Інвестування

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор Демчишак Н. Б., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Інвестування” є формування необхідних знань та умінь, спрямованих на розвиток у студентів компетентностей, пов’язаних із здатністю вирішувати складні завдання у процесі організації інвестування та інвестиційному менеджменті на різних рівнях управління.

Після завершення курсу студент буде:

–  знати:

 • сутність інвестування, його види, ризики здійснення, специфіку організації інвестиційної діяльності та етапи інвестиційного процесу;
 •   методичні засади аналізу інвестиційних проектів (стартапів), техніку їх оцінки й критерії вибору інвестиційної стратегії;
 •   особливості фінансового забезпечення інвестування, диверсифікації його джерел й оптимізації управління цим процесом;

– вміти:

 • оцінювати  доцільність реалізації інвестиційних  проектів (стартапів) на альтернативній  основі  та формувати за підсумками такого аналізу портфель проектів;
 • приймати інвестиційні рішення використовуючи  відповідний аналітичний інструментарій з урахуванням  інвестиційної  політики  в  країні;
 • презентувати власні стартами та пітчити їх ідеї;
 • розробляти інвестиційні стратегії та заходи інвестиційного менеджменту для досягнення поставлених цілей розвитку підприємства.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Інвестування: підручник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 454 с.
 2. Інвестування: навчальний посібник / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак та ін.]; за ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 366 с.
 3. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / За ред. М. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 440 с.
 4. Фінансовий менеджмент: підручник / За ред. М.І. Крупки . Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
 5. Майорова Т.В. Інвестування: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Додаткова література:

6.Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р.

 1. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 року № 93/96-ВР (зі змінами).
 2. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. № 1560 – ХІІ (зі змінами).
 3. Демчишак Н.Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.
 4. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: монографія / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 404 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Законодавство України. URL: rada.gov.ua.
 3. Статистика ЄС / Офіційні матеріали Єврокомісії. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/home?
 4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 5. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2.
 6. Актуальний перелік наукових фаховий видань України. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
 7. Актуальні проіндексовані у наукометричній базі Scopus журнали та видання. URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

Силабус:

Завантажити силабус