Маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Гнилякевич-Проць І. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

Дисципліна «Маркетинг» є важливою нормативною дисципліною для освітньої-наукової програми підготовки бакалавра, яка викладається в 6-му семестрі в обсязі  3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

У курсі «Маркетинг» розглянуто теоретично-методологічні засади сучасного маркетингу, основні концепції маркетингового управління та можливості їх застосування на практиці. Значну увагу приділено особливостям розроблення та застосування маркетингових інструментів на споживчому й діловому ринках. У процесі вивчення курсу зосереджено увагу на розумінні механізмів і мотивацій споживчої поведінки на різних типах ринків. Пропонується застосування специфічних та інноваційних маркетингових прийомів, придатних для застосування в сучасних умовах.

Мета курсу «Маркетинг» – набуття теоретичних знань щодо базових категорій маркетингу, практичних навичок і методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах, засвоєння сучасного інструментарію маркетингу, опанування основами формування та використання комплексу маркетингу, розуміння основ розроблення маркетингових стратегій.

 

Серед основних завдань дисципліни «Маркетинг» варто виділити:

–   формування економічного мислення у маркетинговій діяльності, що базується на принципах сучасних концепцій маркетинг-менеджменту;

–   ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами маркетингу;

–   засвоєння інструментарію розробки комплексу маркетингу для підприємств і організацій, формування навичок впровадження їх в реальному секторі національної економіки;

–   формування знань та ключових навичок управління маркетингом;

–   ознайомлення з основними навичками розроблення маркетингової стратегії підприємства;

–   набуття досвіду аналізу сучасних маркетингових інструментів, що використовуються підприємствами;

–   набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;

–   виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

 

Рекомендована література

  1. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416 с.
  2. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с.
  3. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. Львів: ЛНУ, 2015. 240 с.
  4. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.
  5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
  6. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
  7. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
  8. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.
  9. Балабан П.Ю., Тягунова Н.М., Місюкевич В.І., Михайлюкова Н.І. Торгівельна логістика: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2014. 148 с.
  10. Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Управління збутовою політикою. навч. посібник. К.: Центр учбової літератури. 2011. 240 с.