Войтович Людмила Мирославівна

Посада: професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-63

Електронна пошта: lyudmyla.voytovych@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • розвиток страхування;
  • державне регулювання страхової системи;
  • теорія та практика стратегічного управління;
  • стратегічне управління фінансами та страхуванням;
  • проблеми ринку банківських металів;
  • міжнародний маркетинг;
  • макроекономіка;
  • міжнародний бізнес-консалтинг.

Курси

Вибрані публікації

Більше 120 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

1. Чиж Л.М. Стан та інвестиційні перспективи ринку банківських металів в Україні / Л. М. Чиж // Вісник НУ „Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів : Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007. – Вип. 579. – С. 317-320.
2. Чиж Л.М. Інвестологія банківських металів: суть та особливості / Л. М. Чиж // Збірник Львівської комерційної академії. Серія економічна, випуск 27. – 2007. – С. 311-315.
3. Чиж Л.М. Системно-структурний аналіз ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць – Львів: НЛТУУ. – 2007. Вип.17.2. – С. 296-301.
4. Чиж Л.М. Системно-функціональний аналіз ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : [науковий збірник]. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2007. – Вип. ІІІ. – Т. 2. – С. 110-114.
5. Чиж Л.М. Інституційно-правові методи регулювання ринку банківських металів в Україні / Л. М. Чиж // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2007. – С. 416-419.
6. Чиж Л. М. Правові засади регулювання ринку банківських металів в Україні / Л. М. Чиж // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ. – Львів, 2007. – Вип. 17.2. – С. 221-226.
7. Чиж Л.М. Особливості ціноутворення на ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації”, 22-24 травня 2008 року // Хмельницький економічний університет, 2008. – С. 100-104.
8. Чиж Л. М. Ринок банківських металів та його суб’єкти / Л. М. Чиж // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. – Львів, 2008. – Вип. 40. – С. 266-268.
9. Чиж Л.М. Зарубіжний досвід регулювання ринку банківських металів і рекомендації Україні / Л. М. Чиж // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів, 2009. – Вип. 41. – С. 181-187.
10. Реверчук С. К. Ринок банківських металів : [монографія] / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, С. П. Лазур. – Львів : “Тріада плюс”, 2011. – 204 с.
11. Гроші та кредит : підручник / С. К. Реверчук [та ін.] ; за ред. д–ра екон. наук., проф. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382 с. (Особистий внесок автора С. 258–270)
12. Чиж Л. М. Страхування як метод мінімізації ризиків на ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №1. – С. 129–132.
13. Чиж Л. М. Види та класифікація ризиків на ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Економічний вісник університету : Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2011. – Випуск 17/2. – С. 184–188.
14. Чиж Л. М. Історико–економічні передумови розвитку і регулювання ринку банківських металів / Л. М. Чиж // Галицький економічний вісник. –2011. – № 4 (33). – С. 175–181.
15. Чиж Л. М. Ринок золотих монет: еволюція та особливості функціонування / Л. М. Чиж // Збірник науково–технічних праць НЛТУУ. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 294–299.
16. Чиж Л. М. Особливості відмивання грошей на ринку дорогоцінних металів / Л. М. Чиж // Ефективна економіка : Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. – Дніпропетровськ, 2012. – №1. – Режим доступу до журналу :http://www.economy.nayka.com.ua/index. php?operation=1&iid=887
17. Реверчук С. К. Ринок банківських металів : навч. посібник / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, М. М. Павлунь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 246 с.
18. Чиж Л. М. Сутність, структура та функції страхового капіталу / Л. М. Чиж // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2012. – № 1(7). – Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/eui/2012_1/PDF/12%D1%81hlmfsk.pdf
19. Megec N., Reverchuk S., Chyzh L. (2014). Investment risks and insurance of gold market. The Journal for Eastern European and Central Asian Research (JEECAR), 1, 40–48.
20. Chyzh L. (2014). Insurance infrastructure of Ukraine: nature, elements and functions. Sustainable Development, 14, 20–25.
21. Яворская Т. В. Особенности финансового мониторинга страховых компаний в Украине / Т. В. Яворская, Л. М. Войтович // Вестник Казахского экономического университета им. Т. Рыскулова». – 2014. – №1. – С. 91–99.
22. Войтович Л. М. Страхові та перестрахові пули як структурні елементи страхової системи України / Л. М. Войтович // Банківська справа. – 2014. – № 9–10. – С. 87–96.
23. Войтович Л. М. Особливості формування страхової власності в Україні / Л. М. Войтович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2014. – Випуск 26. – С. 51–54.
24. Войтович Л. М. Управління безпекою страхових та перестрахових компаній в Україні / Л. М. Войтович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 8. – С. 160–163.
25. Войтович Л. М. Рейтингова оцінка страхових компаній в Україні: сутність та особливості. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове наукове видання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв. – 2015. – № 4. – Режим доступу до ресурсу : http://global-national. in. ua/ issue-4-2015.
26. Войтович Л. М. Тіньові схеми страхових компаній в Україні / Л. М. Войтович // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2015 року. – Тернопіль: Астон, 2015. – 296 с. (С. 105–106).
27. Войтович Л. М. Особливості оподаткування страхової системи в Україні / Л. М. Войтович // Інноваційні напрями розвитку страхового ринку України: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 березня 2016 року. – Київ : ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2016. – 431 c. (С. 62–64).
28. Войтович Л. М. Порівняльна характеристика страхових систем України та Польщі / Л. М. Войтович // Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2016 року. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 187 с. (С. 127–130).
29. Еволюція розвитку страхової системи в Україні: виклики та загрози / Т. В. Яворська, Л. М. Войтович // Modern Tendencies in Business and Public Sector. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-90-1 (Paper); pp.292, illus., tabs., bibls. (Р. 154-165).
30. Войтович Л. М. Структурний аналіз страхової системи України / Л. М. Войтович // Міжнародний науковий економічний журнал «Бізнес Інформ». – Харків, 2017. – № 3. – С. 283-287.
31. Фінансовий бізнес: теорія і практика: монографія / за ред. Реверчука С. К. – Львів, 2018. – 196 с. (3.2. Безпека страхового бізнесу. С. 79-92, 5.1. Перша десятка страхових компаній світу: показники безпеки та управління. – С. 144-159)
32. Yavorska T., Voytovych L., Mazuruk G. Features of the management of insurance sector competitiveness // Modern Science. Praha. 2018. № 4. С. 58-64.
33. Бізнес на ринку фінансових послуг в епоху діджиталізації економіки та суспільства : монографія / За ред. С. К. Реверчука. Львів, 2019. 152 с. (Власний доробок автора – Інноваційні фінансові послуги ризикових страхових компаній в Україні, С. 86-111.)
34. Reverchuk S., Vovchak O., Yavorska T., Voytovych L., Irshak O. Investment activities of banks, insurance companies and non-government funds in Ukraine. Investment activities of banks, insurance companies and non-government funds in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2020. Vol. 17. Issue 2. 353-363. URL: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.17(2).2020.27.
35.Яворська Т. В., Войтович Л. М. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: стан та прогноз розвитку. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. № 17(45). 106-112.
36.Войтович Л. М. Функціональний аналіз страхової системи. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 9. 10-14.
37.Войтович Л. М. Механізм державного регулювання розвитку страхової системи України. Проблеми економіки. 2020. №. 3 (45). 148-154.
38. Yavorska T., Revak I., Voytovych L. Evolution of the tax instruments application during the reform of the taxation system of insurance companies in Ukraine. Revista Espacios. 2020. Vol. 41 (32). Art. 30. 333-342.

39. Войтович Л. М. Страхова система України: концептуальні засади розвитку та державне регулювання : монографія. Львів, ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. 492 с.

Біографія

Народилася у місті Броди, Львівська область.

ОСВІТА
1989-2000 – навчалася у Бродівській гімназії імені Івана Труша;
2000-2005 – навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Банківська справа”;
2005–2009 – навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка на економічному факультеті;
2006 – пройшла курс навчання по плануванню (розробці бізнес-планів інвестиційних проєктів) та аналізу ефективності інвестицій з використанням комп’ютерної технології PROJECT EXPERT (Сертифікат № 715, виданий 03.02.2006 р. СП “Технології та інвестиційний консалтинг”);
2009 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Регулювання ринку банківських металів в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
2010 – отримала диплом кандидата економічних наук;
2012 – присвоєно вчене звання доцента кафедри банківського і страхового бізнесу;
2020-2022 – докторантура Львівського національного університету імені Івана Франка;

2023 – захистила докторську дисертацію на тему «Державне регулювання розвитку страхової системи в Україні» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;

2023 – отримала диплом доктора економічних наук.

РОБОТА
2005-2010 – асистент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка;
2010-2022 – доцент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка;

2022-2024 – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка;

2024 – по даний час – професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка.

Нагороди

2012 – нагороджена грамотою від Львівського національного університету імені Івана Франка за третє місце навчального посібника “Ринок банківських металів” у конкурсі “Найкращий навчальний посібник природничого напряму 2011-2012 навчального року”.

Розклад