Сучасні грошово-кредитні системи країн світу

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Петик М. І.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКФ-21сдоцент Петик М. І.
ЕКФ-22сдоцент Петик М. І.
ЕКФ-23сдоцент Петик М. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Сучасні грошово-кредитні системи країн світу” є формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей у сфері функціонування національних грошово-кредитних систем країн світу та інтеграції їх до світової фінансової системи, аналізування шляхів вирiшення проблем підвищення ефективності функцiонування сучасних грошово-кредитних систем, визначення необхідності та різновидів заходів органів грошово-кредитного регулювання, спрямованих на регулювання грошових ринків в умовах глобалізації.

Цілі навчальної дисципліни “Сучасні грошово-кредитні системи країн світу”: ознайомлення зі загальнотеоретичними засадами організації сучасних грошово-кредитних систем країн світу; розкриття закономірностей та основних етапів їх становлення, формування знань про принципи побудови та особливості форм організації грошових і кредитних систем в умовах існування міжнародних фінансових ринків та розвиненої системи кредитно-фінансових інститутів; набуття студентами умінь та навичок аналізу стану та тенденцій розвитку національних грошових і кредитних систем; формування здатності у майбутніх фахівців до аналітичної діяльності, здійснення порівняльного аналізу стану і розвитку грошових і кредитних систем різних країн світу, прогнозування дій спеціалізованих регуляторів з метою стабілізації чи зміни ситуації на грошовому і кредитному ринках в контексті поглиблення глобалізаційних процесів та з врахуванням національних особливостей тощо.

Після завершення курсу здобувач буде:
– знати: загальні закономірності функціонування сучасних грошово-кредитних систем країн світу; – етапи становлення та принципи організації грошових систем; особливості розвитку національних валютних систем та їх інтеграцію у світову; інфраструктуру кредитних систем провідних країн світу; історичні передумови виникнення та розвитку центральних банків окремих країн, їх функції та завдання; напрями здійснення грошово-кредитної політики окремими центральними банками; механізми функціонування національних грошово-кредитних систем за умов функціонування світового фінансового ринку; особливості побудови та функціонування системи органів грошово-кредитного регулювання у різних країнах; передумови створення ЄВС та механізми вступу до єврозони.;
– вміти: охарактеризувати сучасний стан грошової та кредитної систем різних країн; виявляти тенденції розвитку національних грошово-кредитних систем провідних країн світу; аналізувати монетарну політику провідних центральних банків за умов глобалізації; виокремлювати чинники впливу на грошово-кредитний ринок; здійснювати компаративний аналіз видів і методів реалізації монетарної політики різних країн світу та України; обґрунтувати необхідність здійснення грошово-кредитного регулювання та запропонувати відповідні форми та методи ефективного нагляду за діяльністю фінансових посередників, адекватні сучасним умовам; аналізувати макроекономічні показники розвитку національної економіки та напрями грошово-кредитного регулювання різних країн світу; застосовувати методи фінансового та монетарного аналізу для прогнозування динаміки розвитку грошового та кредитного ринків, зокрема, грошової маси, інфляції, валютного курсу тощо; оцінювати перспективи розширення фінансової співпраці України з центральними банками провідних країн світу та міжнародними фінансово-кредитними інституціями.

Рекомендована література

Основна література:
1. Банківська система: навч.посіб. / за ред. д.е.н., проф. М. І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 510 с.
2. Банківська система: підруч. / за ред. д.е.н., проф. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.
3. Береславська О. І. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / О. І. Береславська ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – 367 с.
4. Гроші та кредит : навчальний посібник / [за ред. М.І. Крупки] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 405 с.
5. Гроші та кредит : підручник / [М.І. Крупка … [та ін.] ; за загальною редакцією М.І. Крупки] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 419 с.
6. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [А.Ф. Кононенко … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 360 с.
7. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : конспект лекцій / Є.О. Полтавська. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 111 с.
8. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : курс лекцій / В.М.Іванов, І.Я. Софіщенко ; Міжрегіональна акад. управл. персоналом. – К., 2001. – 228 c.
9. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / Ю.В. Ніколаєнко. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 187 с.
10. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / З.В. Герасимчук … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 570 с.
11. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / З.К. Сороківська, Г.Р. Балянт ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 207 с.
12. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В. Рисін. – Київ : УБС НБУ, 2007. – 119 с.
13. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2007. – 157 с.
14. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчально-методичний посібник / І.М. Шевчук, З.М. Міндрова, Н.С. Кульчицька. – Львів : Львівська комерційна академія, 2007. – 175 с.
15. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник / В.М.Добров, О.А. Мартинюк-Медкова, С.М.Непонящий; Одес. держ. екон.ун-т. – Одеса: ВМВ: 2005. – 292с.
16. Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн : навчальний посібник / Л.А. Гербич ; Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. – 439 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус