Контроль і ревізія (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор Швець В. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814

Опис курсу

Навчальна дисципліна

«КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ»

Анотація дисципліни

 

Семестр: 8

Викладач: к.е.н., проф. Швець В.Є.

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Навчальна Ддисципліна «Контроль і ревізія» є вибірковою дисципліною з спеціальності 071 Облік і оподаткування для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для того, щоб опанувати теорію та методологію контрольно-ревізійної діяльності. Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» є ґрунтовне та всестороннє засвоєння студентами базових теоретичних знань та практичних навичок щодо основ організації та методики контрольно-ревізійної діяльності. Вивчення дисципліни спрямоване на  дослідження  методологічного підґрунтя сутності контролю та ревізії, основ їх організації та методики реалізації.

Перелік тем:

Тема 1. Контроль та його роль в системі управління
Тема 2. Організаційні аспекти контрольно-ревізійного процесу
Тема 3. Суб’єкти контролю в Україні
Тема 4. Права, обов’язки та відповідальність уповноважених осіб за проведення контролю та ревізії
Тема 5. Ревізія та контроль системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Тема 6. Оформлення результатів контрольно-ревізійної діяльності.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року №996-XIV.
2. Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку: постанова КМУ від 27.12.2010 № 1238.
3. Порядок координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю: Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 805.
4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII.
5. Положення про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227.
6. Положення про Державну аудиторську службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43.
Додаткова література:
7. Бойко Р.В. Контроль і ревізія: навчальний посібник. Львів, 2018. 371 с.
8. Романів Є.М., Приймак С.В.Контроль і ревізія діяльності суб’єктів підприємництва: навчальний посібник. Львів, 2016. 444 с.
9. Наконечна Н.В.Контроль і ревізія: навч.посіб. Львів, 2015. 178 с.
10. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. Житомир, 2012. 512 с.
11. Дікань Л.В.Контроль і ревізія: навчальний посібник. Харків, 2006. 394 с.
12. ПАВЛЮК В.В., СЕРДЮК В.М., АКАЄВ Ш.М. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Київ, 2006. 196 с.
Інформаційні ресурси:
13. Пошуковий ресурс – www.google.com.ua.
14. Офіційний портал Верховної Ради України – http://rada.gov.ua/.
15. Офіційний сайт Державної аудиторської служби України: https://dasu.gov.ua.
16. Офіційний сайт Державної податкової служби України: https://tax.gov.ua .
17. Офіційний сайт Державної митної служби України: https://customs.gov.ua.

Силабус: Силабус Контроль і ревізія (вибіркова дисципліна)

Завантажити силабус