Курсова робота зі спеціальності 051 “Економіка” (Економічне програмування та бізнес-планування)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ЕКЛМ-51с

Опис курсу

Виконання курсової роботи з фахових дисциплін – вагома складова процесу підготовки магістрантів за спеціальністю “Економіка”. Це також різновид індивідуальної навчально-дослідної роботи, спрямованої на поглиблення знань студентів з дисциплін фахового спрямування та спеціалізації, розвиток вмінь застосовувати їх положення для моделювання поведінки суб’єктів ринкової економіки, самостійно працювати з відповідними економічними джерелами. Цілями написання курсової роботи з фахових дисциплін є:

  • поглиблене засвоєння програмного матеріалу з дисциплін спеціалізації;
  • набуття навичок самостійного вивчення макро- та мікроекономічних явищ і бізнес-процесів;
  • оволодіння критичним мисленням при роботі з підручниками, монографіями, аналітичними публікаціями у періодичних виданнях;
  • розвиток вмінь логічного викладу наукових та практичних положень стосовно назрілих економічних питань.

Основні етапи виконання курсової роботи з фахових дисциплін такі:

  • вибір теми курсової роботи (варіант курсової роботи обирається кожним студентом самостійно за принципом виконання кожної з обраних тем лише одним студентом групи);
  • підбір та опрацювання економічних джерел, складання чорнового варіанту плану роботи із наступним його уточненням з науковим керівником;
  • підготовка матеріалів для написання основної частини роботи;
  • виконання і оформлення курсової роботи: написання її повного тексту, оформлення таблиць, графічних моделей, вступу, висновків, списку використаних джерел, додатків;
  • подання курсової роботи на кафедру для її рецензування науковим керівником та доопрацювання роботи у разі рекомендацій керівника;
  • захист курсової роботи.

Матеріали

методичні рекомендації курсових робіт Економічне програмування та бізнес-планування