Інвестування та його оптимізаційні моделі

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5доцент Паславська І. М.ЕКк-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5ЕКк-31сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: здобуття майбутніми фахівцями знань, щодо сутності інвестування та механізму здійснення інвестиційної діяльності, а також методів та моделей оцінювання ефективності та оптимального управління інвестиціями.

Завдання: сформувати теоретичну та методологічну базу, що дозволить оволодіти практикою використання інвестиційних ресурсів; ознайомити з основними методиками аналізу кон’юнктури інвестиційного ринку; розкрити основні питання, щодо розробки та реалізації інвестиційної політики; навчити студентів використовувати на практиці статичні та динамічні методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів та портфелів фінансових інструментів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: сутність економічної категорії інвестиції; характеристики інвестиційної діяльності; принципи побудови інвестиційного проекту; кількісні характеристики інвестиційного проекту та методи їх розрахунку; методи оцінки ефективності інвестиційного проекту; методи аналізу інвестиційного ризику; принципи функціонування фондового ринку; характеристики цінних паперів; методи оцінки доходності та ризику фінансових інструментів; методи побудови ефективного інвестиційного портфеля;

вміти: здійснювати моніторинг реалізації інвестиційних проектів підприємства; розраховувати фінансово-економічну ефективність планованої господарської діяльності; застосовувати концепцію вартості грошей у часі для аналізу грошових потоків; визначати оптимальні тактичні цілі діяльності; оцінювати потенціал розвитку підприємства; здійснювати дослідження закономірностей та тенденцій розвитку фінансово-економічних систем та розробляти оптимальну програму діяльності; оцінювати ефективність і ризиковість рішень, що приймаються; моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності; здійснювати дослідження закономірностей та тенденцій розвитку фінансово-економічних систем та розробляти оптимальну програму діяльності; оцінювати ефективність і ризиковість рішень, що приймаються; моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності.

Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.

Рекомендована література

  1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз : Підручник. – К. : Знання, 2006. – 416 с.
  2. Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Дрогобич : Коло, 2011. – 465 с.
  3. Вовк В. М. Інвестування та його оптимізаційні моделі : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 286 с.
  4. Пересада А.А. Інвестування : Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Пересада А.А., Смірнов О.О., Онікієнко С.В., Ляхова О.О. – К. : КНЕУ, 2001. – 252 с.
  5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : Навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 252 с.