Інтернет-технології для бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Панчишин А. І.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Панчишин А. І.

Опис курсу

Мета: формування у студентів основних теоретичних положень щодо використання інструментів Інтернет середовища в економічній діяльності та сучасних способів практичного вирішення поставлених задач.

Завдання: засвоєння знань про новітні Інтернет технології в економіці, аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку інформаційних технологій в бізнесі, формування методів та моделей використання Інтернет технологій в професійній діяльності, оцінювати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації.

Рекомендована література

Базова

 1. Василичев Д. В. Методичні підходи до планування бізнес-процесів в електронній комерції / Д.В. Василичев. – Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2017. – Вип. 32. – С. 287с.
 2. Інтелектуальні системи управління: навч. посіб. для студ. / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Л. Д. Ярощук, В. І. Бородін. – Електронні текстові дані. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 81 с.
 3. Комерційна діяльність: підручник / П.Ю. Балабан [та ін.]; за ред. П. Ю. Балабана ; Міністерство освіти і науки України; Вищий навчальний заклад Укооспілки Полтавський університет економіки і права; Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків: Світ Книг, 2015. – 451 с.
 4. Лисак О.І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні / О.І. Лисак / Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс». – 2017. – №3 (35). – С. 46-55.
 5. Макарова М. В. Електронна комерція: посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Макарова – К.: Видавничий центр ―Академія, 2002. – 272 с.
 6. Меджибовська Н.С. Електронна комерція / Н.С. Меджибовська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.
 7. Плескач В. Л. Електронна комерція: [підручник] / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька.– К.: Знання, 2007. – 535 с.
 8. Присакар І. І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу / І.І. Присакар // Бізнес Інформ. – 2015. – №12. – C. 333.
 9. Пушкар О. І., Грабовський Є. М. Віртуальні підприємства та електронний бізнес: конспект лекцій. – Х.: ХНЕУ, 2008. – 47 с.
 10. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція: навч. посіб. / Т. М. Тардаскіна, Є. М. Стрельчук, Ю. В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с.
 11. Шалева О. І. Електронна комерція : навчальний посібник для ВНЗ / О.І. Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 215 с.

Інформаційні ресурси

 1. https://ain.ua
 2. https://www.ecommercetimes.com.
 3. https://www.mon.gov.ua.
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce

Силабус:

Завантажити силабус