Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Прийма С. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування основами функціонування інте­лектуальних систем, набуття навичок використання інтелектуальних систем для вирішення прикладних завдань, оволодіння засобами проектування та розроблення інтелектуальних систем.

Завданнями вивчення дисципліни є: дати базове уявлення про сфери застосування інтелектуальних систем; сформувати вміння та навички вирішення завдань з використанням інтелектуальних систем; розкрити теоретичні, практичні питання створення та застосування інтелектуальних систем; вивчити механізми опрацювання і подання знань в інтелектуальних системах; вивчити теоретичні основи  роботи з апаратом нечіткої логіки для вирішення слабо структурованих (змішаних) і неструктурованих  економічних задач; набути навичок роботи зі штучними нейронними мережами для розв’язування задач прогнозування, класифікації або управління; застосовувати генетичні алгоритми для задач оптимізації під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • методи збирання, систематизації й аналізу інформації щодо структури і діяльності організації в умовах мінливого ринкового середовища та функціонування системи підтримки прийняття рішень і її компонентів (баз даних і знань, сховищ даних, Web-сайтів);
 • філософські засади науки, застосування методології наукових досліджень у галузі комп’ютерних наук для дослідження організаційних структур і процесів в економіці та підприємництві;
 • оцінювання і вибирання як окремих технічних та програмних засобів реалізації технологіч­ного процесу опрацювання консолідованої інформації, так і техпроцесу загалом;
 • алгоритмізацію процедур аналітичного опрацювання інформації та методи інтелектуального аналізу даних;
 • реалізацію інформаційних вимог працівників організації (підприємства) з подальшим аналітичним опрацюванням і візуалізацією результатів за допомогою мов запитів, об’єктно-орієнтованих інтерфейсів доступу до інформаційних ресурсів організації, пошуко­вих машин і систем контент-аналізу, реферування текстів з використанням спеціалізованих програм, засобів Business Intelligence та оцінювання вірогідності результатів інформаційного пошуку;
 • інтерпретацію змісту технічної документації інформаційно-аналітичних систем та їх складових у контексті завдань впровадження системи у контур управління організацією;
 • інтерпретацію результатів застосування методів інтелектуального аналізу даних для ідентифікації тенденцій розвитку процесів в організації та в економіці і підприємництві загалом.
 • вміти:
 • оцінювати ефективність управлінських рішень щодо впровадження аналітичних сис­тем у контур управління організаційною системою та інформаційних стратегій її розвитку;
 • Проектувати перспективний образ організаційної системи та формулювати її місію за допомогою методів системного структурного аналізу, об’єктно-орієнтованих системологіч­них та технології Data&Text Mining;
 • досліджувати ефективність методів, систем і технологій консолідації інформації;
 • проектувати структуру та створювати машинну інформаційну базу підприємства чи організації на підставі вимог користувачів у формі бази даних, сховища даних чи бази знань за допомогою CASE-інструментарію у середовищі промислових СКБД, аналітичних серверів (OLAP-серверів) та інтелектуальних систем;
 • розробляти архітектури програмних та інтелектуальних систем консолідації інфор­мації на підставі зовнішньої (контекстної) моделі (прецедент-моделі) організаційної системи з урахуванням структури машинної бази даних з використанням стандартів і бібліотек проце­дур Data Mining, багатоагентних систем, експертних систем;
 • проектувати користувацький (графічний та/або командний) інтерфейс для систем консолідованої інформації та її компонент (БД, СД, БЗ) на підставі наявної системи доку­ментообігу організації з урахуванням її перспективного образу, розробляти інструкції корис­тувачу на підставі спроектованого користувацького інтерфейсу;
 • розробляти типові інформаційно-аналітичні документи, зокрема, реферати, огляди, дайджести, довідки, аналітичні звіти, звіти бізнес-аналітики, в тому числі з використанням спеціалізованих програмних продуктів та засобів Business Intelligence.