Мельник Богдан Кирилович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, завідувач міжкафедральної лабораторії ЕОМ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-87

Електронна пошта: bohdan.melnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

математичне моделювання, інформаційні системи і технології

Курси

Публікації

 1. Мельник Б. Використання новітніх інформаційних технологій в логістичній діяльності підприємства / Б. Мельник Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С. 496-505.
 2. Андрущак Є. Діагностика рівня капіталізації банківської системи України / Є. Андрущак, Б. Мельник, О. Щуревич // Науковий журнал ТНТУ ім. І.Пулюя “Галицький економічний вісник”. – Тернопіль: ТНТУ ім. І.Пулюя, 2016. – Випуск № 1 (50). – С.105-113.
 3. Мельник Б. Новітні системи зберігання консолідованих даних / Б. Мельник, М. Когут // Вісник Львівського університету. Серія економічна – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 51. – С.188-191.
 4. Kozak Yu. Macromodelling of Electromechanical Systems Components / Yu. Kozak, B. Melnyk, I. Nadych // Przegląd Elektrotechniczny. Eletrical review – Nr 1/2010. 112-114.
 5. Kozak Yu. Simplification of Optimization Process during Mathematical Models Creation / Yu. Kozak, B. Melnyk, P. Stakhiv // Przegląd Elektrotechniczny. – R Nr 12/2008. S.281-283.
 6. Melnyk B. Modelowanie komputerowe cyklicznie powtarzalnych procesów gospodarczych / B. Melnyk // Przedsiębiorczość i innowacje – problemy, koncepcje, wyzwania / pod. red. nauk. S. Lisa, T. Szot-Gabryś, Kielce, WSU im. S. Staszica, 2008. – s.171-178.
 7. Melnyk B. Zastosowanie algorytmów makromodelowania w bankowych systemach informatycznych / B. Melnyk // System bankowy a gospodarka. Perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy/ redak. A. Szyguły – Kielce: WSU, 2007. – s.269-276.
 8. Мельник Б. Моделювання складних динамічних об’єктів в економіці з використанням паралельних алгоритмів / Б. Мельник // Вісник ЛДФА /гол. редак. Буряк П.Ю. – Л.: ЛДФА, 2006. – с.268-276.
 9. Мельник Б. Моделювання змін у структурі кредитного портфеля комерційного банку / Б. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – Випуск. 34. – С. 118-125.
 10. Стахів П.Г. Використання комп’ютерних систем моделювання для дослідження електричних та електронних кіл з багатополюсниками / П.Г. Стахів, Б.К. Мельник // Электроника и связь – К., 2005. – ч.1. – С.86-89.
 11. Мельник Б. Моделювання діяльності банку в умовах дії різних джерел ризику / Б. Мельник // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні: Наук. зб. / За ред. В.Є.Швеця.- Львів: Інтереко, 2005. – (Формування ринкової економіки в Україні. – Спецвип. 15 (частина 1)) с.402-407.
 12. Стахів П. Розрахунок електронних кіл з інтегральними схемами, описаними дискретними макромоделями // П. Стахів, Б. Мельник, С. Троханяк // Теоретична електротехніка: Зб. нук. праць. – Львів: ЛНУ, 2002. – Вип. 56. – С. 3-9.
 13. Мельник Б. Застосування моделей типу вхід-вихід для опису складних динамічних систем / Б. Мельник // Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів: Наук. зб./ За ред. Є.В. Мниха – Львів: Інтереко, 2002. – Спецвип. 11. – С.443-449.
 14. Стахів П.Г. Використання макромоделей багатополюсників під час дослідження електронних кіл за допомогою САПР / П.Г. Стахів, Б.К. Мельник, С.Р. Троханяк // Электроника и связь – К., 2000. – №9. – С.86-88.
 15. Stakhiv P.G. Design of Discrete Macromodels for Nonlinear Dynamic Objects with Multiple Input / P.G. Stakhiv, B.K. Melnіk, V.R. Dzhala // Engineering Simulation – Amsterdam, 1997. – Vol. 14. – P.493-498.
 16. Мельник Б. Комплексний підхід до розроблення інтернет-платформи для маркетингових комунікацій / Б. Мельник, Я. Серивко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів: Львівський національний університет, 2019. – Випуск 57. – С.127-133. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.57.0.4025
 17. Melnyk B. Geographic information system of air quality monitoring / B. Melnyk, V. Vaskiv, Z. Melnyk // Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 216 -220. URL: http://sci-conf.com.ua.
 18. Мельник Б. Інформаційна безпека регіону як елемент суспільної безпеки / Б. Мельник // Міжнародна наукова конференція “Безпека на території програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна” – Ужгород, 23-25 жовтня 2019. – С. 13.
 19. Melnyk B. Mathematical Modelling of Complex Dynamical Systems when Changing their Structure. / B. Melnyk, N. Melnyk, Z. Melnyk // 2019 XI th Scientific and Practical International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT-2019) – Lviv, 16-18 September 2019. – C. 92-96.
 20. Diviziniuk M. The Use of Electrical Monitoring and Surveillance Systems to Prevent Emergencies of a Terrorist Nature (on the Example of Motor Vehicles) / M. Diviziniuk, N. Kasatkina, B. Melnyk // 2019 IEEE 20th International Conference Computation Problems of Electrical Engineering (CPEE 2019) – Slavske-Lviv, 2019 DOI: 10.1109/CPEE47179.2019.8949101
 21. Pryimak V. Fuzzy Modeling of the Structure on the Ukrainian Power Generation Industry / V. Pryimak, B. Melnyk, N. Melnyk // IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering UKRCON-2019 – Lviv, 2-6 July 2019. – С.895-898.
 22. Melnyk B. Modeling the Value of Tariffs on the Electricity Market in Ukraine / B.Melnyk, N.Melnyk, P. Stakhiv, Kh. Snihur, H. Saak // 9th International Conference Proceedings “Advanced Computer Information Technologies” ACIT’2019 – Ceske Budejovice: IEEE, 2019. – C. 397-400.
 23. Мельник Б. Транспортно-логістичний вимір євроінтеграції України /Б. Мельник, М. Когут, Л. Николайчук // Формування ринкової економіки : Збірн. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – Вип. 39. – С.95-102.
 24. Melnyk B. Security Aspect of Cross-border Transport Logistic / B.Melnyk // Publication of the Scientific Papers of the International Research and Practical Conference “Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation” – Warsaw, 2017. – Pp. 329-347.
 25. Мельник Б. Реалізація транскордонної логістики в умовах сучасної України / Б. Мельник, М. Когут // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” – Львів: Левада, 2017. – С.157-160.
 26. Мельник Б.К. Побудова математичної моделі потоку автотранспорту через державний кордон / Б.К. Мельник, Р.І. Дияк // Матеріали ІХ-ої Українсько-польської науково-практичної конференції “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2017) – Львів-Чанадієво: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С.88-90.
 27. Мельник Б.К. Консолідація інформації у системі моніторингу автотранспорту на митному кордоні України / Б.К. Мельник, Р.І. Дияк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні наукові інновації” – Київ: МЦНД, 2017. – Частина ІІ. – С. 15-17.

