Інтегровані маркетингові комунікації (075 “Маркетинг”) – вибірковий

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кузик О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124ЕКНМ-61сдоцент Кузик О. В.

Опис курсу

Основні елементи засобів маркетингових комунікацій спрямовані на досягнення різних цілей компанії. Водночас головною метою кожного підприємства чи організації сьогодні залишається прагнення розвивати ефективні комунікації. Для бізнес-організації необхідність спілкування є очевидним, відкритим є лише питання, що покупцеві сказати, як сказати, за допомогою яких засобів інформації, коли і як швидко це зробити.

Проте під впливом змін маркетингового середовища та науково-технічних засобів, відбуваються зміни в способах, якими організації спілкуються зі своїми цільовими аудиторіями. Нові підходи до комплексу маркетингових комунікацій передбачають нові комбінації інструментів переконання, що використовуються.

У традиційному маркетингу елементи комунікаційної діяльності можуть управлятися окремими спеціальними агентствами (посередниками). Оскільки маркетингові дії можуть бути роздрібнені, результатом стає неузгодженість комунікацій, що заплутує споживача, ускладнює сприйняття. Уникнути неузгодженості можна, застосовуючи можливості інтегрованих маркетингових комунікацій, стратегії координації і об’єднання всіх маркетингових зусиль компанії нарівні з інструментами просування (різними каналами комунікації) для передавання послідовного уніфікованого повідомлення. Хоча на шляху до інтеграції можливі певні перешкоди, потенційні вигоди є цінними, тому концепція комплексного підходу швидко стає стандартом для маркетолога і зумовлює актуальність здійснюваних досліджень.

Завдання дисципліни:

 • формування економічного мислення у сфері інтеграції маркетингових комунікацій, що опираються на сучасну концепцію маркетинг-менеджменту;
 • вивчення теорії маркетингових комунікацій та методології досліджень у сфері поєднання різних засобів комунікацій;
 • відпрацювання практичних навичок з метою їх використання в процесі просування товарів;
 • ознайомлення студентів із відповідними категоріями інтегрованих маркетингових комунікацій, методиками розроблення бюджету комунікаційних кампаній, алгоритмами розрахунків ефективності комунікаційних звернень цільовій аудиторії;
 • дослідження загальних особливостей функціонування ринку інтегрованих маркетингових комунікацій та інструментарію його дослідження;
 • формування знань та ключових навичок управління маркетинговими комунікаційними кампаніями у діяльності підприємств та організацій;
 • створення бажання творчого пошуку вдосконалення системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств та організацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • сутність інтегрованих маркетингових комунікацій, основні положення й умови використання у маркетинговій діяльності підприємств та організацій;
 • місце інтегрованих маркетингових комунікацій у структурі управління та функціонування фірми;
 • принципи та функції інтегрованих маркетингових комунікацій;
 • ключові засоби та інструменти маркетингової комунікаційної політики сучасних підприємств;
 • особливості поєднання заходів стимулювання збуту, прямого маркетингу, персонального продажу, спонсорування, брендингу, упаковки, виставок і ярмарків з метою підвищення рентабельності фірми та її прибутковості;
 • механізми впливу інтегрованих маркетингових комунікацій на діяльність фірми;
 • сучасні способи та методи поширення інформації до споживачів та у зворотному напрямі;
 • значення планування інтегрованих маркетингових комунікаційних кампаній;
 • принципи формування стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій та її вплив на діяльність фірми;
 • нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює ринок засобів маркетингових комунікацій в Україні й за кордоном.

вміти:

 • запровадити на підприємстві методичні, організаційні й інформаційні зміни, які б забезпечили розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій конкретної компанії чи організації;
 • використовувати сучасні концепції та організаційні засади комунікаційної діяльності на підприємстві, розраховувати бюджет маркетингової комунікаційної кампанії;
 • обирати раціонально поєднувати інструменти комунікаційної діяльності залежно від цілей та завдань фірми;
 • оцінити ефективність інтегрованих маркетингових комунікацій у діяльності підприємств та організацій;
 • впливати на лояльність споживачів за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій;
 • розробляти стратегічні, тактичні й оперативні плани підприємств поєднання різних засобів маркетингових комунікацій.

Рекомендована література

 1. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192с.
 2. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. 272 с.
 3. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему? Пер. с англ. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. 368 с.
 4. Божкова В. В., Мельник Ю. М. Реклама та стимулювання збуту: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. К.: Центр учбової літератури, 2009. 200 с.
 5. Гамова І. Моделі маркетингових комунікацій в соціальних мережах. Наукові перспективи, 2022. №6 (24). С.263-272.
 6. Гелліген Б. Вхідний маркетинг. К.: «Фабула», 2020. 240 с.
 7. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика: навч. посібн. К.: «Видавничій дім «Професіонал», 2009. 320 с.
 8. Кузик О.В. Базові моделі комунікацій у маркетингу агропромислових підприємств України. Стратегія економічного розвитку України. 2022. № 50. С.106-118. DOI: https://doi.org/10.33111/sedu.2022.50.106.118.
 9. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 524 с.
 10. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192с.
 11. Олійник Г., Коваленко О., Кутліна І. Реклама в системі маркетингових комунікацій. Університет «Україна», 2021. 144 с.
 12. Основи реклами і зв’язків з громадськістю: підручник. За заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. К. : Київ. ун-т, 2001. 431 с.
 13. Праєт Д. Несвідомий брендинг. Як нейробіологія може посилити (та надихнути) маркетинг. К.: «Фабула», 2020. 304 с.
 14. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. 328 с.
 15. Річ Лі. Міфи про PR. К: «Фабула», 2020. 272 с.
 16. Філановський О. Карго-маркетинг і Україна. К.: «Фабула», 2021. 144 с.

Матеріали

Робоча програма – Інтегровані маркетингові комунікації (Олег Кузик)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус