Інформаційні технології фінансового менеджменту (073 Менеджмент, освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Мельник Н. Б.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКі-31сМельник Н. Б.

Опис курсу

Мета вивчення навчального курсу “Інформаційні технології фінансового менеджменту” полягає в ознайомленні студентів з сучасними інформаційними технологіями, які використовуються у сфері фінансового менеджменту.

Основні цілі курсу включають:

 • розуміння та освоєння сучасних інформаційних систем і програмних засобів, які використовуються в фінансовому менеджменті;
 • навчання студентів аналізу та обробки фінансових даних з використанням спеціалізованих програмних продуктів;
 • освоєння методів використання інформаційних технологій для планування, прогнозування та прийняття фінансових рішень;
 • розвиток навичок роботи з базами даних, електронними таблицями, програмами фінансового моделювання та іншими інструментами для оптимізації фінансових процесів.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати

 • типологію інформаційних систем в галузі фінансів;
 • технологію автоматизації діяльності фінансиста;
 • загальнонаукові та спеціальні методи дослідження фінансових процесів;
 • особливості застосування сучасних інформаційних систем та ІТ у сфері фінансів;
 • основні моделі та технології економічної оцінки інвестиційних рішень.

Вміти

 • застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу фінансової інформації та управління фінансами бізнесу;
 • опрацьовувати фінансову інформацію за допомогою стандартних інформаційних технологій;
 • формувати та аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію;
 • ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Жигалкевич Ж.М., Кам’янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с
 2. Фінансовий менеджмент : підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Finansovyy-menedzhment-1.pdf
 3. Дропа Я.Б. Фінансовий аналіз: Практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 179 с. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Praktykum14-2021-3.pdf
 4. Ковальчук Н.О., Юрій Е.О. Корпоративні фінанси: навч. посіб. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2019. 440 с. URL: https://drive.google.com/open?id=1vhFtP36ytt-H2ixaONe6ZNDifsc6vnra
 5. Ганечко І.Г., Ситник Г.В., Андрієць В.С. Фінансовий менеджмент: методика розв’язання практичних завдань : навч.посіб. К. : Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2015. 244 с.
 6. Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 180 с. URL: https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7
 7. Як працювати з Microsoft Power BI — докладний порадник. https://netpeak.net/uk/blog/yak-pratsyuvati-z-microsoft-power-bi-dokladniy-poradnik/

Додаткова література:

 1. Іляшенко А.Х., Корбутяк А.Г., Сокровольська Н.Я., Юрій Е.О. Оцінка вартості підприємства: навчальний посібник Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 180 с. URL: https://drive.google.com/open?id=172hn98ohMp_0aMxSDYN9XGzWeTyiL8k7
 2. Квасницька Р.С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч.посіб. Львів, «Магнолія 2006», 2013. 631 с.
 3. Кінаш О.М. Лабораторний практикум з фінансового аналізу. Методичні вказівки для студентів механіко-математичного факультету. Львів, 2017.
 4. Ясінський А.М. Інформаційні технології фінансового менеджменту. Рівне: ТЕТІС. 2009.
 5. Що таке ERP-система та як вона допоможе вашому бізнесу? https://business.diia.gov.ua/cases/sistematizacia-biznes-procesiv/so-take-erp-sistema-ta-ak-vona-dopomoze-vasomu-biznesu
 6. Аналіз даних в Power BI українською. https://www.youtube.com/playlist?list=PLVhK8BiSrfS5OKHJqoGrBDMTGI5pPiKwO

Силабус:

Завантажити силабус