Юринець Зорина Володимирівна

Посада: професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: zoryna.yurynets@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

 

 • Управління інноваційним розвитком та інноваційним потенціалом
 • Формування інноваційних стратегій на різних ієрархічних рівнях
 • Сучасні технології самоменеджменту
 • Організація праці менеджера

Курси

Публікації

Автор понад 170 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів охоплює такі сегменти: управління інноваційним розвитком та інноваційним потенціалом, формування інноваційних стратегій на різних ієрархічних рівнях, сучасні технології самоменеджменту.

Монографії

 1. Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія. Львів: СПОЛОМ, 2016. 412 с.
 2. Круглякова В., Юринець З. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової промисловості України: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. 132 с.
 3. Юринець З.В., Кохан М.О., Петрух О.А. Фінансове підґрунтя інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : колективна монографія / За заг. ред. Т. Д. Косової, Н. О. Слободянюк. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. С. 64-79
 4. Yurynets Z. V., Yurynets R. V. Assessment of personnel educational competencies on the performance of hotel business activity and project implementation under the conditions of the Russian-Ukrainian war. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р. 397-405. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-49
 5. Юринець З.В., Гнилянська Л.Й. Процес рекрутменту в умовах розвитку інформаційних технологій: міжнародний та український досвід. Сучасний стан та перспективи розвитку діяльності підприємств в Україні : теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2022. С. 41-46. http://www.economics.in.ua

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

 1. Юринець З.В. Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку. Навч. посібник / В.Є. Юринець, М.І. Крупка, С.Й. Сажинець, З.В. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 258 с
 2. Юринець З.В. Автоматизовані інформаційні системи у фінансах. Навч. посібник / В.Є. Юринець, М.І. Крупка, З.В. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 329 с.
 3. Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів. Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А. Соколовський, А.С. Апостолюк, Б.О. Апостолюк, Г.В. Сомар, Ю.Р. Дадак, В.І. Рудик, З.В. Юринець.. – К: Основа, 2005. – 269 с.
 4. Практикум з промислової екології. Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А. Соколовський, А.С. Апостолюк, Г.В. Сомар, Ю.Р. Дадак, В.І. Рудик, З.В. Юринець, В.С. Гродзик. – К: Основа, 2005. – 222 с.
 5. Охорона праці в целюлозно-паперовій промисловості: Навчльний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А. Соколовський, Г.В. Сомар, Ю.Р. Дадак, З.В. Юринець, В.С. Гродзик. – К.: Основи, 2007. – 616 с.
 6. Юринець З.В. Інноваційно-інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська. – Л.: ЗУКЦ, 2011. – 136 с.
 7. Юринець З.В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент : навч. посіб. / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 320 с.
 8. Юринець З.В. Самоменеджмент навч. посібник / З. В. Юринець, О.В. Макара. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 272 с.
 9. Юринець З.В. Самоменеджмент: підручник / З. В. Юринець. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 360 с.
 10. Юринець З.В., Гнилянська Л.Й., Юринець Р.В. Управління інноваційним розвитком Управління інноваційним розвитком : навч. посібник. Львів : СПОЛОМ, 2021. 132 с.
 11. Методичні рекомендації щодо підготовки, змісту, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра (для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент») / уклад.: Грищук А.М., Данилевич Н.М., Замроз М.В., Кохан М.О., Островерх О.М., Сенишин О.С., Юринець З.В.; за наук. ред. проф. Кундицького О.О. Львів: Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2022. 59 с.

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних

Web of Science, Scopus

– Yurynets R., Yurynets Z., Nehrey M., Biriukova Y., Zhyhaylo N. Modelling of Development of Hotel Business Potential and Economic Growth in Ukraine. CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3426, pp. 150–160. URLhttps://ceur-ws.org/Vol-3426/paper12.pdf (Scopus)

– Yurynets R., Yurynets Z., Grzebyk M., Kokhan M., Kunanets N., Shevchenko M. Neural Network Modeling of the Social and Economic, Investment and Innovation Policy of the State. CEUR Workshop Proceedings, MoMLeT&DS 2022, 2022, Vol. 3312, Р. 252–262. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3312/paper21.pdf (Scopus)

– Yurynets R., Yurynets Z., Denysenko M. Development of information technology organizations for financial and strategic management of startup projects. CEUR Workshop Proceedings. COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, 2022, Volume I: Workshop. Gliwice, Poland, May 12-13, pp. 1308-1320. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper96.pdf  (Scopus)

– Yurynets R., Yurynets Z., Danylevych N. Innovative Methods of assessing the academic success of students in higher education institutions. CEUR Workshop Proceedings. COLINS-2022: 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, 2022, Volume I: Workshop. Gliwice, Poland, May 12-13, pp. 1297–1307. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper95.pdf (Scopus)

– Yurynets R., Yurynets Z., Budіakova O., Gnylianska L., Kokhan M. Innovation and investment factors in the state strategic management of social and economic development of the country. Modeling and Forecasting. CEUR Workshop Proceedings, MoMLeT+DS, 2021, Vol. 2917. Р. 357-372. URL:  http://ceur-ws.org/Vol-2917/paper30.pdf. (Scopus)

– Yurynets R., Yurynets Z., Denysenko M., Myshchyshyn I., Pekhnyk A. The influence of educational competencies of the staff on the efficiency of hotel companies in the tourism sector. CEUR Workshop Proceedings, 2021, 2870, pp. 1225–1237. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper90.pdf (Scopus)

– Yurynets R., Yurynets Z., Myshchyshyn I., Zhyhaylo N., Pekhnyk A. Optimal strategy for the development of insurance business structures in a competitive environment. CEUR Workshop Proceedings, MoMLeT+DS, 2020, 2631, Vol. 1, pp. 79–94 URL:  http://ceur-ws.org/Vol-2631/paper7.pdf (Scopus)

– Yurynets, R., Yurynets, Z., Kokhan M. Econometric analysis of the impact of expert assessments on the business activity in the context of investment and innovation development. CEUR Workshop Proceedings. 2020, 2604, pp. 680–694 URL: http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper47.pdf (Scopus)
– Yurynets R., Yurynets Z., Myshchyshyn I., Zhyhaylo N., Pekhnyk A. Optimal strategy for the development of insurance business structures in a competitive environment. CEUR Workshop Proceedings, MoMLeT+DS, 2020, 2631, Vol. 1, pp. 79–94 URL: http://ceur-ws.org/Vol-2631/paper7.pdf (Scopus)
– Yurynets R., Yurynets Z., Budіakova O., Gnylianska L., Kokhan M. Innovation and investment factors in the state strategic management of social and economic development of the country. Modeling and Forecasting. CEUR Workshop Proceedings, MoMLeT+DS, 2021, Vol. 2917. Р. 357-372. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2917/paper30.pdf. (Scopus)
– Yurynets, R., Yurynets, Z., Dosyn, D., Kis, Y. Risk Assessment Technology of Crediting with the Use of Logistic Regression Model // CEUR Workshop Proceedings. 2019. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2362/paper14.pdf

 Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus

 1. Юринець З., Кохан М. Розвиток гібридних проектів у контексті державно-приватного партнерства й інвестування в розбудову інфраструктури. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020. Том 62. № 1.  С. 102–109.
 2. Денисенко М. П., Юринець З. В., Юринець Р. В., Кохан М. О. Конкурентоспроможність підприємництва в умовах інноваційно-інвестиційної модернізації економіки. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 19–24. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.19
 3. Юринець З. Мотивування молодих фахівців на основі компетентнісного підходу в Причорноморському регіоні. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55-1. С. 47-50
 4. Юринець З. В., Сновидович І. Г. Компетентнісний підхід у сфері вищої освіти України. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: О. М. Гребешкова (голов. ред.) та ін.]. Київ : КНЕУ, 2020. Вип. 46. С. 208–219
 5. Denysenko M., Yurynets Z. Modern hotel management principles and methods for providing a quality product. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 28–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.28
 6. Денисенко М. П., Юринець З. В., Юринець Р. В. Квінтесенція збалансованого розвитку держави та бізнесу в умовах гармонізації соціальних, економічних та екологічних цілей. Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8962
 7. Денисенко М.П., Юринець З.В. Соціально-психологічний клімат молодіжних громадських організацій в контексті стратегічного розвитку людського капіталу. Ефективна економіка. 2021. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9271
 8. Юринець З. В., Юринець Р. В. Методи дослідження соціально-психологічного клімату організацій в умовах стратегічного управління розвитком персоналу. Формування ринкової економіки в Україні. 2021. Вип. 45. С. 29-38
 9. Юринець З., Сновидович І. Інфологічна модель формування управлінських компетентностей молодих фахівців у закладах вищої освіти. Формування ринкової економіки в Україні. 2021. Вип. 46. С. 3-12
 10. Денисенко М.П., Юринець З.В. Юринець Р.В. Управління ризиками стартап-бізнесу в контексті формування інвестиційної безпеки. Ефективна економіка. 2022. № 10. http://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.10.3
 11. Денисенко М.П., Юринець З.В. Система управління ризиковими ситуаціями в умовах підвищення інвестиційної привабливості та безпеки бізнесу. Економіка та держава. 2022. № 9. С. 4-7
 12. Денисенко М. П., Юринець З.В., Цвілій Ю.О. Стратегічне управління людським капіталом в системі венчурного фінансування інноваційного бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 12. С. 32-36 https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1731/1744
 13. Юринець З. В., Кривень О. В., Байда Б. Ф. Вплив державного регулювання на розвиток стартап-підприємництва у сфері фінансування інновацій. Ефективна економіка. 2023. № 7. https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1853

 Статті у фахових виданнях України

 1. Юринець З., Юринець Р., Петрух О. Система державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2019. № 1 (19). С.180-18.
 2. Юринець З., Юринець Р. Зарубіжний досвід забезпечення конкурентоспроможності інноваційних кластерів в умовах розвитку цифрових
  технологій. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. Вип. 43. С. 168-176
 3. Юринець З. В., Юринець Р. В., Кохан М. О. Самоменеджмент молодого фахівця в умовах інтелектуалізації та цифровізації. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Випуск 59. С. 67-75
 4. Юринець З. В., Юринець Р. В. Технології ефективного планування й організації діяльності управлінців-лідерів у контексті розвитку людських ресурсів. Формування ринкової економіки в Україні: науковий збірник. Вип. 44. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. С. 194-203.
 5. Денисенко М. П.,  Юринець З. В. Building teams of professionals and their role in economic development and strategic business management. Journal of Strategic Economic Research. 2022. № 1. Р. 67–75
 6. Юринець З.В., Юринець Р.В. Соціально-психологічний клімат молодіжного стартап-підприємництва в умовах стратегічного розвитку інновацій. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022. № 1. С. 161-171
 7. Yurynets Z., Yurynets R. Venture Capital and Strategic Development of Innovative Business. Venture Capital and Strategic Development of Innovative Business. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2023. № 10, 2, С.15-23.

Статті в іноземних виданнях

 1. Yurynets Z., Snovydovych I. Development of higher education within the competence approach. Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalnych problemów. Monografiа, pod red. A. Piotrowska. Łódź: Wydawnictwo SIZ. 2020. P. 283-295
 2. Denysenko M., Yurynets Z., Biriukova Y. Clustering in the tourism hotel business to increase the economic efficiency of the network structure. Economics, Finance and Management Review. 2021. Issue 4 (8). Р. 4-10
 3. Yurynets Z., Yurynets R. System of strategic risk management for the development of youth startups. Economics, Finance and Management Review. 2022. № 4. Р. 65–71. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-4-65
 4. Yurynets Z., Tsvilii Y. Personnel management of business in conditions of change. Economics, Finance and Management Review. 2022. No. 3. Р. 82-88.
 5. Denysenko M., Yurynets Z., Yurynets R. The role of venture business and its structure in the innovation management process. Economics, Finance and Management Review. 2023. №1. P. 74–79

Біографія

У 1999 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України за спеціальністю «інформаційні системи у менеджменті» (кваліфікація інженер-економіст).

Кандидат економічних наук з 2002 року. Тема кандидатської дисертації: «Стратегія управління розвитком АПК в умовах трансформації економіки України».

У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Доктор економічних наук з 28 лютого 2017 року. Тема докторської дисертації: «Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України».

У 2019 р. присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Проекти

Стажування:

 • стажування у Варшавському університету (Польща) у 2022/2023 навчальному році з 22.05.2023 р. по 26.05.2023 р. в рамках програми академічної мобільності Erasmus+
 • курс підвищення кваліфікації (навчальний курс) обсягом 94 години (3 кредит ECTS) в рамках Проєкту програми ЄС Еразмус+ за темою «Implementation of European Union mechanisms for combating modern challenges and threats» (101085700 – IMEU – ERASMUS-JMO-202 2-HEITCH-RSCH) з 12.06.2023 по 24.06.2023 р. (Сертифікат № 2023/71 від 30.06.2023 р.)
 • дистанційне міжнародне стажування з трансферу технологій German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program 2021 online (GUTT.INUP) з 18 жовтня по 30 листопада 2021 р. обсягом 180 год., 6 ECTS (Львів-Вюрцбург-Київ) Юринець З.В. Стажування 2021;
 • наукове стажування у Лодзькому університеті (м. Лодзь, Республіка Польща) на факультеті менеджменту в період з 27.06.2018 р. до 27.07.2018 р. у рамках угоди про співпрацю між університетами Юринець З.В. Стажування Лодзь 2018;
 • науково-дидактичне стажування на економічному та медичному факультетах Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща) у період 13.02.2017 р. до 17.02.2017 р. Юринець З.В. Стажування 2017

Брала участь у канадсько-українському дослідницькому проекті «Трансформаційне онлайн навчання в Україні» (2017 р.).

Виконавець грандового проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій», що фінансується Німецькою службою академічних обмінів DAAD (ID 57449224) за програмою партнерства ЗВО DIES і реалізується Львівським національним університетом імені Івана Франка в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана та Київським академічним університетом. Опублікувала статті в рамках проєкту,  пройшла міжнародне стажування (з 2019 р.)

Нагороди

Юринець З. В. відзначена премією Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області (2017 р.).

Розклад