Професійна етика в маркетингу (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кушнір Т. М.ЕКНМ-51с, ЕКНМ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКНМ-51сдоцент Кушнір Т. М.
ЕКНМ-51здоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

Метою вивчення курсу є формування системи знань з порівняльного історико-психологічного аналізу розвитку етики на основі вивчення моральних стандартів досвіду різних країн; формування уміння орієнтуватись у сфері економічних відносин з метою використання практичних принципів для вирішення сучасних проблем.

Також метою викладання даного курсу є формування у студентів розуміння системи цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють підвищити її ефективність в управлінській діяльності.

Завдання викладання:

 • засвоєння студентами теоретичних засад та практичних вмінь етичної ділової поведінки,
 • оволодіння прийомами та нормами розв’язання практичних ситуацій;
 • формування свідомого професіонала, здатного ефективно та високоморально виконувати свої функціональні обов’язки;
 • оволодіння правилами та нормами ділового етикету.

Предметом дисципліни є сукупність практичних форм взаємовідносин людей у професійній сфері; їх ціннісний зміст і значимість; процеси чуттєвого пізнання дійсності; комерційний етикет в організаційній поведінці, економіці, фінансах, обліку, маркетингу.

Місце дисципліни в навчальному процесі: дисципліна «Професійна етика в маркетингу» пов’язана з етикою та естетикою, менеджментом, соціологією і психологією, риторикою, економікою, освітою та ін.

Вивчаючи проблеми курсу «Професійна етика в маркетингу», студенти повинні знати:

 • основні постулати етики, ділової етики, моралі та найвищі моральні цінності у суспільстві;
 • прикладні аспекти етики у сфері маркетингу;
 • особливості та способи організації ділових переговорів, зустрічей та прийомів;
 • нормативно-правове забезпечення здійснення маркетингової діяльності;
 • способи, типи і стилі управління підприємством на засадах соціально-етичного маркетингу;
 • інструментарій формування іміджу та репутації в бізнесі;
 • ключові аспекти етики в здійсненні комунікаційної діяльності.

Освоєння курсу «Професійна етика в маркетингу» передбачає оволодіння студентами навичок і вмінь:

 • поводитися у суспільстві так, щоб викликати до себе довіру і симпатію;
 • ввічливо та коректно реагувати на ділові дзвінки, запрошення та адекватно поводитися у інших стандартних етикетних ситуаціях, у товаристві знайомих і незнайомців, вдома, на службі;
 • обирати ділових партнерів і налагоджувати ділові зв’язки з ними, оформлювати візитні картки, робити запрошення на ділові і неформальні зустрічі;
 • правильно, на засадах соціально-етичного маркетингу, організовувати процес управління на підприємстві;
 • адекватно поводитися на службі не залежно від власної посади.

Рекомендована література

Базова література: 

 1. Балджи М.Д. Етика бізнесу: навчальний посібник К.: ФОП Гуляєва В.М., 2021. 332 с.
 2. Бойчук І.В., Басій Н.Ф. Етика в рекламній та PR-діяльності [Текст]: навчальний посібник. Львів: Львів. торгово-економ. ун-т, 2019. 204 с.
 3. Лещук, Тихон. Практична етика [Текст]: посібник. Львів, 2014. 180 с.
 4. Ліщинська-Милян Ольга Ігорівна. Прикладна етика [Текст]: навчальний посібник. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 236 с.
 5. Шавкун І.Г., Дибчинська Я.С. Етика бізнесу [Текст]: навч. посібник для студ. напряму підготовки “Менеджмент”. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 118 с. 

