Макроекономіка (071 “Облік і оподаткування”, 051 “Економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Войтович Л. М.ЕКо-11с, ЕКо-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ЕКо-11сдоцент Войтович Л. М.
ЕКо-12с

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни “Макроекономікаˮ є оволодіння студентами спеціальності “Облік і оподаткуванняˮ знаннями про ефективність функціонування національної економіки, впливи економічної політики на поведінку учасників господарської діяльності, взаємозв’язки між економічними явищами і процесами у національній та світовій економіці..

Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів із понятійно-категорійним апаратом макроекономіки та сучасним інструментарієм її дослідження; сформувати уявлення про механізми організації національної економіки та поведінку економічних суб’єктів; розкрити джерела зростання економіки та підвищення рівня життя в країні в короткостроковому та довгостроковому періодах; з’ясувати основні причини виникнення макроекономічної нестабільності та заходи економічної політики на її усунення та недопущення; розкрити значення макроекономічної рівноваги та секторальних пропорцій у функціонуванні національної економіки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні поняття терміносистеми макроекономіки, та їх еволюцію, та політичну філософію макроекономіки різних шкіл економічної науки;
 • основні джерела та фактори зростання національної економіки та підвищення рівня життя народу;
 • причини виникнення та форми вияву основних лих макроекономіки — інфляції, безробіття, рецесії — та їх соціально-економічні наслідки;
 • інструментарій оцінювання ефективності функціонування економічної системи та її основних складників;
 • механізми досягнення макроекономічної рівноваги за повної зайнятості.

вміти:

 • обчислювати основні макроекономічні показники та самостійно аналізувати їх динаміку;
 • виявляти причини посилення макроекономічної нестабільності та тлумачити заходи уряду, спрямовані на її усунення;
 • пояснювати впливи макроекономічної політики на розвиток національної економіки в короткостроковому та довгостроковому періодах;
 • оцінювати ефективність функціонування національної економіки та перспективи її розвитку.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В.Грабинська та ін.; За ред. С. М. Панчишина і П. І. Островерха. 4-те вид., виправл. та доп. Львів : Апріорі, 2020. Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. 648 с.
 2. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник. Книга 1 / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. Львів : Апріорі, 2017.
 3. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / З. Ватаманюк [та ін.]; за ред. З. Ватаманюка, і С. Панчишина. – Київ: Альтернативи, 2001. 608 с.
 4. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка / З. Г.Ватаманюк [та ін.]; за ред. З. Г. Ватаманюка, О.З. Ватаманюка. Львів : Інтелект-Захід, 2008. 540 с.
 5. Манків Грегорі Н. Макроекономіка / Наукова ред. перекладу С. Панчишина. Київ : Основи, 2000.
 6. Макконнелл Кемпбел Р., Брю Стенлі Л. Макроекономіка / Наук. ред. перекладу С. Панчишина. – Львів : Просвіта, 1997.
 7. Панчишин Степан. Макроекономіка. Київ : Либідь, 2005.

Додаткова література:

 1. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик; за ред. В. Д. Базилевича. 4-є вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 743с.
 2. Економічна теорія: практикум (тести і задачі) / За ред. О. Ватаманюка. Львів: Інтелект-Захід. 2010. 374 с.
 3. Макроекономіка: базовий курс / [І. Й. Малий, І. Ф. Радіонова, Т. Ф. Куценко та ін.]. Київ : КНЕУ, 2016. 254 с.
 4. Радіонова І. Ф. Макроекономіка: теорія та політика : підручник / І. Ф.Радіонова. Київ : Таксон, 2004. 348 с.
 5. Mankiw N. G. Principles of economics / N. Gregory Mankiw. – Seventh edition. Stamford: Cengage Learning, 2015. XXXII, 847 p.
 6. Панчишин С. М. Макроекономіка: тести і задачі. Київ : Либідь, 2002.

Інформаційні та Інтернет ресурси:

 1. Актуальні проблеми економіки;
 2. Вісник НБУ;
 3. Контракти;
 4. Бюлетень НБУ;
 5. Дзеркало тижня;
 6. Компаньйон;
 7. Кореспондент;
 8. Фінанси України;
 9. Економіка України;
 10. https://finance.ua/ua/;
 11. https://minfin.com.ua/ua/;
 12. https://bank.gov.ua/

 

Матеріали

Методичка макроекономіка 2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус