Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Попівняк Ю. М.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сдоцент Попівняк Ю. М.
ЕКо-32сдоцент Попівняк Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сдоцент Попівняк Ю. М.
ЕКо-32сдоцент Попівняк Ю. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні» – формування системи теоретичних і практичних знань у сфері побудови і функціонування інформаційних систем та навиків їх використання в бухгалтерському обліку і оподаткуванні.

Основними завданнями дисципліни є: вивчити основні поняття і роль інформаційних систем в обліку і оподаткуванні; засвоїти суть економічної інформації на підприємстві та засоби її формалізованого опису; оволодіти навичками організації інформаційної бази системи оброблення економічної інформації; засвоїти особливості використання цифрових технологій у бухгалтерському обліку і оподаткуванні; вивчити організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні; з’ясувати засоби створення і забезпечення функціонування інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні; оволодіти знаннями з правильної автоматизації бухгалтерського обліку і оподаткування необоротних активів, запасів, коштів і розрахунків, заробітної плати, доходів, витрат і фінансових результатів, а також автоматизованого ведення обліку податків й інших обов’язкових платежів, подання звітності.

Рекомендована література

Базова
1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
4. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.17 р. № 2155-VIIІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
5. Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.07.2007 р. № 141 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0862-07.
6. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та план заходів щодо її реалізації, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
7. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті»: Декларація Організації Об’єднаних Націй від 12.12.2003 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57#Text.
8. Декларація «ЮНКТАД XI – Дух Сан-Паулу»: Конференція Організації Об’єднаних Націй з питань торгівлі та розвитку від 13–18.06.2004 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d09#Text.
9. Бутинець Ф. Ф., Івахненков Т.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук С.І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. друге вид., перероб і доп. Житомир: ПП «Рута», 2002. 544 с.
10. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. К.: А.С.К., 1998. 768 с.
11. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2003. 349 с.
12. Кліменко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 320.
13. Лучко М. Р. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. 252 с.
14. Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 167 с.
15. Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 150-157. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-150-157.
16. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html.
17. «Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний – 2020)». ГО «ХАЙ-ТЕК ОФІС УКРАЇНА», 2016. 90 с.

Допоміжна
1. Журавльова І. В., Латишева І.Л., Лебідь О.В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 424 с.
2. Зарицька О. Л. Бази даних та інформаційні системи: Методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 132 с.
3. Попівняк Ю.М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 137-144 doi: https://doi.org/10.26642/jen-2019-3(89)-137-144.
4. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височай О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний посібник. 3-те вид., перероб.і доп. К.: Знання, 2007. 439 с.
5. Popivniak Y. Cloud-based accounting software: choice options in the light of modern international tendencies. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. № 3. Vol. 5. P.170-177 doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-170-177.

Інформаційні ресурси
1. Пошукові ресурси – www.google.com.ua, www.meta.ua;
2. Офіційний портал Верховної Ради України – https://www.rada.gov.ua/;
3. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» – http://www.interbuh.com.ua/ua/;
4. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» – http://www.vobu.com.ua/.
5. Офіційний сайт компанії M.E.Doc – https://medoc.ua/.

Матеріали

Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять з дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні» для студентів третього курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Уклад. Попівняк Ю. Львів: Дільниця оперативного друку економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 128 с.

Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні”

Посилання на презентацію до Лекції 1 в Microsoft Teams

Атестований навчальний курс “Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні” в Moodle

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус