Інноваційне проєктування

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Юринець З. В.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51спрофесор Юринець З. В.

Опис курсу

Мета: оволодіння теоретичними знаннями щодо інноваційного проєктування, інструментами, методикою управління інноваційними проєктами та набуття практичних вмінь і навичок щодо методів оцінювання інноваційних проєктів.

Основні цілі дисципліни полягають у:

 • визначенні суті інноваційного проєктування,
 • ознайомленні фахівців із моделями інноваційного проєктування, системою управління інноваційними проєктами,
 • ознайомленні фахівців із методами управління проєктами,
 • визначенні принципів управління процесом формування ідей, створенні організаційних структур інноваційного проєктування,
 • оцінюванні економічної ефективності інноваційних проєктів, експертизі інноваційних проєктів,
 • дослідженні процесу управління проєктами.

У результаті освоєння навчальної дисципліни студент повинен одержати:

 • інтегральну компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

2) загальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
 • ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • спеціальні компетентності:

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі відповідно до визначених цілей та міжнародних стандартів

СК7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію

СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

– принципи та функції інноваційного проєктування;

– види, забезпечення застосування моделей інноваційного проєктування;

– основи управління інноваційними проєктами;

– методи, види, етапи розвитку процесу управління проєктами;

– інструменти проєктування інновацій

– основи формування організаційної структури інноваційних проєктів;

– завдання, методи, послідовність проведення експертизи інноваційних проєктів;

– методику оцінювання ефективності інноваційних проєктів

уміти:

– формувати організаційну структуру інноваційних проєктів;

– проводити вибір моделей інноваційного проєктування;

– формувати систему управління інноваційними проєктами;

– здійснювати вибір оптимальних методів проєктування інновацій у процесі впровадження інноваційної діяльності підприємств

– проводити експертизу інноваційних проєктів;

– застосовувати методи управління проєктами та інструменти проєктування інновацій;

– оцінювати ефективність інноваційних проєктів

Нормативний зміст підготовки студентів сформульований у програмних результатах навчання:

ПРН 3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї

ПРН 5. Планувати діяльність організації у стратегічному і тактичному розрізах

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу)

ПРН 15. Вміти використовувати навички проєктного управління, методи управління якістю та технології управлінського консультування для досягнення цілей організації.

Рекомендована література

Базова

 1. Про інноваційну діяльність / Закон України № 40-ГУ від 4 липня 2002 р. URL: http://www.rada.com.ua.
 2. Юринець З., Гнилянська Л., Юринець Р. Управління інноваційним розвитком. Навч. посіб. Львів: СПОЛОМ, 2021. 132 с. URL: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/Upravlinnia-innovatsiynym-rozvytkom.pdf
 3. Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник.: 2-ге вид. Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. 427 с. URL: https://ns2000.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/Ekonomika-y-orhanizatsiia-innovatsiynoi-diial-nosti.pdf
 4. Воржакова, Ю. П. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 126 «Інформаційні системи та технології», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 186 «Видавництво та поліграфія», 133 «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Ю. П. Воржакова, М . О. Чупріна. Електронні текстові данні (1 файл: 1.52 MБ). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 130 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48939
 5. Гордієнко В. О. Управління інноваційними проєктами і програмами : навчальний посібник. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 116 с. URL: http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/3494/1/Гордієнко.%20Навч.%20посібник-7_06.pdf
 6. Микитюк П.П. Брич В.Я. , Шкільняк М.М. ,  Микитюк  Ю.І.  Інноваційний менеджмент : підручник. Тернопіль: Економ. думка ТНЕУ, 2019. 518 с. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36441/3/Микитюк%20%281%29.pdf
 7. Копитко М. І. Управління інноваціями: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни у схемах і таблицях. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 292 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2804/1/Копитко%20М.І.–Управління…–%20верстка.pdf
 8. Станкевич І.В., Гавриленко Т.В. Конспект лекцій з дисципліни «Управління інноваціями»: [для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 – Менеджмент]. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2020.  69 с. URL: http://kk.nau.edu.ua/article/1409

Силабус: Силабус за 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус за 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус за 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус