Юринець Зорина Володимирівна

Посада: професор кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: zoryna.yurynets@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 

Сфера наукових інтересів охоплює такі сегменти: управління інноваційним розвитком та інноваційним потенціалом, формування інноваційних стратегій на різних ієрархічних рівнях, сучасні технології самоменеджменту.

Курси

Публікації

Автор понад 170 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів охоплює такі сегменти: управління інноваційним розвитком та інноваційним потенціалом, формування інноваційних стратегій на різних ієрархічних рівнях, сучасні технології самоменеджменту.

 

монографії

 1. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор : монографія / [Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В. Круглякова, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець]; за ред. З. Юринець. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 300с. – С.34-84. (Розділ у монографії: Передумови формування сучасної моделі інноваційного та інвестиційного розвитку підприємств України, С. 34-84)
 2. Юринець З. В. Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика : монографія / З.В. Юринець. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – 412 с.
 3. Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в регіоні Монографія / кол. Авт..; за наук. ред.. д.е.н., проф.. В.С. Загорського. – Львів: ЛРІДУ, 2016. – 240 с. (Юринець З. В., Юринець Р. В. Розділ: Прогнозування інноваційного розвитку країни в контексті формування інноваційної економіки, С. 60-78).
 4. Yurynets Z. Electronic Flow of Documents on the Level of Primary Medical and Sanitation Care for Population Health Monitoring / T. Gutor, Z. Yurynets, R. Yurynets // Health problems in Ukraine and Poland. – Lviv: Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund “Medicine and Law”, 2017. – р. 75-8
 5. Теорія і практика діяльності підприємств (Розділ. Розвиток малого і середнього бізнесу в аграрному секторі України за умов формування інноваційної економіки): Монографія в двох томах.Т.1 / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. (С.75-85)
 6. Сучасні тенденції розвитку регіонів, підприємств та їх об’єднань (Розділ. Вдосконалення системи інформаційної підтримки інноваційних процесів): Монографія / Нац. металург. академія України; за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2018. – 364 с. (С.318-326)
 7. Юринець З.В. Комодифікація як явище розвитку культурних цінностей в економіці культури: Монографія / Колектив авторів; за наук. ред. О.О. Козаренка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 60-78

 

Підручники та навчальні посібники

 1. Юринець З.В. Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку. Навч. посібник / В.Є. Юринець, М.І. Крупка, С.Й. Сажинець, З.В. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 258 с
 2. Юринець З.В. Автоматизовані інформаційні системи у фінансах. Навч. посібник / В.Є. Юринець, М.І. Крупка, З.В. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 329 с.
 3. Захист атмосфери від шкідливих промислових викидів. Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А. Соколовський, А.С. Апостолюк, Б.О. Апостолюк, Г.В. Сомар, Ю.Р. Дадак, В.І. Рудик, З.В. Юринець.. – К: Основа, 2005. – 269 с.
 4. Практикум з промислової екології. Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А. Соколовський, А.С. Апостолюк, Г.В. Сомар, Ю.Р. Дадак, В.І. Рудик, З.В. Юринець, В.С. Гродзик. – К: Основа, 2005. – 222 с.
 5. Охорона праці в целюлозно-паперовій промисловості: Навчльний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А. Соколовський, Г.В. Сомар, Ю.Р. Дадак, З.В. Юринець, В.С. Гродзик. – К.: Основи, 2007. – 616 с.
 6. Юринець З.В. Інноваційно-інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська. – Л.: ЗУКЦ, 2011. – 136 с.
 7. Юринець З.В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент : навч. посіб. / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 320 с.
 8. Юринець З.В. Самоменеджмент навч. посібник / З. В. Юринець, О.В. Макара. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 272 с.
 9. Юринець З.В. Самоменеджмент: підручник / З. В. Юринець. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 360 с.

 

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних

Web of Science, Scopus

 1. Yurynets Country’s economic competitiveness increasing within innovation component / Z. Yurynets, B. Bayda, O. Petruch // Economic Annals – XXI. – 2015. – № 9-10. – Р. 32-35.
 2. Юринець З.В. Зарубіжний досвід розбудови систем державного регулювання рекламних ринків: перспективи функціонування в Україні / З.В. Юринець, О. А. Леськів // Актуальні  проблеми  економіки. –  №12(186). – 2016. – С. 97-109.
 3. Юринець З.В. Нейромережеве моделювання як інструмент прогнозування інноваційного розвитку економіки України / З.В. Юринець, В.В. Круглякова // Актуальні проблеми  економіки. –  №6(180). – 2016. – С. 425-432
 4. Yurynets Forecasting model and assessment of the innovative and scientific-technical policy of Ukraine in the sphere of innovative economy formation / Z. Yurynets // Investment Management and Financial Innovations. ­– Volume 13. – 2016. – Issue #2. – Р. 16-23.
 5. Yurynets Game theory model for the development of optimal strategy towards innovative products manufacturing at the enterprise / Z. Yurynets, R. Yurynets, T. Gutor // Investment Management and Financial Innovations. ­– Volume 15. – 2017. – Issue №3. – Р. 285-294.
 6. Yurynets, R., Yurynets, Z., Dosyn, D., Kis, Y. Risk Assessment Technology of Crediting with the Use of Logistic Regression Model // CEUR Workshop Proceedings. 2019. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2362/paper14.pdf

