Маркетинг (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Кузик О. В.ЕКп-31с, ЕКп-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКп-31с
ЕКп-32с

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Маркетинг» є сукупність теоретичних, методологічних і практичних положень та знань маркетингової діяльності підприємств з метою вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» є набуття теоретичних знань щодо базових категорій маркетингу, практичних навичок і методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах, засвоєння сучасного інструментарію маркетингу, опанування основами формування та використання комплексу маркетингу, розуміння основ розроблення маркетингових стратегій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг» є:

 • формування економічного мислення у маркетинговій діяльності, що базується на принципах сучасних концепцій маркетинг-менеджменту;
 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами маркетингу;
 • засвоєння інструментарію розробки комплексу маркетингу для підприємств і організацій, формування навичок впровадження їх в реальному секторі національної економіки;
 • формування знань та ключових навичок управління маркетингом;
 • ознайомлення з основними навичками розроблення маркетингової стратегії підприємства;
 • набуття досвіду аналізу сучасних маркетингових інструментів, що використовуються підприємствами;
 • набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;
 • виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • сутність маркетингу, його основні положення та напрями застосування маркетингової діяльності;
 • місце маркетингу в структурі управління та функціонування підприємства;
 • функції маркетингу та вплив мікро- та макроекономічних чинників на ефективність роботи підприємства;
 • процес прийняття рішень споживачем та мотиваційні чинники, що на нього впливають;
 • комплекс маркетингових стратегій та поведінку конкурентів на внутрішньому і міжнародному ринках;
 • особливості та критерії сегментації споживачів і ринків, теоретичні засади маркетингової політики позиціювання;
 • принципи та методи проведення маркетингових досліджень на ринку;
 • процес розробки і види товарних стратегій, стратегій ціноутворення, просування і розподілу товарів на ринку;
 • загальні особливості та інструменти маркетингової політики комунікацій підприємств і організацій;
 • основи стратегічного маркетингового планування на підприємствах.

вміти:

 • аналізувати маркетингове середовище підприємства;
 • обирати та застосовувати на практиці найбільш доцільні методи дослідження ринку;
 • виявляти потребу в проведенні маркетингових досліджень на підприємстві, визначати головні цілі досліджень, джерела інформації і методи її збору, аналізувати отриману інформацію, складати відповідні висновки, рекомендації і прогнози;
 • прогнозувати поведінку споживачів залежно від чинників мікро- та макросередовища;
 • здійснювати сегментацію ринків та обирати оптимальні цільові сегменти;
 • розробляти заходи щодо позиціювання товарів;
 • проводити аналіз конкурентного середовища та ринкових позицій конкурентів;
 • розробляти стратегічні рішення щодо кожного з елементів комплексу маркетингу та маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу;
 • обирати раціональні інструменти маркетингових комунікацій з метою просування виробника та його товарів на ринку;
 • визначати ефективні складові політики розповсюдження товарів та послуг на ринку;
 • обирати та розробляти найбільш доцільну цінову політику залежно від ситуації на ринку;
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

 

 

Рекомендована література

 1. Майовець Є. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник / Євген Майовець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 450 с.
 2. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник / Є.Й. Майовець. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 450 с.
 3. Практикум з маркетингу: Навч. посіб./ за ред. Проф. Майовця Є.Й. – Львів: Видавництво «Край», 2014. – 244 с.

Матеріали

Робоча_Програма-Маркетинг_Кузик

Методичка_Практичні-Маркетинг-Кузик

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус