Казначейська справа

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Приймак І. І.ЕКФ-41с, ЕКФ-42с, ЕКФ-43с, Екф-44с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКФ-41сдоцент Приймак І. І.
ЕКФ-42сдоцент Приймак І. І.
ЕКФ-43сдоцент Приймак І. І.
Екф-44сдоцент Приймак І. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Казначейська справа» розроблена таким чином, щоб забезпечити теоретичні знання та практичні навички у сфері казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, а також фондів соціального страхування. Навчальний курс дає змогу опанувати основи організації роботи органів казначейської служби щодо прийому та зарахування коштів на рахунки відповідних бюджетів, зберіганні грошових коштів, використання коштів відповідно до бюджетних програм, ведення обліку та складанні звітності про касове виконання бюджетів.

Мета вивчення навчальної курсу «Казначейська справа» – засвоєння знань з організації та виконання казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів, а також державних цільових фондів в Україні.

Цілі навчальної дисципліни «Казначейська справа» вивчити сутність й принципи організації системи казначейського обслуговування бюджетних коштів, механізм управління фінансовими ресурсами держави, процес виконання бюджетів за доходами і видатками, організації фінансового контролю в казначейській системі.

За результатами вивчення курсу «Казначейська справа» здобувачі мають
знати:
– сутність касового виконання бюджетів та характеристику основних систем касового обслуговування бюджетних коштів;
– правовий статус, організаційну структуру та бюджетні повноваження Державної казначейської служби України;
– економічний зміст єдиного казначейського рахунку та принципи управління ним;
– порядок відкриття бюджетних та не бюджетних рахунків в органах казначейської служби;
– механізм казначейського обслуговування бюджетних коштів;
– порядок казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів за видатками;
– особливості організації фінансового контролю в казначейській системі.
вміти:
– аналізувати динаміку залишків єдиного казначейського рахунку;
– аналізувати структуру доходів державного та місцевих бюджетів;
– оцінити ефективність виконання бюджетних програм, а також структуру видатків державного та місцевих бюджетів;
– оцінити ефективність виконання бюджетів державних цільових фондів;
– аналізувати структуру та динаміку державного боргу.

Рекомендована література

Базова

 1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-ІІІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 2. Положення про Державну казначейську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015р. № 215. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-%D0%BF#Text
 3. Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 01.2013  № 43 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0291-13#Text
 4. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами: Наказ Міністерства фінансів України від 12.2012  № 1407 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13#Text
 5. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12#Text
 6. Порядок казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 523 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2016-%D0%BF#Text
 7. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України. : Наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2013 № 885 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13#Text
 8. Стоян В. І. Казначейська система виконання бюджету: навчальний посібник / В. І. Стоян, В. М. Русін. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с.

 Додаткова

 1. Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України: Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-12#Text
 2. Порядок відображення операцій, пов’язаних з державним та гарантованим державою боргом, при плануванні та виконанні державного бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 01.2004 N 42 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0228-04#Text
 3. Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів: Наказ Міністерства фінансів України від 21.07.2014  № 770 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0928-14#Text
 4. Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів: Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2018  № 12 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0012201-18#Text
 5. Про державний бюджет України на 2021 рік: Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL : https://www.treasury.gov.ua/ua
 2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk
 3. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/ 
 4. Офіційний сайт Державної митної служби України. URL: https://customs.gov.ua/

Силабус:

Завантажити силабус