Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Попівняк Ю. М.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКо-31сПопівняк Ю. М., Рудницька О. В.
ЕКо-32сРудницька О. В., Хоча Н. В.
ЕКо-33сХоча Н. В., Головчак Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКо-31сПопівняк Ю. М.
ЕКо-32сПопівняк Ю. М.
ЕКо-33сПопівняк Ю. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні» – формування системи теоретичних і практичних знань у сфері побудови і функціонування інформаційних систем та можливостей їх використання в бухгалтерському обліку і оподаткуванні.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні», є:
– вивчити основні поняття і роль інформаційних систем в обліку і оподаткуванні;
– засвоїти суть економічної інформації на підприємстві та засоби її формалізованого опису;
– оволодіти навичками організації інформаційної бази системи оброблення економічної інформації;
– вивчити організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні;
– з’ясувати засоби створення і забезпечення функціонування інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні;
– оволодіти знаннями з правильної автоматизації бухгалтерського обліку і оподаткування необоротних активів, запасів, коштів і розрахунків, заробітної плати, доходів, витрат і фінансових результатів, а також автоматизованого ведення обліку податків й інших обов’язкових платежів, подання звітності.

Рекомендована література

Базова
1. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник / [Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, С.І. Шахрайчук]. – друге вид., перероб і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.
2. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту / В.П. Завгородній. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с. – (Економіка. Фінанси. Право). – Рос.
3. Использование прикладного решения «1С: Бухгалтерия для Украины». Редакция 1.2. – Москва: Фирма «1С», 2014. – 471 с.
4. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. / С.В. Івахненков. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
5. Кліменко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: Навчальний посібник / О.В. Кліменко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320.
6. Лучко М. Р. Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник / М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 252 с
7. Мних Є.В. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник / Є.В. Мних, Є.І. Цікало, Р.М. Бунь. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 167 с.
8. Первые шаги в 1С: Бухгалтерии 8 для Украины. Редакция 1.2 / Методические материалы для слушателя сертифицированного курса. – Москва, ООО «1С», 2012. – 47 с.
9. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навчальний посіб. / Т.А. Писаревська. – К.: КНЕУ, 2004. – 369 с.

Допоміжна
1. Журавльова І. В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / І. В. Журавльова, І. Л. Латишева, О. В. Лебідь. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 424 с. (Укр. мов.).
2. Зарицька О. Л. Бази даних та інформаційні системи: Методичний посібник / О.Л. Зарицька. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 132 с.
3. Информационные системы учета. Офисные программы // С.М. Мордовцев, А.Ю. Тихонович. – Харьков: ХГАГХ. 2001.
4. Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст]: навчальний посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай. – [3-те вид., перероб.і доп]. – К.: Знання, 2007. – 439 с.
5. Федорова Г. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита / Г. Федорова. – М.: Омега-Л, 2006. – 304 с.
6. Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С: Предприятии 8». Система компоновки данных / Е.Ю. Хрусталева. – 2-е изд. – М.: 1С-Паблишинг, 2012. – 484 с.: ил. – (Библиотека разработчика).
7. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 560 с.

Інформаційні ресурси
1. Пошукові ресурси – www.google.com.ua, www.meta.ua, www.yandex.ua;
2. Офіційний портал Верховної Ради України – http://rada.gov.ua/;
3. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» – http://www.interbuh.com.ua/ua/;
4. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» – http://www.vobu.com.ua/.