Історія економіки та економічної думки (ЕКФ)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Кульчицький Б. В.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с, ЕКФ-24с, ЕКФ-25с, ЕКФ-26с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКФ-21с
ЕКФ-22с

Опис курсу

Економічна історія як фундаментальна наука, поряд з історією економічних учень та політекономією (економічною теорією), є одним з важливих теоретичних предметів у підготовці фахових економістів. Ця наука має глибоке коріння, яке сягає давнього періоду існування єдиного світоглядного знання, що мало на меті узагальнити існуючий досвід та запропонувати найбільш оптимальні шляхи розв’язання життєво важливих практичних проблем людства. У процесі поглиблення суспільного поділу праці та диференціації наук відбувається об’єктивний процес виокремлення економічної історії в окрему галузь знання, що має свій специфічний предмет дослідження, методологію і методи пізнання економічної еволюції. Відповідно економічна історія починає виконувати важливі теоретичні і практичні функції, які дозволяють говорити про її особливу роль як у системі наук, так і у практичній діяльності людей.

Враховуючи нинішнє прагнення України до євроатлантичної інтеграції, зростає актуальність і важливість поглибленого вивчення економічної історії Західної Європи, світу і України. Це сприятиме формуванню сучасного рівня економічної свідомості та сучасної економічної культури студентів.

Рекомендована література

Основна література:

1. Лановик Б.Д., Лазарович М.В., Чайковський В.Ф. Економічна історія / За ред. Б.Д.Лановика. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вікар, 2000.

2. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Економічна історія України і світу. – К.: Вікар, 1999.

3. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: до ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993.

4. Злупко С.М. Економічна історія України. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1995.

5. Злупко С.М. Економіка України. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1995.

6. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. – К.: Знання-Прес, 2004.

7. Коропецький І.-С. Дещо про минуле, недавнє минуле і сучасне української економіки. – К.: Либідь, 1995.

Додаткова література:

1. Башнянин Г.І., Копич І.М., Шевчик Б.М. Економічні системи: проблеми структуризації і типологізації. – Львів: Коопосвіта, 1999.

2. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХVVШ ст.: У 3-х т.: Пер. з фр. – К.: Основи, 1998. – Т. 3: Час світу.

3. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму: Пер. з нім. – К.: Основи, 1994.

4. Гальчинський А. Україна: поступ у майбутнє. – К.: Основи, 1999.

5. Геєць В.М. та ін. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). Ін-т екон. прогнозування / За ред. акад. НАН України В.Гейця. – К.: Логос, 1999.

6. Економіка України: десять років реформ / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

7. Злупко С.М. Економічна думка України: Навч. посіб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000.

8. Злупко С. Основи історії економічної теорії: Навч. посіб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001.

9. Історія економічних учень: Підручник / За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко. – К.: КНЕУ, 1999.

10. Канигін Ю. Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства. – К.: Україна, 1997.

11. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.

12. Кульчицький Б. Еволюція економічних систем розвинутих країн світу: уроки для України // Трансформація економічної системи в Україні. Наук. зб. / За ред. З.Г.Ватаманюка. – Львів: Інтереко, 2000.

13. Кульчицький Б. Філософія економічної історії України і становлення національної економіки // Україна на шляху до ринку. – Вісник Львів. ун-ту. Сер. економічна. – Вип. 28. – Львів: Світ, 1998.

14. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001.

15. Лортикян Э.Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины ХIХ-ХХ вв. – Харьков: Консум, 1999.

16. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ ст.). – К.: НАН України Інститут економіки, 1997.

17. Панчишин С.М. Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.

18. Полулях І. Економічна політика в рамках соціального ринкового ладу Німеччини. – Львів: ВМС, 2003.

19. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України: Пер. з англ. – К.: Основи, 1996.

20. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999.

21. Тофлер Е. Третя Хвиля: Пер. з англ. – К.: Вид. дім „Всесвіт”, 2000.

22. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи / За заг. ред. Г.В.Щокіна, М.Ф.Головатого. – К.: МАУП, 2000.

23. Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1985. – Т. 44. – Кн. 2.

24. Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45.

25. Comparing Welfare Capitalism. Social Policy and Political Economy in Europe, Japan and the USA / Ed. by B.Ebbinghaus and Ph.Manow. – London: Routledge, 2001.

26. Djankov S., Glaeser E., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. The New Comparative Economics // Journal of Comparative Economics. – 2003. – Vol. 31. – Issue 4. – P. 595-619.

27. Reforming the State: Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries / Ed. by J.Kornai, S.Haggard, R.Kaufman. – Cambrige: Cambrige University Press, 2001.

28. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage / Ed. by P.Hall and D.Soskice. – N.Y., Oxford: Oxford University Press, 2001.