Інвестиційний аналіз (Журналістика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Ходико Д. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116

Опис курсу

Курс орієнтований на набуття студентами знань та навиків з аналізу та оцінки економічних, соціальних та екологічних ефектів реалізації інвестиційних проектів розвитку територій, громад та бізнесу.

Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навики застосування методів інвестиційного аналізу в контексті прогностичної оцінки економічних, соціальних, екологічних ефектів та ефективності реалізації інвестиційних проектів розвитку територій, громад та бізнесу

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • сформувати знання теоретико-методологічних основ інвестиційного аналізу;
 • сформувати знання основних кількісних та якісних методів аналізу та прогнозування характеристик інвестиційних проектів;
 • сформувати розуміння ролі методів інвестиційного аналізу у оцінці та висвітлення перспектив та наслідків реалізації інвестиційних стратегій та проектів на всіх рівнях економічної організації;
 • сформувати практичні навики застосування кількісних та якісних методів аналізу інвестиційних проектів.

Рекомендована література

Базова

 1. Вовк В.М. Інвестування: навч. Посібник / В.М. Вовк, І.М. Паславська. – Дрогобич: Коло, 2011. – 465 с.
 2. Загвойська Л.Д., Маселко Т.Є., Якуба М.М. Економічний аналіз інвестиційних проектів. Навч. пос. – Львів: Афіша, 2006. – 320 с.
 3. Шарп У. Инвестиции: Пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Дж.Александер, Дж.В.Бейли – М.: Инфра-М, 2004. – ХІІ, 1028 с.

Допоміжна

 1. Біленко Ю.І. Макроекономічні та інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економічне зростання країн Центральної та Східної Європи / Юрій Біленко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 31. – C. 218–230.
 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.
 3. Бурдьё П. Формы капитала: Перевод М.С. Добряковой. Научное редактирование – В.В. Радаев // Экономическая социология. – 2005. – Том 6. – №3. С. 60–74.
 4. Галасюк В. О «конфликте» критериев IRR и NPV / Валерий Галасюк // Корпоративный менеджмент [Електронний ресурс]. – 2013. – режим доступу: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/npv_vs_irr.shtml
 5. Гринів Л.С. Екологічна економіка: Начальний посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2010. – 358 с.
 6. Загвойська Л.Д. Сучасні підходи до визначення еколого-економічної ефективності меліоративних проектів / Загвойська Л. Д., Тиманська О. Б. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування . – 2012. – Вип. 3(59). – с. 78-90.
 7. Коробейников И.О. Экономика природопользования и экономический инструментарий охраны окружающей среды : уч. пособ. / И.О. Коробейников, С.В. Горбунов, А.Н. Никифоров. – Нижний Новгород, 2003. – 237 с.
 8. Кравців B.C., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. Наукове видання. – Львів: НАН України. – ІРД НАН України. – 1999. – 78 с.
 9. Маргіта Н.О. Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 2. – C. 73-78.
 10. Матвієнко М.Т. Еколого-економічна ефективність виробництва біогазу на каналізаційних очисних спорудах м. Львова [Електронний ресурс]. / М.Т. Матвієнко, Л.Д. Загвойська // ЭСКО. – №5. – 2011. – режим доступу: http://www.journal.esco.co.ua/2011_5/index.htm
 11. Піча В.М. Соціологія [Текст] : підручник / В. М. Піча [та ін.] ; ред. В. М. Піча. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 278 с.
 12. Програма енергозбереження для населення Львівщини на 2013 – 2016 роки, рішення Львівської обласної ради від 19.02.2013 № 680.
 13. Руденко, В. М. Математична статистика: навч. посібник / В. М. Руденко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 304 с.
 14. Славік Р. В. Формування інвестиційної стратегії розвитку рекреаційного господарства України: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Славік Р.В. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2013. – 20, [1] с. : табл.
 15. Стефанишин О. В. Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана франка, 2009. – 306 с.
 16. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок : подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006. – 314 с.
 17. Шиян А.А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 164 с.
 18. Baron R. Trading CO2 and electricity in the Baltic Sea region: Report on the simulation of the Baltic Sea Region Energy Cooperation / Richard Baron. – Paris : International Energy Agency, 2002. – 51 p.
 19. Caliari A. Investment policy for sustainable development, UNCTAD proposes [Електронний ресурс] / Aldo Caliari. – Center of Concern, 2012. – режим доступу: https://www.coc.org/rbw/trade-finance-linkages
 20. Deutsche Bank Research. Real assets. A sought-after investment class in times of crisis / Josef Auer, Eric Heymann, Jochen Möbert, Claire Schaffnit-Chatterjee, Antje Stobbe // Current Issues. Global financial markets. – 2012. – режим доступу: www.dbresearch.com
 21. Flachaire E. On the origin of the WTA–WTP divergence in public good valuation / Emmanuel Flachaire, Guillaume Hollard, Jason F. Shogren // Theory and Decision. – March 2013. – Volume 74. – Issue 3. – pp. 431-437.
 22. Johnson, E. J. Beyond Nudges: Tools of a Choice Architecture / Johnson, Eric J., Shu, Suzzane B., Dellaert, Benedict G. C., Fox, Craig R., Goldstein, Daniel G., Haeubl, Gerald, Larrick, Richard P., Payne, John W., Peters, Ellen, Schkade, David, Wansink, Brian, Weber, Elke U. // Marketing Letters. – 2012. – № 23.- 487–504.
 23. Jorion P. Financial Risks Manager’s Handbook / Philippe Jorion. – Hoboken, NJ: John Wiley And Sons, 2003. – 695 c.
 24. Kaul S. What can we learn from benefit transfer errors? Evidence from 20 years of research on convergent validity / Sapna Kaul, Kevin J.Boyle, Nicolai V.Kuminoff, Christopher F.Parmeter, Jaren C.Pope // Journal of Environmental Economics and Management. – № 66. – 2013. – с. 90–104.
 25. Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review / Nicholas Stern. – London : Cambridge University Press, 2007. – 712 p.
 26. Trade Sustainability Impact Assessment for the FTA between the EU and Ukraine within the Enhanced Agreement. Final Report. – Rotterdam : Ecorys, 2007. – 261 р.
 27. UNCTAD. Investment Policy Framework for Sustainable Development.  – United Nations, 2012. – 73 c.

Матеріали

Ходико Д.І. Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

 

Силабус:

Завантажити силабус