Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Петик М. І.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФ-21сдоцент Петик М. І.
ЕКФ-22сдоцент Петик М. І.
ЕКФ-23сдоцент Петик М. І.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” є розглянути, вивчити й узагальнити досвiд зарубiжних країн щодо створення національних грошово-кредитних систем та інтеграції їх до світової фінансової системи, проаналізувати шляхи вирiшення проблем підвищення ефективності функцiонування грошово-кредитних систем, визначення необхідності та різновидів заходів, спрямованих на регулювання грошових ринків в умовах глобалізації.

Завданням вивчення дисципліни “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” є: розкриття закономірностей та основних етапів еволюції, принципів побудови та особливостей форм організації грошових і кредитних систем в умовах існування міжнародних фінансових ринків та розвиненої системи кредитно-фінансових інститутів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– теоретичні основи предмету як окремої галузі наукового знання, його об’єкт та предмет, метод, місце та роль у навчальному процесі;

– сутність грошових та кредитних систем як невід’ємної складової загальнодержавної економічної політики;

– етапи становлення та принципи організації грошових систем;

– історичні аспекти розвитку центральних банків окремих країн, їх функції та завдання;

– механізми функціонування грошово-кредитних систем за умов глобалізації;

– особливості побудови системи органів грошово-кредитного регулювання у країнах з ринковою економікою;

– напрями регулювання кредитних систем.

 • еволюцію грошових систем країн Заходу;
 • передумови створення ЄВС та механізми вступу до єврозони;
 • систему регулювання грошово-кредитних відносин окремих країн;
 • організаційну структуру банківських систем окремих країн;
 • інфраструктуру кредитних систем провідних країн світу;
 • напрями здійснення грошово-кредитної політики окремими ЦБ;
 • особливості формування грошово-кредитних систем в країнах з перехідною економікою;
 • етапи становлення національних валютних системи та їх інтеграцію у світову;
 • напрями здійснення грошово-кредитного регулювання у країнах Центральної та Східної Європи.

 

вміти:

 • узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету;
 • дати загальну характеристику грошово-кредитній системі країни;
 • обґрунтувати необхідність здійснення грошово-кредитного регулювання;
 • запропонувати відповідні форми та методи ефективного банківського нагляду, адекватні сучасним умовам;
 • охарактеризувати сучасний стан грошової та кредитної систем окремих країн;
 • виокремлювати характерні особливості діяльності комерційних банків різних країн;
 • орієнтуватись в головних напрямах здійснення грошово-кредитної політики;
 • аналізувати монетарну політику центральних банків за умов глобалізації;
 • виокремлювати чинники впливу на монетарну політику держави;
 • пояснити зміни у діяльності кредитних систем в сучасних умовах;
 • аналізувати напрями грошово-кредитного регулювання різних країн світу;
 • визначити основні завдання центральних банків;
 • здійснювати компаративний аналіз методів та видів монетарної політики різних країн світу та України;
 • визначити проблеми формування та розвитку фінансових ринків;
 • аналізувати зміни в нормативно-законодавчому полі, що стосуються формування монетарної політики та управління діяльністю фінансових посередників для забезпечення високого рівня фінансово-економічної безпеки усіх суб’єктів національної економіки;
 • оцінювати тенденції розвитку світової грошово-кредитної системи та перспективи розширення фінансової взаємодії України і міжнародних фінансово-кредитних структур;
 • вміти застосовувати методи фінансового та монетарного аналізу для прогнозування динаміки розвитку грошового та кредитного ринків, зокрема грошової маси, інфляції ,валютного курсу тощо;
 • аналізувати макроекономічні показники розвитку національної економіки та напрями грошово-кредитного регулювання різних країн світу;
 • орієнтуватись в головних напрямах здійснення монетарної політики, оцінювати тенденції розвитку світової грошово-кредитної системи та виокремлювати чинники та фактори впливу на грошово-кредитну політику;
 • здійснювати компаративний аналіз методів та видів монетарної політики центральних банків різних країн світу та України.

Рекомендована література

 1. Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”, Консалтингово-видавнича компанія “Ділові перспективи”. ‒ Суми : КВК “Ділові перспективи”.
 2. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції. Т.1.: Інтегрований навчально-атестаційний комплекс (підручник, автоматизована навчально-атестаційна система на компакт-диску та інтернет-портал) у 5-ти томах. – Київ: НВП “АВТ лтд”, 2004. – 521с.
 3. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції. Т.1. : Інтегрований навчально-атестаційний комплекс (підручник, автоматизована навчально-атестаційна система на компакт-диску та інтернет-портал) у 5-ти томах. – Київ: НВП “АВТ лтд”, 2004. – 521с.
 4. Гроші та кредит : Підручник / М. І. Крупка, С. С. Мрочко, Б. М. Вишивана та ін.; за заг. ред. д.е.н.,проф. М. І. Крупки. ‒ Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 5. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А. Ф. Кононенко … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. ‒ Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. ‒ 360 с.
 6. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / З. В. Герасимчук … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет. ‒ Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. ‒ Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.
 7. Ніколаєнко Ю. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / Ю. В. Ніколаєнко. ‒ Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 187 с.
 8. Полтавська Є. О. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : конспект лекцій / Є. О. Полтавська. ‒ Х. : ХНЕУ, 2007. – 111 с.
 9. Прядко В.В., Сайко М.М. Історія грошей і кредиту. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 508с.
 10. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн: навчально-методичний посібник. – Львів: Тріада плюс. – 2008. – 157с.
 11. Рисін В. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Рисін. ‒ Київ : УБС НБУ, 2007. – 119 с.
 12. Сороківська З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / З.К. Сороківська, Г. Р. Балянт ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. ‒ Тернопіль : ТНЕУ, 2010. ‒ 207 с.
 13. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Кол.авт.: А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна, М.І.Савлук та ін.; За ред.д-ра екон.наук, проф. А.М.Мороза і канд.екон.наук, доц. М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556с.
 14. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. ‒ Київ : КНЕУ, 2007. ‒ 157 с.
 15. Шевчук І. М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / І.М. Шевчук, З.М. Міндрова, Н.С. Кульчицька. – Львів : Львівська комерційна академія, 2007. – 175 с.