Інноваційний державний фінансовий менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Петик М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Навчальний курс «Інноваційний державний фінансовий менеджмент» розкриває особливості використання у роботі органів державної влади, державних та недержавних організацій і підприємств багатофункціональної системи, яка поєднує новітні фінансові та інформаційно-комунікативні технології, сукупність механізмів їхнього застосування, та дає змогу підвищити якість державного фінансового менеджменту і вдосконалити систему управління публічними фінансами.

Мета дисципліни: формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у здобувачів вищої освіти компетентностей у сфері здійснення інноваційного державного фінансового менеджменту.

Цілі дисципліни: формування комплексної системи знань про інноваційні фінансові інструменти та технології у сфері управління публічними фінансами; набуття студентами умінь та навичок використання інноваційних фінансових інструментів у процесі складання та виконання бюджету; здобуття навичок у майбутніх фахівців до використання сучасних програмних продуктів у фінансовій сфері; вивчення новітніх технологій торгівлі фінансовими інструментами тощо.

Після завершення курсу здобувач буде:

– знати: теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою управління державними фінансами, концептуальні положення функціонування державного фінансового менеджменту, напрями застосування сучасних інформаційних технологій у сфері управління публічними фінансами, особливості роботи спеціальних програмних комплексів, порядок проведення державних закупівель через систему публічних електронних торгів, специфіку формування електронних документів, електронного документообігу у державних фінансових органах, процедури електронного декларування, як працює система управління фіскальними ризиками;

–   вміти: використовувати інноваційні технології у державному фінансовому менеджменті, здійснювати підтримку та супровід відповідних програмних комплексів, аналізувати фінансову діяльність одержувачів бюджетних коштів, складати проект закупівлі у системі електронних торгів, готувати пакет тендерної документації постачальника у системі Прозоро, використовувати інформаційні технології у податковій і митній справі, здійснювати управління системами фінансової інформації.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Бровдій А. М. Організація публічних закупівель : навч. посіб. / А.М. Бровдій; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2018. – 183 с.
 2. Бюджетний кодекс України: Закон України № 2456-VI від 08.07.2010 р. (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 3. Бюджетний менеджмент : підруч. / [В. Г. Дем’янишин … [та ін.] ; за ред. : В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет, Вінницький навчально-науковий інститут економіки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 531 с.
 4. Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / [О.Ю. Амосов … [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Амосова ; Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління. – Харків : Магістр, 2018. – 199 с.
 5. Економічне врядування та публічні фінанси : навч. посіб. / М. М. Коваленко, М. В. Гончаренко ; Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління. – Харків : Видавництво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. – 239 с.
 6. Концепція створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 92-р. ) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80
 7. Луніна І. О. Публічні фінанси та міжбюджетні відносини : [навч. посіб.] /  О. Луніна, Т. Г. Бондарук ; Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2019.– 303 с.
 8. Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 9. Про відкритість використання публічних коштів : Закон України № 183-VIII від 11.02.2015 р. (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
 10. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VI (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
 11. Публічні закупівлі : навч. посіб. / [укладачі : Е.О. Юрій … [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2020. 199 с.
 12. Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019 –2022 роки [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України серпень 2019. ‒ Режим доступу:https://www.kmu.gov.ua/news/serednostrokova-strategiya-upravlinnya-derzhavnim-borgom-na-2019-2022-roki
 13. Державний веб-портал бюджету для громадян open budget [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://openbudget.gov.ua/contact-us
 14. Держзакупівлі.онлайн [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.dzo.com.ua/
 15. Єдиний веб-портал використання публічних коштів: E-data [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: e-data.gov.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус