Консолідація фінансової звітності (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Пелех У. В.ЕКО-41с, ЕКО-42с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКО-41сдоцент Пелех У. В.
ЕКО-42сдоцент Пелех У. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна

«КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

Анотація дисципліни

 

Семестр:8

Викладач: к.е.н., доцент Пелех Уляна Василівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Дисципліна «Консолідація фінансової звітності» є дисципліною вільного вибору студента (ДВВС) зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для освітньої програми першого (бакалаврського рівня), яка викладається в 8-му семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Метою вивчення ДВВС «Консолідація фінансової звітності» є формування у студентів системи теоретичних знань та опанування умінь і навичок із складання консолідованої фінансової звітності підприємств групи. Цілями вивчення курсу є розкриття нормативно-правового регулювання КФЗ відповідно до національних та міжнародних стандартів обліку; розуміння студентами основних принципів та процедур консолідації фінансової звітності;  набуття практичних навиків методики складання та подання консолідованої звітності підприємств групи з метою надання інформації користувачам для прийняття виважених стратегічних та оперативних управлінських рішень.

Перелік тем:

 1. Теоретичні основи консолідації фінансової звітності. Економічна сутність і види об’єднань підприємств
 2. Методи консолідації фінансових звітів
 3. Облік інвестицій в дочірніх підприємствах
 4. Особливості обліку внутрішньогрупових операцій
 5. Методика складання та порядок оприлюднення консолідованого балансу (звіту про фінансовий стан)
 6. Методика складання консолідованого звіту про фінансові результати
 7. Порядок складання консолідованого звіту про рух грошових коштів
 8. Методика складання консолідованого звіту про власний капітал
 9. Особливості складання приміток до консолідованої фінансової звітності
 10. Аналіз показників консолідованої фінансової звітності у системі управління груп

 

 

 

Рекомендована література

Основна література:

 

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 4363-IV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print
 2. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
 4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25 травня 1995 р. № URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text.
 5. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text.
 6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.11.1999 №291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text
 7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
 8. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10 «Консолідована фінансова звітність» від 01. 01 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_065#Text
 9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: https://z da.gov.ua/laws/show/ akon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
 10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.06.2014 № 766. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13#Text
 11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Наказ Мінфіну України від 07.07.99 № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text
 12. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
 13. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: навч.-практ. посібник. К.: ЦУЛ, 2008. 528 с.
 14. Лучко М. Р., Яцишин С. Р. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 281 с.
 15. Откаленко О.М., Станіслав О.В. Консолідована фінансова звітність: особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72460
 16. Пантелеєв В. П., Безверхий К. В. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. 442 с.

Додаткова література:

 1. Губіна І. Консолідація фінансової звітності: основні процедури. Бухгалтерія. № 11. С. 64-68.
 2. Губіна І. Консолідація фінансової звітності: подальші коригування. Бухгалтерія. 2009. № 14. С. 76-81.
 3. Загородній А. Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник: навчальний посібник. К.: Знання, 2010. 1072 с.
 4. Івченко Л.В. Консолідована фінансова звітність: теоретичні та практичні питання. Молодий вчений. №4(31). С.76-80.
 5. Івченко Л.В., Федорченко Консолідована фінансова звітність: основні аспекти. Економіка та суспільство. 2017. Вип.8. С.756-761.
 6. Костюченко В. Консолідовані фінансові звіти: порядок складання за МСФЗ і П(С)БО. Бухгалтерський облік і аудит. № 6. С. 34-41.
 7. Корінько М. Д., Тітаренко Г.Б., Пилипенко О.І. Реструктуризація транснаціональних корпорацій: обліково- аналітичний аспект: монографія. К.: Видавництво: ТОВ «Клякса», 2009. 520 с.
 8. Коршикова Р.С. Консолідована фінансова звітність: призначення та методика складання. Бухгалтерський облік і аудит. 2000. №7. С. 28-40.
 9. Коршикова Р.С. Об’єднання підприємств: сутність та методи відображення в обліку і звітності. Бухгалтерський облік і аудит. № 5. С. 60-74.
 10. Павлова Г.Є., Приходько І.П., Масюк Ю.В. Звітність підприємств: навч.посібн. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. 335 с.
 11. Сторожук Т.М., Коротаєва І.Р. Консолідація фінансової звітності: зарубіжний досвід та вітчизняні проблеми. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Випуск 38-2. URL.: http://bses.in.ua/journals/2019/38_2_2019/29.pdf
 12. Уманців Г.В. Основи консолідації фінансової звітності. Бухгалтерія. № 4/1. С. 27-36.
 13. Яцишин С. Р. Консолідація фінансової звітності: автоматизація процесу формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Випуск № 14. Електронне фахове видання. URL.: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/209.pdf
 14. Яцишин С. Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитку. Вісник Одеського національного університету. Том 22. Випуск № 3 (56). С. 185-189.
 15. Яцишин С. Р. Методика і технологія консолідованої фінансової звітності. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5113

Періодичні видання: «Податки і бухгалтерський облік», «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік та аудит», «Бухгалтерія», «Баланс», «Дебет-Кредит», «Інтерактивна бухгалтерія» та ін.

Матеріали

Теми ІНДЗ_КФЗ_2024

Силабус:

Завантажити силабус