Інвестування та його оптимізаційні моделі

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Паславська І. М.ЕКк-31с, ЕКк-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКк-31сдоцент Паславська І. М.
ЕКк-32сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: здобуття майбутніми фахівцями знань, щодо сутності інвестування та механізму здійснення інвестиційної діяльності, а також методів та моделей оцінювання ефективності та оптимального управління інвестиціями.
Завдання: сформувати теоретичну та методологічну базу, що дозволить оволодіти практикою використання інвестиційних ресурсів; ознайомити з основними методиками аналізу кон’юнктури інвестиційного ринку; розкрити основні питання, щодо розробки та реалізації інвестиційної політики; навчити студентів використовувати на практиці статичні та динамічні методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів та портфелів фінансових інструментів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: сутність економічної категорії інвестиції; характеристики інвестиційної діяльності; принципи побудови інвестиційного проекту; кількісні характеристики інвестиційного проекту та методи їх розрахунку; методи оцінки ефективності інвестиційного проекту; методи аналізу інвестиційного ризику; принципи функціонування фондового ринку; характеристики цінних паперів; методи оцінки доходності та ризику фінансових інструментів; методи побудови ефективного інвестиційного портфеля;
вміти: здійснювати моніторинг реалізації інвестиційних проектів підприємства; розраховувати фінансово-економічну ефективність планованої господарської діяльності; застосовувати концепцію вартості грошей у часі для аналізу грошових потоків; визначати оптимальні тактичні цілі діяльності; оцінювати потенціал розвитку підприємства; здійснювати дослідження закономірностей та тенденцій розвитку фінансово-економічних систем та розробляти оптимальну програму діяльності; оцінювати ефективність і ризиковість рішень, що приймаються; моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності; здійснювати дослідження закономірностей та тенденцій розвитку фінансово-економічних систем та розробляти оптимальну програму діяльності; оцінювати ефективність і ризиковість рішень, що приймаються; моделювати процес прийняття рішень з урахуванням невизначеності.

Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.

Рекомендована література

Основна література:
1. Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Дрогобич : Коло, 2011. – 465 с.
2. Вовк В. М. Інвестування та його оптимізаційні моделі : навч. посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 286 с.
3. Гарматій Н.М., Мартиняк І.О., Ціх Г.В. Класичні та сучасні моделі економіки: навч. посібник. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2023. 300с.
4. Паславська І.М., Дацків Н.І., Антонів В.Б. Моделювання фінансового менеджменту. Львів, 2023. 384 с.
5. Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для ВНЗ / І.Л.Сазонець, І.А.Федорова. – Київ, 2016. – 312 с.
6. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навч.посібн. / Д.М. Черваньов. –К.:Знання-Прес, 2003. –622 с.
7. Єрмошенко М. М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: навч. посіб. / М. М. Єрмошенко. І. О. Г.Тлужніков. — К. : Нац. акад. управл.. 2006. — 156 с.
8. Fundamentals of Financial Management / Eugene F. Brigham, Joel F. Houston. – 14 Ed. – Cengage Learning, 2015. – 832 p.

Додаткова література:
1. 1. Бакаев Л. О. Математичні методи моделювання інвестиційної діяльності / Кількісні методи в управлінні інвестиціями : навч. посіб. / Л. О. Бакаев. — К. : КНЕУ, 2000. — 142 с.
2. Пересада А.А. Інвестування : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2004. – 252 с.
3. Стирський М.В. Теорія інвестиційних рішень : Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 98 с.
4. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій. – К.: КНЕУ, 2000. –159с.
5. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навчальний посібник. –К.:Знання-Прес, 2003. –622 с.
6. Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні : Монографія / За ред. Федоренко В.Г. – К. : Аспект-Поліграф, 2003. – 724 с.
7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : Навч. посіб.– К. : Знання – Прес, 2002. – 536 с.
Інформаційні ресурси
1. https://nbuv.gov.ua/e-resources/
2. https://www.nfp.gov.ua
3. https://www.ukrproject.gov.ua
4. https://managementhelp.org/businessfinance/index.htm

Силабус:

Завантажити силабус