Логістика (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гукалюк А. Ф.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11сдоцент Гукалюк А. Ф.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Логістика» є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння логістики як інструменту ринкової економіки, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння на­вчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними й іншими потоками в ринкових умовах.

Завданням вивчення дисципліни «Логістика» є теоретична та практична підготовка студентів спеціальності «Економіка підприємства» з таких питань:

– Основні науково-теоретичні положення логістики, принципи, кінцева мета логістики, функції, взаємозв’язок логістики з рин­ковим середовищем.

– Ознаки логістичних систем, їх властивості, види й класифікація, принципові схеми логістичних систем різних видів.

– Опанування методики розв’язання найважливішого завдання функціонування логістичних систем — доставки необ­хідних товарів необхідної якості в необхідній кількості в необхід­ний час та в необхідне місце з мінімальними витратами.

– Взаємодія логістики з різними функціональними системами, управління, виявлення, аналіз і оцінка явищ, що відповідають основним етапам реального процесу руху матеріальних потоків від виробничих підприємств до кінцевих споживачів та факто­рів, що впливають на них.

– Сутність концепції різних функціональних видів логістики, взаємодія логістики з транспортом, принципи, способи та мето­ди вибору логістичних каналів, вибору форм товаропросуван­ня, розробка логістичних ланцюгів і оптимальних шляхів ланцюгів та систем, сутність і особливість застосування основних економіко-математичних методів у логістиці та моделювання логістичних операцій, пов’язаних з торговельно-технологічними процесами транспортування продукції.

– Забезпечення раціонального та ефективного використання матеріально-технічної бази виробництва, транспорту та інших складових інфраструктури ринку; створення оптимальних умов для функціонування логістичних систем.

– Види, особливості управління постачанням, розподілом, посе­редництвом, складуванням, організацією та наданням логістич­них послуг.

– Розвиток e-commerce, принципи її організації.

– Роль інформаційного забезпечення у функціонуванні логістич­них систем, види, принципи побудови логістичних інформаційних систем, напрями та особливості застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у логістиці та їх ефективність.

– Логістичний сервіс, методика визначення оптимального рівня сервісного обслуговування.

– Системний підхід до управління щодо раціональної організації виробничо-технологічних процесів у сфері виробництва.

– Розробка раціональних варіантів та методи оцінки ефективнос­ті виробничо-технологічних процесів. Набуття навичок оцінки економічної ефективності здійснення логістичних рішень.

Рекомендована література

 1. Гукалюк А.Ф. Організація логістичного управління на підприємстві. – навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 117 с.
 2. Гукалюк А.Ф. Організація логістичних ланцюгів в умовах глобалізації. – Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» -2015. – 3(122). – с.63-67
 3. Гукалюк А.Ф. Удосконалення ланцюгів постачання в умовах трендів міжнародного бізнесу.- Збірник наукових праць «Економічний аналіз» – 2015.- Том 21, № 2. – с.48-55
 4. Гукалюк А.Ф. Логістичне управління запасами як складова логістичного управління підприємством.- Збірник наукових праць «Економічний аналіз» – 2017.- Том 27, № 2. – с.130-138
 5. Заборська К. Основи логістики: навчальний посібник / К. Заборська, Л. Е. Жуковська – Одеса: ОНАЗім. О. С. Попова, 2011. – 216 с
 6. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2012. — 148 с.
 7. Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів. Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 448с.
 8. Крикавський Є. В. Логістика: компендіум і практикум: Навч. посібник / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнопильська. – К.: Кондор, 2006. – 340 с
 9. Логістика: Підручникник / Під ред. Пономарьової — К.: Вища школа, 2004.— 327с.
 10. Окландер М. А. Логістика: Підручник / М. А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с. 14. Рубен Р, Боровиков О.В. Використання ABC-аналізу в сфері марке­тингу // Маркетинг й реклама. — 1999. — № 1. — С. 395.
 11. Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. І. Логістичний менеджмент : Підручник / За ред. д-ра екон. наук проф. В. С. Пономаренка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 482 с
 12. Тюріна Н. М. Логістика: Навч. посіб. / Н. М.Тюріна,
 13. Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія. / Н.І. Чухрай – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2002. ─ 316 с.
 14. Юринець В. Є. Основи логістики: Навч. пос. / В. Є. Юринець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 211 с.
 15. 15. Andrii Gukaliuk. Ocena efektywności zarządzania logistycznego w handlu międzynarodowym na Ukrainie. – Handel wewnetrzny. Pismo srodowiska badaczy problemow rynku. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsawa 2015. – nr.5 (358) rocznik 61 (LXI). – ISSN 0438-5403. Nr indeksu 360007. Czasopismo indeksowane w bazach: CEJSH, EBSCO, Index Copernicus Journal Master List. – s. 147-162.
 16. 16. Andrii Gukaliuk. Logistyka w globalnych warunkach rozwoju handlu elektronicznego: trendy i wyzwania dla Ukrainy. – Handel wewnetrzny. Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsawa 2015.- Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015. – ISSN 1899-7988. Czasopismo indeksowane w bazie Index Copernicus. – s.471-488.
 17. 17. Andrii Gukaliuk. Rola e-commerce w tworzeniu nowoczesnych łańcuchów dostaw – Handel wewnetrzny. Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsawa 2017.- Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017. – ISSN 1899-7988. Czasopismo indeksowane w bazie Index Copernicus. – s.363-379.
 18. 18. Andrii Gukaliuk. The Global Value of Distribution Networks and Logistic Opportunities. – Olha Y.Mayboroda, Liudmyla S.Bezuhla, Andrii F.Gukaliuk, Viktoria V.Shymanska, Tetiana V.Momont, Tetiana V.Ilchenko International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII. Special Issue 1. 2020. pp.227-238.
 19. Andrii Gukaliuk. Assessment of Perspective Development of Transport and Logistics Systems at Macro and Micro Level under the Conditions of Industry 4.0 Integration. – Olha Mayboroda, Liudmyla S.Bezuhla, Andrii F.Gukaliuk, Viktoria Shymanska, Tetiana Momont, Tetiana V.Ilchenko. International Journal of computer science and network security. Vol.‏21 No.‏ 3, March 2021. pp.235-244

20. Bowersox, Donald J. Supply chain logistics management / Donald J. Bowersox, David J. Closs, M. Bixby Cooper. – McGraw-Hill, 2002. – 656 pages, illustrated.

Матеріали

РП_ЛОГІСТИКА_22

Силабус: 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023 -2024 н. р.

Завантажити силабус