Історія та філософія грошей і банківництва

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

завдання дисципліни: з’ясувати історичні аспекти виділення понять «гроші» і «банківництво» у самостійні економічні категорії; охарактеризувати основні етапи становлення та розвитку грошового і банківського господарств у процесі еволюції економічних відносин; розібрати принципи функціонування стародавніх та середньовічних банків та вивчити їх вплив на сучасне банківництво; розкрити вплив традицій та юридичних норм іноземних держав на еволюцію грошей і банківської справи на українських землях; висвітлити місце українських грошової і банківської систем у контексті історичного поступу світової економіки.

Результати навчання:

знати:

 • концепції виникнення грошей та їхнє місце серед філософських понять, причини появи перших банків, основні етапи розвитку грошових систем;
 • види грошей у європейських країнах, розвиток банківництва під впливом стародавніх та християнських традицій;
 • види та періодизацію грошово-монетних систем та банківництва на українських землях, причини появи та розвиток вітчизяного банківництва.

вміти:

 • розрізняти концепції виникнення грошей, функції грошей, володіти знаннями щодо умов виникнення і форм банківництва;
 • визначати співвідношення між різними монетами та ваговими одиницями;
 • характеризувати грошові реформи.

Рекомендована література

Основна:

 1. Гроші України / Р. М. Шуст, А. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко та ін. – Х. : Фоліо, 2011. – 503 с.
 2. Дорофєєва Н.В., Комаринська З.М. З історії грошей України. – Львів, 2000.
 3. Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник. – К., 2004.
 4. Стельмах В.С., Д’яконова І.І., Сало І.В., Сенищ П.М., Соколенко Т.І. Фінансово-кредитна система України-Росії (XVIII-XX ст.). – Суми, 2000.
 5. Тхоржевський Р.Й. Нариси історії грошей в Україні. – Тернопіль, 1999.
 6. Шуст Р. М. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні: [навч. посібник] / Р. М. Шуст. – К. : Знання, 2007. – 371 с.

Додаткова:

 1. Ананьев Б.В. Банкирские дома в России, 1860 – 1914 гг.: Очерки истории частного предпринимательства. – Л., 1991.
 2. Анохин В. Монеты античных городов Северного Причерноморья. – М., 1989.
 3. Анохин В. Монетное дело Боспора. – К., 1986.
 4. Анохин В. Монетное дело Херсонеса. – К., 1977.
 5. Бааш Э. История экономического развития Голландии в XVI – XVIII веках. – М., 1949.
 6. Банки Львова: минуле і сучасне. – Львів, 2002.
 7. Войтов А.Г. Деньги. – М., 2002.
 8. Гайдай О., Хаварівський Б. Бофони. – Тернопіль, 1995.
 9. Гловінський Є. Гроші // Енциклопедія українознавства. Т.2. – Львів, 1993.
 10. Гнатишак М. Державні гроші України 1917 – 1920 рр. – Клівленд, 1974.
 11. Гроші в Україні: факти і документи. – К., 1998.
 12. Гусаков А., Лабазов В., Светников М. Денежное обращение и кредит СССР. – М., 1960.
 13. Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник. – Тернопіль, 1998.
 14. Зомбарт В. История экономического развития Германии в ХІХ веке. – С.Пб.
 15. Казаманова Л. Введение в античную нумизмитику. – М., 1969.
 16. Клименко О. Грошові документи ОУН-УПА (бофони) 1939-1952 рр. – Тернопіль, 1999.
 17. Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. Т.6, 7. – М., 1989.
 18. Котлобулатова І. Львівські скарбниці. – Львів, 2002.
 19. Котляр М. Галицька Русь у ІІ пол. XIV – першій чверті XVI ст. – К., 1968.
 20. Котляр М. Грошовий обіг на Україні в епоху феодалізму. – К., 1971.
 21. Котляр М.Ф. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні XIV – XVIII ст. – К., 1981.
 22. Краузе С.В. Монети та грошовий обіг Галичини. – Коломия, 2000.
 23. Кротков В.Т. Очерки по денежному обращению и кредиту иностранных государств. – М., 1947.
 24. Лановик Б. та ін. Україна і світ: Історія господарства. – К., 1994.
 25. Луццато Дж. Экономическая история Италии. – М., 1954.
 26. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів, 1995.
 27. Мартос Б., Зозуля Я. Гроші Української держави. – Мюнхен, 1972.
 28. Мельникова А. Твердые деньги. – М., 1973.
 29. Пашкус Ю.Р. Эволюция денег при капитализме. – М., 1990.
 30. Рутковский Я. Экономическая история Польши. – М., 1953.
 31. Сенилов В.М. Военные деньги Второй мировой войны. – М., 1991.
 32. Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России. – Л., 1983.
 33. Спасский И.Г. Русская монетная система. – Л., 1970.
 34. Уздеников В.В. Монеты России. 1700-1917 гг. – М., 1986.
 35. Швець В. Каталог українських грошей від 1917. – Львів, 1997.
 36. Щелоков А. Монеты СССР. – М., 1989.
 37. Ющенко В., Панченко В. Історія української гривні. – К., 1999.
 38. Эшли У.Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. – М., 1897.
 39. Ескевич И. Метафизика денег. Три действия с прологом и эпилогом. – М., 2006.
 40. Ильин В.В. Власть и деньги. – К., 2008.
 41. Ильин В.В. Магия денег. История, философия, жизнь. – К., 2011.
 42. Ильин В.В. Философия богатства: человек в мире денег. – К., 2005.
 43. Ільїн В.В. Фінансова цивілізація. – К., 2007.
 44. Мазараки А.А., Ильин В.В. Философия денег. – К., 2004.
 45. Стельмах В.С., Смовженко Т.С., Скрипник З.Е. Гроші — людина — соціум: параметри взаємин. – Львів, 2006.

Інтернет-джерела:

 1. bank.gov.ua – сайт Національного банку України.
 2. www.rada.gov.ua – законодавча та нормативно-правова база України.

Силабус:

Завантажити силабус