Логістика (073 Менеджмент)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Кривешко О. В.ЕКМ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Основною метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: набуття студентами теоретичних знань з питань концепції, стратегії й тактики логістики та принципів і закономірностей створення й руху матеріальних потоків; опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики; оволодіння ідеологією концепції та навичками логістичного управління; розроблення пропозицій щодо формування та удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • основні принципи логістичного підходу, концепцію та методологію логістики;
 • особливості логістичного менеджменту та його місце в системі менеджменту фірми;
 • передумови створення та особливості функціонування логістичних систем;
 • функціональні області логістики;
 • технічне, організаційне, правове, фінансове, трудове забезпечення логістичного підходу до управління організацією;
 • вміти:
 • самостійно організовувати діяльність підрозділів підприємства по ефективному просуванню продукції в ланцюзі «постачання – виробництво – розподіл – збут – споживання» на основі інтеграції і координації операцій і функцій;
 • самостійно проектувати створення логістичної системи та визначати оптимальні параметри її функціонування;
 • самостійно проводити правильний вибір постачальника та умов поставки, транспортних засобів та шляхів доставки, координувати процеси поставки з виробничими процесами, визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання;
 • самостійно управляти інформаційними та фінансовими потоками, узгоджувати їх з матеріальними потоками та потоками послуг.

 

Силабус:

Завантажити силабус