Математична економіка (“Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Зомчак Л. М.ЕКЕ-41с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКЕ-41сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Математична економіка” є вивчення основних теоретичних концепцій мікро та макроекономіки та побудованих на їх основі математичних моделей. Сформувати систему знань з методології, методики та інструментарію побудови економічних моделей, їх аналізу та використання, методології побудови економіко-математичних моделей на макро- і мікроекономічному рівнях. Головним завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентом математичних моделей та методів, що застосовуються для аналізу складних економічних процесів, розвиток у студенів умінь та навичок побудови математичних макро- та мікроекономічних моделей як статичних, так і динамічних, за умови різних припущень про характер економічних процесів.

Рекомендована література

  1. БаранкевичМ. М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : Навч. посіб. / М. М. Баранкевич, В. Б. Антонів. – Дрогобич : Коло, 2009. – 348 с.
  2. КозицькийВ. А. Основи математичної економіки. Теорія споживання : навч. посібник. / В.А. Козицький ,  С. П. Лавренюк,  М. О. Оліскевич  – Львів : Піраміда, 2004. – 264с.
  3. КозицькийВ. А. Основи математичної економіки. Теорія фірми : навч. посібник. / В.А. Козицький ,  С. П. Лавренюк,  М. О. Оліскевич  – Львів : Піраміда, 2005. – 323с.
  4. Математична економіка : навч. посіб. / Т. В. Блудова, І. А. Джалладова, О. І. Макаренко, Г. В. Шуклін. – К. : КНЕУ, 2009. – 464 с.
  5. Пономаренко О. І. Сучасний економічний аналіз: У 2-х ч. Ч.1. Мікроекономіка. Ч.1. Макроекноміка: Навч. посібник. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим – К. : Вища школа, 2004. – 262 с.
  6. Barreto, H. (2009). Intermediate microeconomics with microsoft excel. Cambridge University Press.
  7. Mankiw, N. G. (2014). Principles of macroeconomics. Cengage Learning.
  8. Perloff, J. M. (2016). Microeconomics: theory and applications with calculus.
  9. Rubinstein, A. (2012). Lecture notes in microeconomic theory: the economic agent. Princeton University Press.
  10. Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach: Ninth International Student Edition. WW Norton & