Маркетингова інфраструктура (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Кушнір Т. М.ЕКНМ-51с, ЕКНМ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124ЕКНМ-51сдоцент Кушнір Т. М.
ЕКНМ-51з

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Маркетингова інфраструктура» є надання глибинних знань про особливості функціонування інститутів інфраструктури, які в сучасних умовах покликані сприяти розробці маркетингових програм та реалізації функцій маркетингу на засадах аутсорсингу.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • з’ясування механізмів застосування маркетингових посередників для виконання функцій маркетингу на засадах аутсорсингу;
 • формування знань з теорії розвитку маркетингової інфраструктури та її ролі в ринковій економіці;
 • пошук та визначення найбільш ефективних умов діяльності суб’єктів маркетингової інфраструктури ринку;
 • формування вмінь та навичок визначення і застосування методів раціональної організації та планування діяльності окремих інститутів маркетингової інфраструктури.

В результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати:

 • сутність та зміст категорій «маркетинговий посередник», «ринкова інфраструктура», «маркетингова інфраструктура», «інститут маркетингової інфраструктури»;
 • механізм здійснення посередницької діяльності у сфері маркетингу;
 • можливості та загрози функціонування інститутів маркетингової інфраструктури;
 • основних інституційних учасників ринку, спроможних фахово виконувати ті чи інші маркетингові функції на засадах аутсорсингу;
 • підходи до класифікації маркетингових посередників та інститутів маркетингової інфраструктури;
 • особливості, інструменти та механізми виконання маркетингових функцій основними спеціалізованими учасниками ринку.

вміти:

 • аналізувати та визначати доцільність залучення тих чи інших інститутів маркетингової інфраструктури до виконання маркетингових функцій конкретної компанії;
 • вивчати та впливати на попит і поведінку споживачів;
 • оцінювати ефективність здійснення маркетингової діяльності на засадах аутсорсингу;
 • визначати більш ефективні інструменти та механізми здійснення маркетингової діяльності;
 • характеризувати ефективність функціонування елементів інформаційно-аналітичної, інноваційно-виробничої, розподільчої та комунікаційної інфраструктури;
 • визначати чинники впливу на ефективність функціонування різних елементів маркетингової інфраструктури.

Рекомендована література

 1. Dobizha N.V., Hvichiua-Duve G.R. Marketing management tools in the formation of market infrastructure. Sciences of Europe. 2019. № 39. pp. 17-20.
 2. Артюх О.В., Чернишова Л.В. Оцінка результативності бізнес-процесів на підприємствах роздрібної торгівлі: огляд підходів. Економіка та суспільство. 2022. Випуск 40. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1443/1388.
 3. Безугла Л.С., Гарбуз Я.Р. Організація рекламної діяльності підприємства. Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія, методологія, практика (фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг): колективна монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2019. С. 391-400.
 4. Безус А.М., Шевчун М.Б., Безус П.І. Перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в Україні. Економіка та держава. 2019. №5. С. 24-28.
 5. Вдовенко Н., Сахацький М., Орлова-Курилова О., Сергієнко С. Управління інфраструктурою інноваційного виробництва в контексті стимулювання партнерських відносин розвитку наукової діяльності в цілях забезпечення економічної безпеки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2021. Випуск 1-2. С. 60-67.
 6. Дорофєєва Х.М. Посередницькі структури як складові макрологістичних систем в контексті розвитку логістичної інфраструктури України. ВІСНИК ДонНУЕТ 2018 № 1(68). С. 94-101.
 7. Заруба В.Я. Парфентенко І.А. Маркетинг роздрібної торгівлі. Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. 106 с.
 8. Іванова Н. В. Ринкова інфраструктура та її місце в регіональному економічному просторі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. №28. С. 11-14. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/28-2017/4.pdf.
 9. Ільченко Т.В. Тенденції сучасного розвитку маркетингових досліджень в Україні. Приазовський економічний вісник. 2022. № 1(30). С. 55-59. URL: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6345.
 10. Інфраструктура товарного ринку : навчальний посібник / В.М. Пилявець, В.В. Озима, В.П. Заруба. К.: Аграрна освіта, 2015. 255 с.
 11. Інфраструктура товарного ринку : навчальний посібник / В.М. Пилявець, В.В. Озима, В.П. Заруба. К.: Аграрна освіта, 2015. с. 16-30.
 12. Карпенко Н.В., Захаренко-Селезньова А.М. Роль рекламних посередників у розвитку регіонального ринку. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2016. № 4 (76). С. 21-27.
 13. Кобеля З.І., Мельник О.І., Метліцька О.П. Тенденції розвитку оптової торгівлі в економіці ринкового типу. Вісник Хмельницького національного університету 2019, № 1. С. 149-154.
 14. Козлюк А.П. Ринкова інфраструктура: елементи та значення в ринковій економіці. Студентський вісник НУВГП: зб. наук. праць. Рівне: НУВГП, 2021. Вип. 2(16). С. 60-62.
 15. Криворучко, О. М. Поняття «логістичний сервіс» і «логістичне обслуговування». Економіка трансп. комплексу: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ХНАДУ; редкол.: О.М. Криворучко (гол. ред.) та iн. Харкiв, 2019. Вип. 33. С. 31-44
 16. Кушнір Т.М. BTL-агентства в структурі інститутів комунікаційної інфраструктури. Збірник матеріалів IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання». Кременчук, 2015. с. 214-216.
 17. Кушнір Т.М. Аналіз проблем та обґрунтування доцільності використання послуг інститутів інформаційно-аналітичної інфраструктури в маркетинговій діяльності підприємства. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 2. Дніпро: НМетАУ, 2017. с. 589-593.
 18. Кушнір Т.М. Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники. Ефективна економіка. 2014. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3401.
 19. Кушнір Т.М. Методологічні аспекти використання категорії «інноваційна інфраструктура» в маркетингу. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. с. 213-214.
 20. Кушнір Т.М. Методологічні засади аналізу основних елементів маркетингової інфраструктури. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. №2. с. 226-230.
 21. Кушнір Т.М. Методологічні засади дослідження інститутів маркетингової інфраструктури на базі функціонального підходу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №7. с. 164-168.
 22. Кушнір Т.М. Місце інститутів інноваційної інфраструктури у системі маркетингової діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. с. 162-166.
 23. Кушнір Т.М. Роль інноваційної інфраструктури у маркетинговій діяльності підприємств. Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи співпраці в рамках регіональних технологічних платформ. Запоріжжя.: ЗНУ, 2015. Том 2. с. 108-113.
 24. Кушнір Т.М. Роль ринку маркетингових досліджень у функціонуванні інформаційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури. Економіка та суспільство. 2016. №2. с. 114-118.
 25. Кушнір Т.М. Роль фінансового лізингу в кредитуванні діяльності підприємств на ринку товарів промислового призначення. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Частина 2. Секція 2. Дніпропетровськ, 2016. с. 388-401.
 26. Ларіна Я.С. Пріоритети маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі на українському ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Випуск 42. С. 23-29.
 27. Мацьків Р.Т., Топольницька Т.Б. Інфраструктура ринків: підходи до класифікації. Ефективна економіка. 2018. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/65.pdf.
 28. Мунтян І.В. Особливості та перспективи розвитку ринку реклами в Україні. Економіка харчової промисловості. 2019. Випуск 1. Том 11. С. 89-94.
 29. Орлик С.В., Стежко З.В. Зв’язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні. Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки. Переяслав-Хмельницький, 2021. Вип. 11. С. 348–367.
 30. Пахаренко О.В. Елементи ринкової інфраструктури: значення в ринковій економіці. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». 2021. Випуск 4(96). С. 268-274.
 31. Свічкарь Віталій Анатолійович. Комерційна діяльність посередників в умовах ринкової економіки. Науковий журнал «Економіка і регіон». Полтава: ПНТУ, 2018. Т. 1 (1(68). С. 149-155.
 32. Чміль Г.Л. Комплексна оцінка ефективності комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. №4. Том 29(68). С. 117-122.
 33. Шиндировський І.М. Торговельне підприємництво і особливості його провадження. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки, 2021. №62. С. 75-80.

Матеріали

Робоча програма Маркетингова інфраструктура 2022

Методичка Маркетингова інфраструктура 2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус