Іпотечне кредитування

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124професор Владичин У. В.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКБМ-61спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо організації процесу іпотечного кредитування в банку, прийняття рішень про надання іпотечних кредитів і мінімізації банківських кредитних ризиків. Основними завданнями є: вивчення організації процесу іпотечного кредитування в банках в сучасних умовах, технологій оцінки позичальника та нерухомого майна при наданні іпотечних кредитів банками, методики банківського моніторингу іпотечного кредитування та мінімізації ризиків іпотечного кредитування.

 

Результати навчання:

 • знати:

теоретичні основи іпотечного кредитування, роль іпотеки у розвитку економіки, норми законодавства з іпотеч­но­го кредитування, предмет іпотеки та вимоги до майна, що надається у забезпечення; організацію процесу іпотечного кредитування в банку, порядок видачі іпотечних кредитів та проведення моніторингу кредитної діяльності в банку; порядок прийняття в забезпечення нерухомого майна від позичальників, шляхи реструктуризації проблемної кредитної заборгованості клієнтів у банку за іпотечними кредитами

 • вміти:

– визначати особливості організації іпотечного кредитування в банку залежно від різних видів нерухомого майна, що надається у забезпечення, організовувати процес надання іпотечного кре­диту під заставу незавершеного будівництва, житлових приміщень, будівель, споруд, підприємства як цілісного майнового комплексу тощо;

– аналізувати документацію від позича­льника на одержання іпотечного кредиту, проводити співбесіду та оцінювати кредитоспроможність позичальника, розробляти умови й укладати кредитний та іпотечний договори, проводити моніторинг іпотечних кредитів і нерухомого майна, наданого в забезпечення; організовувати співпрацю банку зі страховими компаніями та суб’єктами оціночної діяльності, вміти самостійно оцінити вартість і ліквідність нерухомого майна, що дається в забезпечення за кредитом;

– організо­вувати відносини на первинному та вторинному іпотечному ринку, організовувати ефективну співпрацю з учасниками іпотечного ринку; володіти нормами законодавства щодо видів та емісії іпотечних цінних паперів, оформляти заставну при наданні іпотечно­го кредиту в банку, визначати ефективні способи рефінансування іпотечних кредитів;

– визна­чати можливості надання довгострокових молодіжних житло­вих кредитів, оцінювати критерії та вимоги до кандидатів на от­римання пільгових молодіжних кредитів, проводити розрахунок платоспроможності кандидатів, визначати суми кредитних коштів та переваги при наданні молодіжних житлових кредитів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Владичин У.В. Банківське кредитування : навчальний посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. С.К.Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 648 с.
 2. Внукова Н. М., Бажанов О. Є. Іпотечний ринок: теорія та практика : монографія. – Х. : «ІНЖЕК», 2008. – 192 с.
 3. Вовчак О. Д. Іпотечне кредитування : навчальний посібник / О. Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко, І. В. Ковалишин. – К. : УБС НБУ, 2013. – 202 с.
 4. Базилевич В.Д., Погорєльцева Н.П. Іпотечний ринок. – К.: Знання, 2008. – 717 с.
 5. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Іпотека у кредитуванні: Практичні аспекти. – К.: А.С.К., 2006.- 464с.
 6. Любунь О.С., Кірєєв О.І., Денисенко М.П. Іпотечний ринок: Підручник. – К: Атіка, 2006. – 288 с.
 7. Лютий І. О. Іпотека : навч. посіб. / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. – К. : Знання, 2011. – 445 с.

Додаткова література:

 1. Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська операція: теоретичні основи й умови проведення // Вісник НБУ. – 2007. – № 10. – с.46.
 2. Закон України “Про заставу” від 02.10.92. // www.rada.gov.ua
 3. Закон України „Про іпотеку” від 05.06.03 // www.rada.gov.ua
 4. Закон України „Про іпотечні облігації” // www.rada.gov.ua
 5. Закон України „Про фінансово-кредитні механізми й управлін­ня майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” // www.rada.gov.ua
 6. Закон України «Про нотаріат» № 3425-ХІІ від 02.09.1993 (зі змінами і доповненнями) // www.rada.gov.ua
 7. Земельний кодекс України // www.rada.gov.ua
 8. Іпотечне кредитування: Навчальний посібник / За ред. О.С.Любуня, О.І. Кірєєва, М.П. Денисенка.-К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.
 9. Кручок С.І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні. – К.: Урожай. – 2003. – 208 с.
 10. Національний стандарт № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затверджено постановою КМУ № 1442 від 28.10.2004 // www.rada.gov.ua
 11. Папаіка О., Арбузов С. Іпотечні послуги як похідна іпотечного ринку// Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – с.13.
 12. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 (зі змінами і доповн.) // www.rada.gov.ua
 13. Сімонова Л. Особливості оцінки банківської нерухомості в Україні // Вісник НБУ. – 2007. – № 10. – с.52-55.
 14. Цивільний кодекс України // www.rada.gov.ua

Інтернет-джерела:

 1. finance.com.ua – фінанси України.
 2. bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 3. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.
 4. ipoteka.net.ua – іпотека в Україні.

Матеріали

Методичні матеріали:

 1. Владичин У. В. Плани практичних занять з дисципліни «Іпотечне кредитування» для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Банківський бізнес і фінансові технології»). – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 17 с.
 2. Владичин У. В. Іпотечне кредитування: Методичні вказівки для підготовки наукових робіт (рефератів) для студентів-магістрів денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Банківський бізнес і фінансові технології»). – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 12 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус