Інфраструктура бізнесу (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Максимець Ю. В.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКп-21сдоцент Максимець Ю. В.
ЕКп-22сдоцент Максимець Ю. В.
ЕКп-23сдоцент Максимець Ю. В.

Опис курсу

Мета дисципліни – формування теоретичних і практичних знань щодо сутності та складових інфраструктури підприємницької діяльності, розуміння значення інфраструктури як основи для розвитку малого та середнього бізнесу.

Завдання дисципліни полягає у вивченні існуючих елементів ринкової інфраструктури, особливостей їх функціонування та впливу на суб’єкти бізнесу, закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління ринковими суб’єктами.

Рекомендована література

Основна література:
1. Підприємництво: навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с
2. Кислий В.М. Логістика: теорія та практика: навч. посібник / В.М. Кислий, О.А. Біловодська, О.М. Олефіренко, О.М. Соляник. Київ. Центр учбової літератури. 2010. 360 с.
3. Еш С.М. Фінансовий ринок. Курс лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів спеціальності «Фінанси» денної та заочної форм навчання. Київ. НУХТ. 2017. 110 с.
4. Інфраструктура підприємництва: біржі, банки, страхові компанії. Портал навчання. URL: https://bibl.com.ua/informatika/318/index.html
5. Організація торгівлі. Підручник 3-тє вид. // за редакцією Апопія В. В. Київ. Центр учбової літератури. 2019. 632 с.

Додаткова література:
1. Закони України: “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про інститути спільного інвестування”, “Про кредитні спілки”, “Про недержавне пенсійне забезпечення”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про страхування”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, «Про громадські об’єднання», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» , «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної регуляторної служби України», «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні», «Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України».
3. Указ Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»
4. Антонюк Д.А., Єнгоян Н.Х. Бізнес-асоціації в системі інфраструктурного забезпечення малого та середнього підприємництва в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. №4. Т. 1. С. 64-71.
5. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності. Навч. посібник. Київ. КНЕУ. 2000. 228 с. URL: http://www.management.com.ua/consulting/cons007.html
6. Єрмошенко А.М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення. Актуальні проблеми економіки. 200. №6(96). С. 207-215.
7. Леваєва Л.Ю., Кучеренко С.Ю., Кучеренко М.А. Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні. Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Економічний вісник університету. 2016. Випуск № 30/1. С. 178-189.
8. Жовтяк Г. А. Теоретико – методичні підходи до визначення поняття «транспортна інфраструктура регіону». Електронний журнал «Ефективна економіка». 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=792 .

Силабус:

Завантажити силабус