Курсова робота з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4доцент Червона О. Ю.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4ЕКп-21с
ЕКп-22с

Опис курсу

Метою виконання курсової роботи є:

 • поглиблення знань студентів з актуальних проблем підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • систематизація отриманих теоретичних знань з дисциплін професійно- практичної підготовки, зокрема: “Основи бізнесу”; “Бізнес-лідерство”; “Аналіз характеристик товарів та послуг”; “Франчайзинг як форма ведення бізнесу”, “Інфраструктура бізнесу”;
 • розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;
 • формування дослідницьких умінь студентів;
 • стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку;
 • розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження;
 • формування вміння практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних дослідженнях;
 • закріплення та використання отриманих теоретичних знання при вирішенні конкретних науково-практичних завдань;
 • формування у студентів уміння і навички застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно ефективних напрямів розвитку підприємницьких бізнес-структур.

Основними завданнями написання курсової роботи з дисциплін професійної та практичної підготовки є навчити студентів:

 • самостійно здійснювати пошук нормативно-правової, наукової та навчально-методичної літератури, аналізувати її та робити власні висновки;
 • здійснювати теоретико-методологічне дослідження за обраною тематикою;
 • на прикладі конкретного підприємства виконувати дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, його сильних та слабких сторін, виявляти закономірності його розвитку;
 • визначати та аналізувати основні показники фінансового стану підприємства, розробляти рішення щодо їх поліпшення;
 • розробляти способи і шляхи вдосконалення діяльності підприємницьких бізнес-структур відповідно до обраної тематики;
 • готувати доповідь та наочні матеріали, що передають основний зміст курсової роботи і пропозиції автора з подальшим публічним їх захистом.

Рекомендована література

 1. Адаір Д. Мистецтво керувати людьми и самим собою. М.: Ексмо, 656 с. Адізес Іцхак Командне лідерство. Як порозумітися з будь-яким менеджером / пер. з анг. Світлана Сарвіра. К. :Наш формат, 2019. 312 с.
 2. Ануфрієва О.Л., Пальчевська Т.Г., Лагоцька Г.М. Підприємницька діяльність: навч. посібник / за наук. ред. О.Л. Ануфрієвої. Івано- Франківськ: ЛілеяНВ, 2014. 304 с.
 3. Бендас Т.В. Психологія лідерства: навчальний посібник. СПб.: Пітер, 448 с.
 4. Бренд-лідерство: нова концепція брендингу / пер. з англ. Н.В. Кіяченко, А.Н. Москвічьова, Ю.А. Бистрова. М.: Вид. дім Гребеннікова, 374 с.
 5. Валерія Козлова Технологія EQ-BOOST. Як використовувати емоційний інтелект у бізнесі та житті. Львів: в-во Старого Лева, 2018. 176 с.
 6. Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво: монографія. К. : Знання України, 463 с.
 7. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник. К. : Знання- Прес, 350 с.
 8. Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навчальний посібник. К : Кондор, 2008. 544 с.
 9. Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність та її оподаткування: Навчальний посібник. Ірпінь : Академія ДПС України, 218 с.
 10. Господарський кодекс України   вiд    01.2003   №    436-IV.    URL. http://zakon.rada.gov.ua.
 11. Доброва Н.В., Осипова М.М., Бондаренко М.О. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса, 2018. 305 с.
 12. Донець Л.І., Романенко   Н.Г.   Основи   підприємництва.   Навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 320 с.
 13. Дороніна М.С., Доронін   А.В.    Культура   ділового   спілкування   і партнерства: навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 204 с.
 14. Економіка виробничого підприємництва: навч.посібник. / Й.М. Петрович та ін. К. : Т-во «Знання», 2002. 405 с.
 15. Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. Київ

: КНЕУ, 2001. 528 с.

 1. Іванюта С.М. Підприємництво і бізнес-культура. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 288 с.
 2. Кібік О.М., Белоус К.В., Котлубай В.О. Теорія бізнесу: навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доп. Одеса: КУПРIЄНКО СВ, 2017. 225 с.

 

 1. Колот А.М., Швиданенко  Г.О.     Створення  власного  бізнесу:   навч. посібник. К: КНЕУ, 2017. 311с.
 2. Колот В.М., Щербіна О.В. Підприємництво: навчально-метод. посіб. для сам. вивч. дисц. К. : КНЕУ, 2003. 160 с.
 3. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва. Навчальний посібник. К : ЦНЛ, 192 с.
 4. Ларина Я.С., Мочерний С.В. Основи бізнесу: навчальний посібник. К: Видавничий центр «Академія», 2009. 383 с.
 5. Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. Основи бізнесу: навч. посібник. К: ВЦ «Академія», 384 с.
 6. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: навч. посібник, за ред. проф. Л.І. Воротіної. К: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. 307 с.
 7. Мочерний С.В., Устенко A., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: посібник. К., 2005. 280 с.
 8. Остапчук А.Д., Збарська А.В. Організація підприємницької діяльності у фірмі: навч. посібник / за ред. професора В.К. Збарського. К: КиМУ, 2015. 273 с.
 9. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Навч. посібник. К.: Каравела, 408 с.
 10. Педько А. Основи підприємництва і бізнес культури. навч. посібник. К: Центр навчальної літератури, 168 с.
 11. Податковий кодекс вiд 12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
 12. Сергеєва Л.М., Кондратьєва В.П., Хромей М.Я. Лідерство: навч. посібн. / за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ». 296 с.
 13. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: довідник. К. : Знання-Прес, 440 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму