Інструменти економічної безпеки в обліку (ОПП “Облік і аудит”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кріль Я. Я.ЕКОМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

У сучасних глобальних економічних умовах більшість підприємств стикаються з невизначеністю та непередбачуваністю. Нестабільна політична та соціально-економічна ситуація у країні підвищують ризики прийняття рішень та загальне функціонування підприємств. В таких умовах виникає актуальна проблема забезпечення економічної безпеки підприємства.

Метою викладання предмету “Інструменти економічної безпеки в обліку” є ознайомлення студентів з концепціями, методами та інструментами, які використовуються для забезпечення економічної безпеки в обліку підприємств та організацій. Цей курс має на меті надати студентам глибокі знання про фінансовий та бухгалтерський облік, щоб вони могли ефективно аналізувати фінансову діяльність підприємств, виявляти можливі ризики та вчасно реагувати на них.

Крім того, метою є формування у студентів практичних навичок з використання сучасних інструментів обліку для управління економічною безпекою підприємства. Студентам надається можливість вивчення та впровадження різноманітних методів фінансового аналізу, аудиту, контролю та внутрішнього контролю, які сприяють запобіганню шахрайства, фінансовим злочинам та іншим загрозам економічній безпеці підприємства.

Крім теоретичних знань, метою є також розвиток у студентів аналітичного мислення, критичного мислення та навичок прийняття рішень в умовах невизначеності, що є важливими компетенціями для фахівців у галузі бухгалтерського обліку та фінансів.

Метою є також вивчення основних елементів системи економічної безпеки підприємства та надання пропозицій щодо її вдосконалення.

Рекомендована література

Література.

 

1. Пономаренко А.І. Система економічної безпеки фірми / А.І. Пономаренко // Шлях України до економічної безпеки : матер. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 квітня 2006 р.). – Харків, 2006. – 302 с.

2. Управління системою фінансової безпеки підприємства: автореф. дис… канд. екон. наук: 21.04.02 [Електронний ресурс] / Ю.Г. Кім; Вищ. навч. закл. “Ун-т економіки та права “КРОК”. — К., 2009. — 21 с. — укp. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

3.Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навч. посібник. – К.: Атака, 2005. – 432с.

4. Франчук В.І. ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ПІДПРИЄМСТВ / В.І. Франчук/ [Електронний ресурс] // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.8. – С. 155-162: режим доступу до тексту http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_8/155_Franczuk_20_8.pdf

5. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

6. Донець Л. І., Ващенко Н. В. Економічна безпека підприємства: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

7.Берлач А. І. Безпека бізнесу: Навч. посіб. – К.: Університет «Україна», 2007. – 280 с.

8.Кирич Н.Б.Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство / Н.Б. Кирич, Б.М. Андрушків, Л.Я Малюта та ін. // Монографія – Тернопіль: Терно–граф, 2008. – 424 с.

9. Полянська А.С., Трощенкова Т.А. Cучасні технології управління економічною безпекою підприємства [Електронний ресурс] / А.С. Полянська, Т.А. Трощенкова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 29. – 2010. – С.164-168.: режим доступу до журналу:

10. Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або Як перемогти зловживання персоналу// Персонал – 2006.- №5

11. Кирієнко А.В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства. Дис. канд. екон. наук: 08.06.01. – К., 2000. – 186 с.

12. Кульчицька Н. Є.Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст]/ Н. Є. Кульчицька, Т.А. Яковець // Аудит, ревізія та контроль.- № 1.- 2017. – С. 23-28.

13. Бойко, В., & Вінник, В. (2021). ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, (9), 40-47.