 

Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus

 1. Юринець З.В. Стратегічні орієнтири управління енергозбереженням в системі інноваційного розвитку економіки / З.В. Юринець // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С.173-179.
 2. Юринець З.В. Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України / З.В. Юринець // Ефективна економіка. – №1. – 2015 [Електронний ресурс] – режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3759
 3. Юринець З.В. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств / З.В. Юринець, І.Г. Гурняк // Ефективна економіка. – №2. – 2015 [Електронний ресурс] – режим доступу http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=3822
 4. Юринець З.В. Оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання харчової промисловості / З.В. Юринець, В.В. Круглякова // Економіка та суспільство. – 2016. – №7. – С.546-550 [Електронний ресурс] – режим доступу: : http://www.economyandsociety.in.ua.
 5. Юринець З.В. Інноваційно-інвестиційна політика держави: стан та особливості розвитку / З.В. Юринець, О.А. Петрух, В.В. Круглякова // Вісник Мукачівського державного університету. – № 4. – 2016. – С. 108-113.
 6. Юринець З.В. Метод кількісної оцінки потенційної ефективності державного регулювання ринків маркетингових комунікацій: суть та особливості застосування / З.В. Юринець, О. А. Леськів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 5, Том 1. – С. 205-209.
 7. Юринець З.В. Інноваційні технології й інструменти розвитку сфери торгівлі / З.В. Юринець // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С.125-129
 8. Юринець З.В. Інноваційна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки країни [Електронний ресурс] / З.В. Юринець, О.В. Макара // Ефективна економіка. – 2016. – № 2 [Електронний ресурс] – режим доступу: : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772.
 9. Юринець З.В. Інноваційний потенціал і державна інноваційна політика в системі підвищення конкурентоспроможності національної економіки / З.В. Юринець // Інвестиції: практика та досвід. – Наук.-практ. журн.: Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, ТОВ “ДКС Центр”. – Київ: Центр. – 2016. – №4. – С.35-37.
 10. Юринець З.В. Особливості мотивування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання / З.В. Юринець, Р.В. Юринець, В.В. Круглякова // Вісник Хмельницького Національного університету 2017. – No 2, Том 1. – С. 122-125
 11. Юринець З.В. Інноваційно-інвестиційна політика держави: стан та особливості розвитку / З.В. Юринець, О.В. Петрух, В.В. Круглякова // Вісник Мукачівського державного університету. – № 4. – 2016. – С. 108-113
 12. Юринець З.В. Оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання харчової промисловості / З.В. Юринець, В.В. Круглякова // Економіка та суспільство. – 2016. – №7. – С.546-550. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua
 13. Юринець З.В. Метод кількісної оцінки потенційної ефективності державного регулювання ринків маркетингових комунікацій: суть та особливості застосування / З.В. Юринець, О. А. Леськів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 5, Том 1. – С. 205-209
 14. Юринець З.В. Інноваційні технології й інструменти розвитку сфери торгівлі // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С.125-129
 15. Юринець З.В. Організація діяльності кластерів у напрямі вдосконалення управління виробничими ресурсами // Економіка і суспільство. – 2017. – № 11.  – С. 157-161
 16. Юринець З.В. Державне регулювання інвестиційного процесу в контексті інноваційного розвитку економіки України // Вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія економічна. – 2017. – Випуск 54.  – С. 231-234.
 17. Юринець З.В. Особливості мотивування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання / З.В. Юринець, Р.В. Юринець, В.В. Круглякова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: Науковий журнал. – Хмельницький: РВЦ Хмельницького національного ун-ту. – – № 2, Том 1. – С. 122-125
 18. Юринець З.В. Послідовно-паралельний підхід до управління інноваційним потенціалом на всіх рівнях національної економіки / З.В. Юринець, В.В. Круглякова, Л.Й. Гнилянська // Вісник Хмельницького національного ун-ту. Економічні науки: Науковий журнал. – Хмельницький: РВЦ Хмельницького національного ун-ту. – 2017. – № 5. – С. 187-189
 19. Юринець З.В. Активізація інноваційного потенціалу харчової промисловості як запорука економічного розвитку країни / З.В. Юринець, М.О. Кохан, В.В. Круглякова // Вісник Хмельницького національного ун-ту. Економічні науки: Науковий журнал. – Хмельницький: РВЦ Хмельницького національного ун-ту. – 2018. – № 3, Том 1. – С. 90-93
 20. Юринець З.В. Державне регулювання та фінансування інноваційно- інвестиційної діяльності в Україні / З.В. Юринець, О. А. Петрух // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 79-82
 21. Юринець З.В. Перспективи формування інноваційної інфраструктури України / З.В. Юринець, Р.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська // Академічний огляд. – 2018. – № 1 (48). – С. 49-53
 22. Юринець З.В. Стратегічні підходи до розвитку суб’єктів господарювання на основі активізації використання їх інноваційного потенціалу / З.В. Юринець, В.В. Круглякова, І.Р. Мищишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск 3 (131). – С. 121-125
 23. Юринець З.В. Науково-методичний підхід до вибору інноваційної стратегії суб’єктів господарювання // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Збірник наукових праць. – 2018. – Випуск 4 (132). – С. 115-121
 24. Юринець З.В. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України / З.В. Юринець, О. А. Петрух // Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 116–121.

