правда (електронний інформаційно-аналітичний ресурс) URL: www.epravda.com.ua

Матеріали

Силабус дисципліни.

Робоча програма дисципліни.

Навчальна програма дисципліни.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму