Інформаційні технології організації бізнесу (122 Комп’ютерні науки. спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Прийма С. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

 

 

Метою вивчення дисципліни «Інформаційні технології організації бізнесу» є підготовка фахівців, які б володіли знаннями з питань організації бізнесу, проведення інформатизації бізнесу, сучасних інформаційних технологій для аналізу, моделювання, прогнозування процесів у бізнесі, корпоративних систем для управління бізнесом.

Завданнями вивчення дисципліни є:
 навчитись правильно розуміти та аналізувати цілі і задачі бізнесу;
 ознайомитись з основами організації бізнесу;
 проводити моделювання та аналіз бізнес-процесів;
 сформувати у студентів ряд компетенцій і практичних навичок використання інструментальних засобів при управлінні підприємством.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати:
 сучасні підходи до управління бізнесом;
 теорію бізнес-процесів, інструментальні системи, які використовують для опису бізнес-процесів;
 основні поняття щодо сучасних інформаційних технологій та можливостей їх застосовування для управління підприємством;
 основні класи корпоративних інформаційних систем, принципи побудови та склад їх компонентів для управління бізнесом;
 особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності підприємств з метою підвищення ефективності управлінських рішень.

Вміти:
 визначати типи бізнес-процесів ї їх особливості;
 застосовувати методи та засоби моделювання та аналізу бізнес-процесів;
 обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу програмних засобів для вирішення бізнес-проблем та задач управління бізнесом;
 орієнтуватись в інформаційному просторі, працювати з поширеними корпоративними інформаційними системами;
 самостійно освоювати інтерфейси і функціональні можливості готових програмних продуктів провідних фірм-розробників ІС для бізнесу.

Рекомендована література

Основна література:
1. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та ін.]; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 455 с.
2. Орлова К.Є Управління бізнесом : Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. 319 с.
3. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навчальний посібник / Пономаренко В. С., Золотарьова І. О., Бутова Р. К. та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 484 с
4. Скібіцький О.М. Організація бізнесу [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/325-organzatsya-bznesu-skbtskiy-om-.html

Додаткова література:
1. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. / Анісімов А.В., Кулябко П.П. − Київ. – 2017. – 110 с.
2. Корченко О. Г. Прикладні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки : монографія / О.Г. Корченко, С.В. Казмірчук, Б.Б. Ахметов. ; Київ: Компринт, 2017. – 435 с.
3. Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч. посіб. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. – 296 с.

Інформаційні ресурси

1. Топ 10 кращих CRM систем для України [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://www.livebusiness.com.ua/tools/crm/
2. ODOO України [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://www.odoo.com/uk_UA
3. Поширені теми Bjet [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://bjetpro.com/user-guide/home_page.htm
4. Що таке CRM-система, ERP-система, управління бізнес-процесами (BPM) [Electronic resource]. – Access mode: https://crm-onebox.com/ua/what-is-crm-erp-bpm/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму