Грошово-кредитні системи країн світу (ЕКФ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Петик М. І.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКФ-21сдоцент Петик М. І.
ЕКФ-22сдоцент Петик М. І.
ЕКФ-23сдоцент Петик М. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Грошово-кредитні системи країн світу” є формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей у сфері функціонування національних грошово-кредитних систем країн світу та інтеграції їх до світової фінансової системи, аналізування шляхів вирiшення проблем підвищення ефективності функцiонування сучасних грошово-кредитних систем, визначення необхідності та різновидів заходів органів грошово-кредитного регулювання, спрямованих на регулювання грошових ринків в умовах глобалізації.

Цілі навчальної дисципліни “Грошово-кредитні системи країн світу”: ознайомлення зі загальнотеоретичними засадами організації сучасних грошово-кредитних систем країн світу; розкриття закономірностей та основних етапів їх становлення, формування знань про принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних систем в умовах існування міжнародних фінансових ринків та розвиненої системи кредитно-фінансових інститутів; набуття студентами умінь та навичок аналізу стану та тенденцій розвитку національних грошових і кредитних систем; формування здатності у майбутніх фахівців до аналітичної діяльності, здійснення порівняльного аналізу стану і розвитку грошових і кредитних систем різних країн світу, прогнозування дій спеціалізованих регуляторів з метою стабілізації чи зміни ситуації на грошовому і кредитному ринках в контексті поглиблення глобалізаційних процесів та з врахуванням національних особливостей тощо.

Після завершення курсу здобувач буде:
– знати: загальні закономірності функціонування сучасних грошово-кредитних систем країн світу; – етапи становлення та принципи організації грошових систем; особливості розвитку національних валютних систем та їх інтеграцію у світову; інфраструктуру кредитних систем провідних країн світу; історичні передумови виникнення та розвитку центральних банків окремих країн, їх функції та завдання; напрями здійснення грошово-кредитної політики окремими центральними банками; механізми функціонування національних грошово-кредитних систем за умов функціонування світового фінансового ринку; особливості побудови та функціонування системи органів грошово-кредитного регулювання у різних країнах; передумови створення ЄВС та механізми вступу до єврозони.;
– вміти: охарактеризувати сучасний стан грошової та кредитної систем різних країн; виявляти тенденції розвитку національних грошово-кредитних систем провідних країн світу; аналізувати монетарну політику провідних центральних банків за умов глобалізації; виокремлювати чинники впливу на грошово-кредитний ринок; здійснювати компаративний аналіз видів і методів реалізації монетарної політики різних країн світу та України; обґрунтувати необхідність здійснення грошово-кредитного регулювання та запропонувати відповідні форми та методи ефективного нагляду за діяльністю фінансових посередників, адекватні сучасним умовам; аналізувати макроекономічні показники розвитку національної економіки та напрями грошово-кредитного регулювання різних країн світу; застосовувати методи фінансового та монетарного аналізу для прогнозування динаміки розвитку грошового та кредитного ринків, зокрема, грошової маси, інфляції, валютного курсу тощо; оцінювати перспективи розширення фінансової співпраці України з центральними банками провідних країн світу та міжнародними фінансово-кредитними інституціями.

Рекомендована література

Основна література:
1. Банківська система : підруч. / [М. Крупка, Є. Андрущак, Н. Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. Крупки. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 524 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/Bank_Syst_PIDRUCH_Krupka_Andrushchak_Paitra_2023.pdf.
2. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 367 с.
3. Гроші та кредит : підручник / [М.І. Крупка … [та ін.] ; за загальною редакцією М. І. Крупки] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 419 с.
4. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / [А. Ф. Кононенко … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 360 с.
5. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : конспект лекцій / Є. О. Полтавська. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 111 с.
6. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : курс лекцій / В. М. Іванов, І. Я. Софіщенко ; Міжрегіональна акад. управл. персоналом. – К., 2001. – 228 c.
7. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Ю. В. Ніколаєнко. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 187 с.
8. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / В.В. Рисін. – Київ : УБС НБУ, 2007. – 119 с.
9. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб./ З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 207 с.
10. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. / І. М. Шевчук, З. М. Міндрова, Н. С. Кульчицька. – Львів : Львівська комерційна академія, 2007. – 175 с.
11. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / І. В. Шамова ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2007. – 157 с.
12. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / З.В. Герасимчук … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 570 с.
13. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посіб. / В. М. Добров, О. А. Мартинюк-Медкова, С. М. Непонящий ; Одес. держ. екон.ун-т. – Одеса: ВМВ: 2005. – 292с.
14. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / Л. А. Гербич ; Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. – 439 с.
15. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / [М.І. Крупка … [та ін.] ; за редакцією М.І. Крупки ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 525 с.

Матеріали

Електронний курс: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4918

Силабус:

Завантажити силабус