Казначейська справа

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Приймак І. І., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813доцент Приймак І. І.
доцент Приймак І. І.
доцент Приймак І. І.
доцент Приймак І. І.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Казначейська справа» є засвоєння знань з організації та виконання казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів, а також державних цільових фондів в Україні.

Завданням вивчення дисципліни «Казначейська справа» є: вивчення сутності й принципів організації системи казначейського обслуговування бюджетних коштів, механізму управління фінансовими ресурсами держави, процесу виконання бюджетів за доходами і видатками, організації фінансового контролю в казначейській системі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості організації бюджетного процесу на державному та місцевому рівні;
 • сутність касового виконання бюджетів та характеристику основних систем касового обслуговування бюджетних коштів;
 • сутність та призначення бюджетної класифікації;
 • правовий статус, організаційну структуру та бюджетні повноваження Державної казначейської служби України;
 • економічний зміст єдиного казначейського рахунку та принципи управління ним;
 • особливості функціонування платіжної системи виконання бюджетів;
 • – порядок відкриття бюджетних та не бюджетних рахунків в органах казначейської служби;
 • механізм казначейського обслуговування доходів державного та місцевого бюджетів;
 • порядок казначейського обслуговування бюджетів за видатками;
 • умови ведення обліку в органах казначейства та формування звітності про виконання бюджетів;
 • особливості організації фінансового контроль у системі органів державної казначейської служби;
 • порядок обслуговування державного боргу.

вміти:

– аналізувати динаміку залишків єдиного казначейського рахунку;

– аналізувати структуру доходів державного та місцевих бюджетів;

– оцінити ефективність виконання бюджетних програм, а також структуру видатків державного та місцевих бюджетів;

– оцінити ефективність виконання бюджетів державних цільових фондів;

– аналізувати структуру та динаміку державного боргу.

Рекомендована література

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к-96-ВР.
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2542
 3. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 12.2011 р. № 4282-VI
 4. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.1995 р. №335/95.
 5. Положення про Державну казначейську службу України: Указ Президента України від 13.04.2011 № 460/2011
 6. Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 15.09.1999 р. №1721
 7. Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228
 8. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. №57
 9. Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11
 10. Про паспорти бюджетних програм: Наказ Міністерства фінансів України від 12.2002 № 1098
 11. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 28.11.2000 р. №119
 12. Положення про єдиний казначейський рахунок: Наказ Державного казначейства України від 26.06.2002 р. №122