Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Плиса В. Й.ЕКФА-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФА-21спрофесор Плиса В. Й.

Опис курсу

Розвиток світової економіки вимагає від фахівців банківської і страхової справи поглиблення теоретичних знань і практичних навичок щодо використання нових розробок у сфері інноваційної діяльності банків та страхових компаній. Це вимагає опанування фахівцями теоретичних основ впровадження, використання та сучасні тенденції розвитку інноваційних технології у банківському та страховому бізнесі. Важливо опанувати: стратегії впровадження інноваційних технологій в банківському та страховому бізнесі; методи та показники оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності фінансових установ; сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні. Актуальною залишається проблема оцінки перспективи розвитку інноваційних технологій у банківському та страховому бізнесі.
Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі» є поглиблення теоретичних знань і практичних навичок щодо використання нових розробок у сфері інноваційної діяльності банків та страхових компаній.
За результатами вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні знати: теоретичні й практичні аспекти використання сучасних технологій у банківському і страховому бізнесі та їхнього впливу на розвиток фінансової системи України; методичні підходи до визначення стратегії вдосконалення бізнес-процесів банків і страховиків та критеріїв оцінки їхньої ефективності.
За результатами вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні вміти: знаходити наукові джерела відповідно до наукових інтересів та відслідковувати найновіші досягнення у сфері банківської справи і страхування; працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та синтезувати отриману інформацію; використовувати загально наукові та економіко-математичні методи аналізу для вивчення і встановлення тенденцій розвитку банківського та страхового ринків; визначати взаємозв’язки і виявляти зміни сутнісних характеристик банківського та страхового секторів завдяки впровадженню інноваційних продуктів і технологій, вимірювати кількісний та якісний вплив інноваційної складової на фінансові результати діяльності банків та страхових компаній; визначати тенденції та вектори розвитку банківського та страхового секторів в Україні та світі, обґрунтовувати інноваційні рішення, які здатні забезпечити довгострокову конкурентну перевагу банківським установам та страховим компанія; використовувати сучасні форми взаємодії академічної спільноти, органів державної влади та представників банківського і страхового середовища для апробації результатів досліджень та впровадження своїх напрацювань шляхом перетворення невизначеної зацікавленості в інноваціях до виникнення чітких спонукальних мотивів та економічних стимулів постійного їхнього використання, що є провідною рушійною силою радикальних структурних зрушень і масштабних ринкових перетворень у банківському та страховому бізнесі; визначати альтернативні сценарії практичного втілення інноваційних технологій на світовому і вітчизняному банківському та страховому ринках; впроваджувати методологію економічного моделювання та прогнозування при вивченні соціально-економічних явищ у контексті реалій сучасного банківського та страхового простору; публічно висловлювати та відстоювати власну позицію, аргументовану результатами наукових досліджень, використовуючи ретельно продуманий методичний апарат; демонструвати переваги та необхідність впровадження інновацій в банківському і страховому сегментах при проведенні освітніх семінарів, володіння методиками передачі набутих знань і практичних навичок у сфері банківського та страхового консультування та при читанні лекцій.

Рекомендована література

 1. Аналіз банківської діяльності : підручник/ За ред. д.е.н., проф. А.М. Герасимовича, – Київ, КНЕУ, 2010.
 2. Банківська безпека : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Ю.О. Cамура, В.А. Сидоренко, В.А. Вареник. – К.: Знання, 2013. – 237с.
 3. Банківська система України : монографія / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. – 187 с.
 4. Банківський менеджмент : навчальний посібник / Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С., Сиротян С.В., Нємой О. – К.: Знання-Прес, 2002.- 438 c.
 5. Банківський менеджмент: питання теорії та практики : монографія / [О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c.
 6. Банківський менеджмент : підручник/ за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831ст
 7. Дудар Т.Г., Мельниченко В.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.
 8. Звєряков М.І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М.І. Звєряков, В.В. Коваленко, О.С. Сергеєва. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2014. – 485 с.
 9. Івасів І.Б., Корнилюк Р.В., Диба М.І. Монографія «Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання». – К.: КНЕУ, 2012 – 234 с.
 10. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник. – Суми: ВТД – Університетська книга 2010. – 334с.
 11. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 210с.
 12. Копилюк О.І., Музичка О.М. Банківські операції : навч. посібник. — 2-ге вид. випр. і доповн. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.
 13. Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська система : навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2014. – 400 с.
 14. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних країн: підручник. — К.: Алерта, Центр учбової літератури 2010 р. 586 с.
 15. Михайлова Л.І., Гуторов О.І., Турчіна С.Г., Шарко І.О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / Л.І. Михайлова, О.І. Гуторов, С.Г. Турчіна, І.О. Шарко. – Вид. 2-ге, доп. – Київ: Центручбовоїлітератури, 2015. – 234 с.
 16. Петрова Н.Б., Мущинська Н.Ю., Чеканова Л.Г. Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях : навч. посібник. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 248 с.
 17. Плиса В.Й. Cтрахування : навчальний посібник. [Друге видання]. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2008. – 392 с.
 18. Плиса В.Й. Cтрахування : навчальний посібник. [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/8.2-1604 від 08.07. 2005 року]. / В.Й. Плиса. – Київ: Каравела, 2005. – 392 с.
 19. Плиса В.Й. Основи страхування : навчальний посібник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 144с.
 20. Плиса В.Й. Основні страхові поняття і терміни : довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – 64с.
 21. Плиса В.Й. Страховий менеджмент : навчальний посібник [Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-4256 від 26.03.2014 р.] / В.Й. Плиса. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 378с.
 22. Плиса В.Й. Страхування : довідник. / В.Й. Плиса. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 197с.
 23. Плиса В.Й. Страхування : підручник [Затверджено МОН України як підручник для аспірантів вищих навчальних закладів. Лист № 1.4/18-Г-2926 від 30.12. 2008 року] / В.Й. Плиса. – К.: Каравела, 2010. – 472с.
 24. Прасолова С.П. Банківські операції.: навч. посібник. / С.П. Прасолова – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 568с.
 25. Стратегічний менеджмент: Підручник / І.М. Писаревський, О.М. Тищенко, М.М. Поколодна, Н.Б. Петрова; ред. Аляб’єв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ,2009. – 287 с.
 26. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 283 с.
 27. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління / В.Й.Плиса – Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Люкс, 2012. – № 2 (18).– С.374 – 394.
 28. Плиса В.Й. Антикризове управління діяльністю страховика. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. //Науковий вісник НЛТУ України. – Вип. 20.3. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. − С.221-226.
 29. Плиса В.Й. Глобалізація і проблеми державного регулювання страхового ринку України. / В.Й. Плиса. //Формування ринкової економіки в Україні. [Економіка України в євроінтеграційних процесах.] Науковий збірник. – Спецвипуск  / ЛНУ імені Івана Франка. – Львів: Інтереко, 2004. – С. 385-390.
 30. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку в економічній системі України. / В.Й. Плиса. //Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. Вип.30 / Одеський державний економічний університет. – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 324-332..
 31. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. /В.Й. Плиса // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) [Збірник наукових праць]. – 2012. – № 3 (15). – С.219-224.
 32. Плиса В.Й. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації. / В.Й. Плиса. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип.  / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2008. – С. 26-30.
 33. Плиса В.Й. Електронні канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, оцінка переваг та недоліків. / В.Й. Плиса. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 26. Ч. 2. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 121-127.
 34. Плиса В.Й. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір. / В.Й. Плиса. // Фінанси України. – 2002. – № – С. 94–103.
 35. Плиса В.Й. Канали реалізації страхових послуг: проблеми формування структури, шляхи оптимізації потоків та організація системи управління. / В.Й. Плиса. //Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 6. – 432 с. – С.374 – 394.
 36. Плиса В.Й. Проблеми організації антикризового управління страховими організаціями в умовах переходу до ринку. / В.Й. Плиса. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія економіка. – Вип. 60-61. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2002. – С.54-55.
 37. Плиса В.Й. Проблеми розвитку сфери страхових інтернет-послуг в економіці України /В.Й. Плиса // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.174-178.
 38. Плиса В.Й. Соціокультурні передумови становлення страхового підприємництва в Україні. / В.Й. Плиса. //Формування ринкової економіки в Україні [Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: Європейський досвід]. Науковий збірник. / ЛНУ імені Івана Франка. – Спецвипуск  – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 260-264.
 39. Плиса В.Й. Стратегія інтеграції страхового ринку України в світовий страховий простір. / В.Й. Плиса. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Економіка) – Вип. 139 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2012. – С. 53-55.
 40. Плиса В.Й. Стратегія посткризового розвитку страхового ринку України / В.Й. Плиса // Фінансовий простір [Міжнародний науково-практичний журнал] – 2011. – № 3. – С.90-96.
 41. Плиса В.Й. Стратегія посткризової модернізації страхового ринку України /В.Й. Плиса // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка, 2014, № 2. – Мукачево: МДУ, 2014. – С.134-143.
 42. Плиса В.Й. Стратегія розвитку державного регулювання страхового ринку України та шляхи її реалізації. / В.Й. Плиса. //Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 21. /ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 373-382.
 43. Плиса В.Й. Стратегія розвитку страхового ринку України. / В.Й. Плиса. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип. 42. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.130-136.
 44. Плиса В.Й. Проблеми формування електронних каналів реалізації страхових послуг. / В.Й. Плиса. // Науковий вісник Мукачівського державного університету: журнал наукових праць. – Випуск19 (14)’2015. – C. 213-223.
 45. ПлисаВ. Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації /В.Плиса Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 жовтня 2012 р. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012. – 516 с. – C.265- 267.
 46. ПлисаВ. Особливості державного регулювання та посткризової модернізації страхового ринку України в умовах глобалізації /В. Плиса Збірник тез науково-практичної конференції «Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів», 15 травня 2015 р. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С.142-146.
 47. Plysa V.Yo. Post-crisis modernization of insurance market of Ukraine / V.Yo. Plysa // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 380 p. – P. 111-115.
 48. Plysa V.Yo. State regulation of insurance market of Ukraine in globalizing world insurance the spaces / V.Yo. Plysa, Z.P. Plysa // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 256 – P. 153-156.

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/
 2. Міністерстві фінансів України. – Режим доступу: https://www.mof.gov.ua/uk
 3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
 4. Національний банк України. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
 5. Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 6. Internet world stats. – Режим доступу: https://internetworldstats.com/
 7. LIGA:ZAKON – Режим доступу: https://ligazakon.net/

Матеріали

Анотація дисципліни_Інноваційні технології у банківському та страховому бізнесі

Проблеми розвитку страхування в Україні. Науковий студентський збірник. Випуск 2. За заг. ред. проф. Плиси В. Й. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 148 с.

Проблеми розвитку страхування в Україні. Науковий студентський збірник. За заг. ред. проф. Плиси В. Й. – Львів. ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 136 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус