Історія фінансів та фінансової думки

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Тесля С. М.ЕКФ-11с, ЕКФ-12с, ЕКФ-13с, ЕКФ-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКФ-11сдоцент Тесля С. М.
ЕКФ-12сдоцент Тесля С. М.
ЕКФ-13сдоцент Тесля С. М.
ЕКФ-14сдоцент Тесля С. М.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія фінансів та фінансової думки» є формування у майбутніх фахівців комплексного розуміння еволюції фінансових систем та теорій, надавши їм необхідні знання та навички для подальшої професійної діяльності у сфері фінансів. Це забезпечить їм глибше розуміння сучасних фінансових процесів та допоможе ефективно використовувати історичний досвід у практичній роботі.

Цілі дисципліни:

 • вироблення у студентів правильного розуміння сутності фінансів, як економічної категорії, засвоєння теоретичних та організаційних основ системи оподаткування, дослідження фінансових систем від стародавнього світу до сучасності.
 • формування системного бачення еволюції світової фінансової думки, а також розуміння впливу фінансових теорій на розвиток економічних процесів, що відбуваються на сучасному етапі.

Рекомендована література

 1. Основна література:
  1. Більше ніж гроші. Фінансова історія людства / Сергій Мошенський. – Київ: Саміт-книга, 2020. – 504 с.
  2. Еволюція грошей. Фінансова історія світу / Ніл Ферґюсон / пер.з англ Катерина Диса.- 2-е вид. – К.: Наш формат, 2019. – 384с.
  3. Прядко В.В., Сайко М.М. Історія грошей і кредиту: Підручник. – Київ, 2009. – 507 с.
  4. Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й. та ін. Історія грошей і банківництва: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф.С.К. Реверчука. – К.: Атіка, 2004. – 340 с.
  5. Теорія фінансів: підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 576 c
  6. Фінанси. Підручник: 2-ге вид., доп. та перероб./І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого, Київ: 2023. 716с.
  7. Фінансова думка України : у 3-х томах / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко. – К. : Кондор; Т. : Економічна думка. 2010.

  Додаткова:

  1. Гроші та кредит: підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 420 с.
  2. Історія економічних учень: Хрестоматія: Навч. посіб. Рекомен МОН / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2011. — 1198 с.
  3. Історія фінансів: навч.посіб./Т. О. Ставерська , Іванюта О. М. –Харків : Видавець Іванченко І. С., 2013. – 83 с
  4. Леоненко П. М. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми / П. М. Леоненко, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2017. – № 4. – C. 55-74. http://finukr.org.ua/docs/FU_17_04_055_uk.pdf
  5. Опарін В. М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 19-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2015_9_4.

  Інтернет ресурси:

  1. Економічна історія країн. Ціна держави. – https://www.youtube.com/playlist?list=PL3baVAJdFKVbdfzaCXcGyFp0-lwugpJxe
  2. Музей грошей НБУ – https://museum.bank.gov.ua/museum/
  3. Центр фінансових знань «Талан» – https://talan.bank.gov.ua/
  4. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Фінанси України» – https://finukr.org.ua/
  5. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  – http://nbuv.gov.ua/

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=6286

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус 2023

Завантажити силабус