Історія фінансів

Тип: Нормативний

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Тесля С. М.ЕКФ-11с, ЕКФ-12с, ЕКФ-13с, ЕКФ-14с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКФ-11сПаславська Р. Ю.
ЕКФ-12сПаславська Р. Ю.
ЕКФ-13сПаславська Р. Ю.
ЕКФ-14сПаславська Р. Ю.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія фінансів» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань про суть і необхідність фінансів та грошей, їх діалектичного розвитку в світлі історії економічної думки для об’єктивної оцінки економічних процесів, що відбуваються на сучасному етапі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія фінансів» є:

 • забезпечення засвоєння студентами необхідних знань з теорії і практики історичного процесу появи, розвитку і взаємодії грошей та фінансів на різних етапах еволюції суспільства;
 • вироблення у студентів правильного розуміння сутності фінансів, як економічної категорії, а також сутності та змісту фінансової політики держави, її ролі у формуванні й розвитку ринкових відносин;
 • уміння використовувати придбані знання генезису грошей і кредиту з метою оцінки сучасних економічних процесів; ухвалювати науково обґрунтовані рішення щодо оптимізації сучасних грошово-кредитних відносин суб’єктів господарювання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: суть фінансів як економічної категорії, передумови їх виникнення та розвитку; сутність та визначення грошей, функції грошей; сутність та визначення кредиту, функції кредиту; формування та становлення економічної думки Стародавнього світу; грошово-банківське господарство та податки в середньовічній Європі; становлення грошового обігу і фінансів України під впливом країн-загарбників; структуру фінансової, грошової і кредитної системи незалежної України.

вміти: пояснити вплив фінансів на суспільне виробництво та його розвиток; охарактеризувати основні етапи становлення та розвитку грошового і фінансового господарств в процесі еволюції економічних відносин; використовувати знання генезису грошей та фінансів з метою оцінки сучасних економічних процесів; оцінити історичний процес виникнення, розвитку і функціонування грошового обігу, кредиту та фінансів на різних етапах еволюції суспільства.

Рекомендована література

 1. Анохин В. А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. – К.: Наук. думка, 1989. – 128 с.
 2. Гай-Нижник П.П. Український державний банк // Вісник НБУ.- 2003. – № 2.- С. 70-71.
 3. Гай-Нижник П.П. Фінансова політика уряду української держави у період гетьманату 1918 року // Фінанси України. – 1996. – № 12.- С. 107-115.
 4. Гнатишак М. Державні гроші України — Клівленд (Огайо), 1974 р. – 162с.
 5. Гнатишак М. Українські державні гроші 1917–1920 // Життя і знання. – Львів, 1932. – Ч. 6.
 6. Дмитрієнко М.Ф., Литвин В.М., Ющенко В.А., Яковлєва Л.В. «Гроші в Україні:факти і документи» – «ARC-Ukraine», 1998.– 454 с.
 7. Дорофєєва Н. В., Комаринська 3. М. З історії грошей України. – Львів:Львівський банківський інститут НБУ, 2000. — 165 с.
 8. Зубко А. Київська Русь і Схід: Арабські дирхеми в монетному обігу ХІ-ХІІІ ст. // Історія грошей в Україні з давніх часів до сучасності. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 34-41.
 9. Історія податків та оподаткування в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. О. Ярошенко, В. В. Павленко, В. П. Павленко; за заг. ред. А. М. Подоляки. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. — 416 с.
 10. Каришковський П.Й. З історії монетної справи та грошового обігу в Ольвії: ольвійські “аси” // Праці Одес. держ. ун-ту. Сер.: Іст. науки. – 1959. – Т.149. – 185 с.
 11. Колесников О. В., Бойко Д. І., Коковіхіна О. О. Історія грошей та фінансів. 2-ге видання виправлене та доповнене: Навч. пос. – К.:Центр учбової літератури, 2008. – 140 с.
 12. Комаринська З.М. Історія грошей. – Львів, 1998. – 109 с.
 13. Комаровский И. Очерки Рима в финансовом и экономическом отношениях. –М., 1969, перероб. і допр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 96 с.
 14. Котляр М.Ф. Нариси історії обігу і лічби монет на Україні XIV-XVIII ст. – Київ: Наукова думка, 1981. – 237 с.
 15. Краузе С.В. Монети та грошовий обіг Галичини. Короткий науково-популярний історико-економічний огляд. – Коломия, 2000. – 133 с.
 16. Лановик Б.Д., Матисякевич 3. М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1999. — 737с. (Вища освіта XXI століття).
 17. Нечай Н. В. Нариси з історії оподаткування. — К.: Вісник податкової служби України, 2002. — 144 с.
 18. Прядко В.В., Сайко М.М. Історія грошей і кредиту: Підручник. – Київ, 2009. – 507 с.