Корпоративні інформаційні системи (073 “Менеджмент” спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Мельник Б. К.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Мета вивчення дисципліни “Корпоративні інформаційні системи”: сформувати у студентів фундаментальні знання з теорії та практики проектування, створення та функціонування корпоративних інформаційних систем і відповідні професійні компетенції.
Основні завдання дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” – вивчення теоретичних положень і практики розроблення та підтримування діяльності корпоративних інформаційних систем та їх функціональних елементів для автоматизованого розв’язання економічних задач на підприємствах і в організаціях різних галузей економіки.

Результат вивчення:

знати:

 • принципи і технології проектування корпоративних інформаційних систем;
 • типи архітектури корпоративних інформаційних систем;
 • принципи побудови та функціонування корпоративних інформаційних систем;
 • технології управління даними в корпоративних інформаційних системах;
 • програмне та технічне забезпечення корпоративних інформаційних систем;
 • сучасні корпоративні інформаційні системи для підтримки діяльності підприємств, організацій, державних установ;

вміти:

 • розробляти архітектури корпоративної інформаційної системи;
 • проектувати, реалізовувати та адмініструвати корпоративні бази та сховища даних;
 • розробляти і здійснювати програмну реалізацію функціональних задач компонентів корпоративних інформаційних систем;
 • створювати і підтримувати інфраструктуру корпоративної інформаційної системи;
 • упроваджувати й адмініструвати корпоративні інформаційні системи галузевого спрямування;
 • застосовувати сучасні програмні реалізації корпоративних інформаційних систем.

Рекомендована література

 1. Павленко Л. А. Корпоративні інформаційні системи : навчальний посібник / Л. А. Павленко. – 2-ге видання, стереотип. – Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 260 с.
 2. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / М. І. Татарчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с.
 3. Корпоративні інформаційні системи / Григорків В.С., Верстяк А.В., Вінничук І.С., О.Я. Савко, С.В. Зюков – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 236 с.
 4. Мельник Б. Логістичні інформаційні системи / Б. Мельник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 152 с.
 5. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: навч. посіб. / В. М. Гужва. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.

Силабус:

Завантажити силабус