Консолідація фінансової звітності (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Пелех У. В.ЕКО-41с, ЕКО-42с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сПелех У. В.
ЕКО-42сПелех У. В.
Пелех У. В.

Опис курсу

Дисципліна «Консолідація фінансової звітності» є дисципліною вільного вибору студента (ДВВС) зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для освітньої програми першого (бакалаврського рівня), яка викладається в 7-му семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення ДВВС «Консолідація фінансової звітності» є формування у студентів системи теоретичних знань та опанування умінь і навичок із складання консолідованої фінансової звітності підприємств групи.

Цілями вивчення курсу є розкриття нормативно-правового регулювання КФЗ відповідно до національних та міжнародних стандартів обліку; розуміння студентами основних принципів та процедур консолідації фінансової звітності;  набуття практичних навиків методики складання та подання консолідованої звітності підприємств групи з метою надання інформації користувачам для прийняття виважених стратегічних та оперативних управлінських рішень.

Рекомендована література

Основна література:

 

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 4363-IV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print
 2. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
 4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 1995 р. № URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text.
 5. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text.
 6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.11.1999 №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text
 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
 8. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність» від 01. 01 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_065#Text
 9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2014 № 766. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ Мінфіну України від 07.07.99 № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text
 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
 13. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам: навч посібник. Х.: Фактор, 2008.1008 с.
 14. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: навч.-практ. посібник. К.: ЦУЛ, 2008. 528 с.
 15. Лучко М. Р., Яцишин С. Р. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 281 с.
 16. Откаленко О.М., Станіслав О.В. Консолідована фінансова звітність: особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72460
 17. Пантелеєв В. П., Безверхий К. В. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. 442 с.

Додаткова література:

 1. Губіна І. Консолідація фінансової звітності: основні процедури. Бухгалтерія. № 11. С. 64-68.
 2. Губіна І. Консолідація фінансової звітності: подальші коригування. Бухгалтерія. 2009. № 14. С. 76-81.
 3. Загородній А. Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник: навчальний посібник. К.: Знання, 2010. 1072 с.
 4. Івченко Л.В. Консолідована фінансова звітність: теоретичні та практичні питання. Молодий вчений. №4(31). С.76-80.
 5. Івченко Л.В., Федорченко Консолідована фінансова звітність: основні аспекти. Економіка та суспільство. 2017. Вип.8. С.756-761.
 6. Костюченко В. Консолідовані фінансові звіти: порядок складання за МСФЗ і П(С)БО. Бухгалтерський облік і аудит. № 6. С. 34-41.
 7. Корінько М. Д., Тітаренко Г.Б., Пилипенко О.І. Реструктуризація транснаціональних корпорацій: обліково- аналітичний аспект: монографія. К.: Видавництво: ТОВ «Клякса», 2009. 520 с.
 8. Коршикова Р.С. Консолідована фінансова звітність: призначення та методика складання. Бухгалтерський облік і аудит. 2000. №7. С. 28-40.
 9. Коршикова Р.С. Об’єднання підприємств: сутність та методи відображення в обліку і звітності. Бухгалтерський облік і аудит. № 5. С. 60-74.
 10. Павлова Г.Є., Приходько І.П., Масюк Ю.В. Звітність підприємств: навч.посібн. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. 335 с.
 11. Сторожук Т.М., Коротаєва І.Р. Консолідація фінансової звітності: зарубіжний досвід та вітчизняні проблеми. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Випуск 38-2. URL.: http://bses.in.ua/journals/2019/38_2_2019/29.pdf
 12. Уманців Г.В. Основи консолідації фінансової звітності. Бухгалтерія. № 4/1. С. 27-36.
 13. Яцишин С. Р. Консолідація фінансової звітності: автоматизація процесу формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск № 14. Електронне фахове видання. URL.: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/209.pdf
 14. Яцишин С. Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитку. Вісник Одеського національного університету. Том 22. Випуск № 3 (56). С. 185-189.
 15. Яцишин С. Р. Методика і технологія консолідованої фінансової звітності. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5113

Періодичні видання: «Податки і бухгалтерський облік», «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік та аудит», «Бухгалтерія», «Баланс», «Дебет-Кредит», «Інтерактивна бухгалтерія» та ін.

Силабус:

Завантажити силабус