Інтелектуальні системи аналізу соціально-економічної інформації (122 “Комп’ютерні науки”, освітня програма “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Прийма С. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання і навички для успішного аналізу соціально-економічної інформації за допомогою інтелектуальних систем та методів машинного навчання. Кожна тема курсу пропонує вивчення ключових аспектів штучного інтелекту, інтелектуальних систем, а також методів та інструментів аналізу даних, таких як Excel, Power BI, Google Таблиці та програмне забезпечення Weka. Студенти також ознайомляться з концепціями експертних систем, нечіткої логіки, нейронних мереж та генетичних алгоритмів. Курс спрямований на практичне застосування набутих знань у вирішенні реальних завдань аналізу соціально-економічної інформації, що дозволить учасникам ефективно використовувати ці навички у своїй професійній діяльності.

Після завершення курсу студент буде знати:

 • основні напрямки досліджень у сфері штучного інтелекту та інтелектуальних систем;
 • загальні положення та принципи функціонування інтелектуальних систем;
 • основи інтелектуального аналізу та візуалізації даних;
 • засади роботи експертних систем;
 • використання нечіткої логіки у аналізі соціально-економічної інформації;
 • поняття машинного навчання та його застосування у Google таблицях та пакету Weka;
 • основні концепції нейронних мереж.
 • основні концепції генетичного алгоритму.

Після завершення курсу студент буде вміти:

 • застосовувати основні поняття та методи штучного інтелекту для вирішення завдань аналізу соціально-економічної інформації;
 • використовувати інтелектуальні системи для обробки та аналізу даних з різних джерел;
 • здійснювати аналіз та візуалізацію соціально-економічних даних за допомогою Excel та Power BI;
 • використовувати експертні системи для моделювання та розв’язання проблем в сфері соціально-економічного аналізу;
 • вирішувати завдання інтелектуального аналізу даних, використовуючи різні методи та інструменти;
 • використовувати нечітку логіку для вирішення складних завдань аналізу соціально-економічної інформації;
 • застосовувати знання з машинного навчання для розв’язання завдань прогнозування та класифікації;
 • використовувати Google Таблиці для виконання завдань машинного навчання;
 • використовувати програмне забезпечення Weka для побудови моделей машинного навчання;
 • застосовувати концепції нейронних мереж та генетичних алгоритмів для розв’язання завдань аналізу соціально-економічної інформації.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Нестеренко О.В., Ковтунець О.В., Фаловський О.О. Інтелектуальні системи і технології. Ввідний курс: Навч. посібник.- К.: Національна академія управління, 2017. 90 с.
 2. Дранишников Л.В. Інтелектуальні методи в управлінні : навчальний посібник / Л.В. Дранишников; Міністерство освіти і науки України, Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ). Кам’янське : ДДТУ, 2018.  415 с.
 3. Субботін С.О. Інтелектуальні системи : навчальний посібник / С.О. Субботін, А.О. Олійник; під загальною редакцією С.О. Субботіна ; Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний технічний університет.
 4. Нікітіна Л. Експертні системи: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2023. 210 с.
 5. Інтелектуальний аналіз даних: Комп’ютерний практикум: навч. посіб. / О. О. Сергеєв-Горчинський, Г. В. Іщенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського.– Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 73 с.

Додаткова література:

 1. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний посібник /А.О. Олійник, С.О. Субботін, О.О. Олійник.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. 277 с.
 2. Черняк О.І., Захарченко П.В. Інтелектуальний аналіз даних: Підручник – Київ, 2010 . – 837 с.
 3. Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навчальний посібник / О.В. Нестеренко, О.І. Савенков, О.О. Фаловський; Національна академія управління. Київ : Національна академія управління, 2016. 186 с.
 4. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В. Інтелектуальні системи: Підручник – Львів «Новий світ – 2000», 2008.  406 с.

Силабус:

Завантажити силабус