 

Статті у фахових виданнях України

 1. Юринець З.В. Інноваційна складова у розвитку системи енергозбереження / З.В. Юринець // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 3. – 2015 р. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/353-yurinets-z-v-innovatsijna-skladova-u-rozvitku-sistemi-energozberezhennya
 2. Юринець З.В. Формування інноваційної політики: проблеми, ризики та перспективи / З. В. Юринець, О. В. Макара // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». № 2 (71) лютий. – 2015. – С. 50-55.
 3. Юринець З. Чинники посилення економічної безпеки на засадах розвитку аграрного бізнесу в умовах формування інноваційної економіки / З. Юринець, С. Урба // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал. Вип. 17. – К. : НТУ, 2016. – С. 174-185.
 4. Юринець З.В. Бар’єри на шляху розвитку інноваційної діяльності в економіці України / З.В. Юринець, О.А. Петрух, В.В. Круглякова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 16. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2282-yurinets-z-v-petrukh-o-a-kruglyakova-v-v-bar-eri-na-shlyakhu-rozvitku-innovatsijnoji-diyalnosti-v-ekonomitsi-ukrajini
 5. Юринець З. Сутність конкуренції в умовах глобалізації та посилення інноваційного розвитку країн / З. Юринець, О. Околович // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. – 2016.  – Випуск 53.  – С. 230-23
 6. Юринець З.В. Державна інноваційна стратегія та політика в умовах формування інноваційно орієнтованої економіки / З.В. Юринець // Формування ринкової економіки в Україні: збірник наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2016. – Вип. 36. Ч.2. – С.311-317
 7. Юринець З.В. Сутність конкуренції в умовах глобалізації та посилення інноваційного розвитку країн / З.Юринець, О. Околович // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. – 2016. – Випуск 53.  – С. 230-237.
 8. Юринець З.В. Бар’єри на шляху розвитку інноваційної діяльності в економіці України / З.В. Юринець, О.А. Петрух, В.В. Круглякова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 16. URL: http://global-national.in.ua/issue-12-2016/20-vipusk-12-serpen-2016-r/2282-yurinets-z-v-petrukh-o-a-kruglyakova-v-v-bar-eri-na-shlyakhu-rozvitku-innovatsijnoji-diyalnosti-v-ekonomitsi-ukrajini
 9. Юринець З.В. Чинники посилення економічної безпеки на засадах розвитку аграрного бізнесу в умовах формування інноваційної економіки / З. Юринець, С. Урба // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал. Вип. 17. – К. : НТУ, 2016. – С. 174-185
 10. Юринець З.В. Теоретико-ігровий підхід до оптимізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання / З. В. Юринець, Р. В. Юринець // Вісник національного університету “Львівська політехніка”, Збірник наукових праць. Серія: інформаційні системи та мережі. – 2016. – № 854. – 298-306.
 11. Юринець З.В. Конкурентоспроможність економіки та чинники її зростання / З. Юринець, Р. Юринець, Л. Гнилянська // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2017. Випуск 54. С. 34-42
 12. Юринець З. Система державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України / З. Юринець, Р. Юринець, О. Петрух // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2019. № 1 (19). С.180-186

 

Біографія

У 1999 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України за спеціальністю «інформаційні системи у менеджменті» (кваліфікація інженер-економіст).

Кандидат економічних наук з 2002 року. Тема кандидатської дисертації: «Стратегія управління розвитком АПК в умовах трансформації економіки України».

У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Доктор економічних наук з 28 лютого 2017 року. Тема докторської дисертації: «Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України».

У 2019 р. присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Проекти

Стажування:

 • наукове стажування у Лодзькому університеті (м. Лодзь, Республіка Польща) на факультеті менеджменту в період з 27.06.2018 р. до 27.07.2018 р. у рамках угоди про співпрацю між університетами;
 • науково-дидактичне стажування на економічному та медичному факультетах Жешувського університету (м. Жешув, Республіка Польща) у період 13.02.2017 р. до 17.02.2017 р.

Брала участь у канадсько-українському дослідницькому проекті «Трансформаційне онлайн навчання в Україні» (2017 р.).

Нагороди

Юринець З. В. відзначена премією Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області (2017 р.).

Розклад