Біографія

 • 2000 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті
 • з 1998 року – доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті
 • 1997 рік – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук
 • 1997 рік – захистив кандидатську дисертацію на тему “Ідентифікація параметрів дискретних макромоделей аналогових компонент електронних та електричних кіл”
 • 1996-1998 роки – асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті
 • з 1989 року – завідувач Міжкафедральної лабораторія ЕОМ економічного факультету
 • 1986-1989 роки – інженер Міжкафедральної лабораторія ЕОМ економічного факультету
 • 1986 рік – закінчив навчання на фізичному факультеті Львівського національного університету

Методичні матеріали

 • Мельник Б. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни „Основи охорони праці” для студентів заочної форми навчання економічного факультету / Б. Мельник. – Львів, Дільниця оперативного друку економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 15 с.
 • Мельник Б.К. Методичні рекомендації до написання розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” у дипломних роботах спеціалістів і магістрів для студентів економічного факультету / Б.К. Мельник, О.Р. Голубник – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 48 с.
 • Прийма С.С. Інформатика. Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань / С.С. Прийма, О.Р. Голубник, Б.К. Мельник – Львів, Малий видавничий центр економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 46 с.
 • Мельник Б. Вибрані розділи з дисципліни „Інформатика”. Частина перша / Б. Мельник – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 80 с.
 • Мельник Б. Основи побудови і функціонування процесорів для персональних комп‘ютерів: Текст лекцій / Б. Мельник, М. Жовтанецький – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 48 с.
 • Мельник Б. Тестові завдання з дисципліни „Охорона праці в галузі інформаційних технологій” / Б. Мельник – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б, 2010. – 32 с.
 • Мельник Б. Опорний конспект лекцій з дисципліни „Охорона праці в галузі інформаційних технологій” / Б. Мельник – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 84 с.
 • Мельник Б.К. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики з інформатики і комп’ютерної техніки для студентів економічного факультету / Б.К. Мельник, Н.Б. Мельник – Львів: ЛНУ, 2004, – 32 с.
 • Мельник Б. Основні поняття про Інтернет: Текст лекцій / Б. Мельник – Львів: ЛДУ, 1998 – 20 с.
 • Мельник Б.К. Лабораторний практикум з основ побудови і технології виробництва ЕОМ / Б.К. Мельник, М.І. Жовтанецький – Львів: ЛДУ, 1998. – 28с.

Розклад