Допоміжна література: 

 1. Бізнес-етика: конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / М.М. Дученко, О.А. Шевчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 5,5 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 56 с.
 2. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. с. 5-25.
 3. Васільєва Л.М. Формування професійної етики фахівців економічного профілю в умовах закладу вищої освіти. Modern Economics: електрон. наук. фахове вид. з економ. наук. 2021. № 26. С. 25-29. URL: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/4822/1/1.pdf.
 4. Етика ділового спілкування : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання / уклад. Я.Е. Андрющенко. Миколаїв: МНАУ, 2021. 81 с.
 5. Етика та естетика: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В.С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. с. 8-35.
 6. Жмай О.В., Філатова М.О. Визначення етичних аспектів застосування нейромаркетингу у сучасних ринкових умовах. Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. 2021. Випуск 54. С. 136-153.
 7. Завалій Т.О., Пащенко О.П., Виговський В.Г. Принципи цифрового етикету в маркетингових комунікаціях. 2022. №2. Том 6. С. 21-37.
 8. Задорожна-Княгницька Л.В. Управлінська деонтологія: навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 248 с.
 9. Закон України «Про Антимонопольний комітет України».
 10. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
 11. Закон України «Про захист економічної конкуренції».
 12. Закон України «Про захист прав споживача».
 13. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
 14. Закон України «Про природні монополії».
 15. Красовська О.Ю. Маркетингове моделювання іміджу промислового підприємства. Sciences of Europe. 2020. №51. С. 31-35.
 16. Куваєва Т.В., Пілова К.П., Магеррамова І.А. Етика маркетингу та соціальна відповідальність як основа побудови клієнтоорієнтованої стратегії підприємства. Економіка та суспільство. 2021. Випуск 29. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/542/520.
 17. Кузик О.В. Етика в маркетингових комунікаціях. Вісник Хмельницького національного університету, №2, Том 1, 2015 (222) 1. С. 189-192.
 18. Кулинич М.М., Перчун А. Персональний імідж керівника як складова успішного функціонування бізнесу на ринку. Scientific collection «Snterconf». 2022. №117. С. 129-136.
 19. Кушнір Т.М. Еволюція концепцій маркетингового управління та їх застосування в Україні/ Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (4 грудня 2019 р., Полтава). Полтава, 2019. с. 90-93.
 20. Кушнір Т.М. Етика в маркетингу: життєздатність та перспективи. Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації: Матеріали всеукраїнської (із зарубіжною участю) наукової конференції. Донецький національний технічний університет. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. С. 192-194.
 21. Кушнір Т.М. Методологічні конструкції аналізу маркетингової етики. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. №2(88). С. 141-147.
 22. Кушнір Т.М. Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами на ринку товарів промислового призначення України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019.
 23. Кушнір Т.М. Проблеми етичності маркетингових досліджень. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. с. 247-249.
 24. Кушнір Т.М. Соціальний маркетинг як інструмент соціального управління. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІV наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. С. 53-54.
 25. Липчанський В., Царенко І., Пітел Н. Етика бізнесу як різновид професійної етики в контексті соціальної відповідальності підприємців та управлінських кадрів. Підприємництво та інновації, 2020. Випуск 15. с. 52-58. URL: http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/386/374. Боковець В.В., Письменний Р.С. Управління іміджем підприємства. Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 2, Том 1. С. 128-130.
 26. Майстренко О.В., Андрійченко Ж.О., Близнюк Т.П. Етика комунікації працівників у соціальних мережах та її вплив на імідж компанії. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 38. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1278/1232.
 27. Пономаренко М.В. Механізм захисту прав споживачів у сфері реклами в Україні. Юридичний бюлетень. 2022. Випуск 24. С. 143-151.
 28. Ромат Є.В., Алданькова Г.В., Березовик К.В. Соціально-етичний маркетинг: монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі, Є.В. Ромата. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 372 с.
 29. Руденко І.В., Кулинич Т.В., Непран А.В. Імідж торговельного підприємства: підходи до його формування. БізнесІнформ. 2020. №4. С. 464-471.
 30. Таран-Лала О.М., Зось-Кіор М.В., Андрусенко М.М. Імідж підприємства як фактор впливу на його конкурентоспроможність. Агросвіт. 2020. № 7. С. 18-22.
 31. Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції».

Матеріали

Робоча програма Професійна етика в маркетингу 2022

Metodychka-Profesiyna-etyka-v-marketynhu

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус