Професійна етика в маркетингу (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кушнір Т. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Метою вивчення курсу є формування системи знань з порівняльного історико-психологічного аналізу розвитку етики на основі вивчення моральних стандартів досвіду різних країн; формування уміння орієнтуватись у сфері економічних відносин з метою використання практичних принципів для вирішення сучасних проблем.

Також метою викладання даного курсу є формування у студентів розуміння системи цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють підвищити її ефективність в управлінській діяльності.

Завдання викладання: засвоєння студентами теоретичних засад та практичних вмінь етичної ділової поведінки, оволодіння прийомами та нормами розв’язання практичних ситуацій.

Предметом дисципліни є сукупність практичних форм взаємовідносин людей у професійній сфері; їх ціннісний зміст і значимість; процеси чуттєвого пізнання дійсності; комерційний етикет в організаційній поведінці, економіці, фінансах, обліку, маркетингу.

Місце дисципліни в навчальному процесі: дисципліна «Професійна етика в маркетингу» пов’язана з етикою та естетикою, менеджментом, соціологією і психологією, риторикою, економікою, освітою та ін.

Вивчаючи проблеми курсу «Професійна етика в маркетингу», студенти повинні знати:

– основні постулати етики, ділової етики, моралі та найвищі моральні цінності у суспільстві;

– основи ділового протоколу та форми його прояву;

– особливості та способи організації ділових переговорів, зустрічей та прийомів;

– способи реакції та поведінки у стандартних етикетних ситуаціях;

– способи, типи і стилі управління підприємством;

– особливості та характер роботи керівника.

Освоєння курсу «Професійна етика в маркетингу» передбачає оволодіння студентами навичок і вмінь:

– поводитися у суспільстві так, щоб викликати до себе довіру і симпатію;

– ввічливо та коректно реагувати на ділові дзвінки, запрошення та адекватно поводитися у інших стандартних етикетних ситуаціях, у товаристві знайомих і незнайомців, вдома, на службі;

– обирати ділових партнерів і налагоджувати ділові зв’язки з ними, оформлювати візитні картки, робити запрошення на ділові і неформальні зустрічі;

– організовувати ділові переговори, прийоми та зустрічі вітчизняних та іноземних партнерів;

– правильно організовувати процес управління на підприємстві;

– адекватно поводитися на службі не залежно від власної посади.

Під час вивчення курсу «Професійна етика в маркетингу» передбачається розгляд етичних дилем, конкретних ситуацій і проведення їх аналізу; застосування рольових ігор та тестів, тощо.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Етика ділового спілкування: / за редакцією Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.
 2. Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика бізнесу: Навчальний посібник. К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. 200 с.
 3. Берсуцький А.Я., Жуков С.М. Етика і культура бізнесу та психологія ділових відносин: навчальний посібник для студентів економічних і управлінських спеціальностей. Донецьк: ДонУЕП, 2014. 372 с.
 4. Шевченко М.М. Етика бізнесу: Опорний конспект лекцій. К.: ДЕТУТ, 2008. 74 с.
 5. Герасимчук А.А., Тимошенко О.І., Шашкевич Я. Етика й етикет сучасного бізнесу – запорука економічної безпеки підприємств: Навч. посібник / За заг. ред.. З.І. Тимошенко. К. Вид-во Європ. ун-ту, 2007. 285 с.
 6. Ділове спілкування. за ред. О.З. Лебедева-Гулей, навч. пос., К: «Академвидав», 2004.
 7. Етика бізнесу: навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 396 с.
 8. Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет: Навч. посіб. К.: Знання, 2006. 391 с.
 9. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: Навч. посіб. К.: «Академвидав», 2004. 278 с.

Допоміжна література:

 1. Булах І.В., Какуніна Г.А., Черних О.О. Поняття соціально-відповідального маркетингу. Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 5, T. 4. С. 67-69.
 2. Воєводін Б. Етика, естетика реклами і суспільна мораль. Юридичний вісник 2015. №1. С. 96-100.
 3. Грицюта Н.М. Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації. Вісник ХДАК. Випуск 43. 2014. С. 204-212.
 4. Грицюта Н.М. Новітні аспекти наукового вивчення етики реклами: ХХІ ст. Інформаційне суспільство. 2014. Вип. 20. С. 31-36.
 5. Грицюта Н.М. Суспільно-етичні концепти соціальної реклами в Україні. Наукові записки Інституту журналістики. 2013. Т. 50. С. 134-142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_28.
 6. Дударчик, В., Пойта, І. О. Соціальна відповідальність та етика в маркетингу. Міжвузівська студентська науково-практична конференція “Соціальна та екологічна відповідальність маркетингу”. 2015. С. 75-82.
 7. Костюк О.С., Степанишин І.І., Читайло М.Б. Соціально-етичний маркетинг як стратегія ведення бізнесу. Економіка та суспільство. 2018. Випуск 4. С. 395-401.
 8. Кузик О.В. Етика в маркетингових комунікаціях. Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222) 1. С. 189-192.
 9. Кушнір Т.М. Еволюція концепцій маркетингового управління та їх застосування в Україні/ Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (4 грудня 2019 р., Полтава). Полтава, 2019. с. 90-93.
 10. Кушнір Т.М. Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами на ринку товарів промислового призначення України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019.
 11. Пентилюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.
 12. Резніченко В.І., Михно І.Л. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету. К.: УНВЦ «Рідна мова», 2003. 469 с.
 13. Стрій Л.О. Етичні проблеми сучасного маркетингу. Наукові праці УДАЗ ім. О.С. Попова. 2000. № 1. С. 99-102.
 14. Хаєсгп Г.Л. Корпоративна культура: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 403 с.

Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
 2. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/.
 3. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 4. «Маркетинг: теорія і практика» / Науковий журнал / Доступно з http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html.
 5. «Новый маркетинг» / Науковий журнал / Доступно з http://marketing.web-standart.net/.
 6. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 7. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.
 8. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.

9.         Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua.

Матеріали

Методичка Професійна етика в маркетингу

Робоча програма Професійна етика в маркетингу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус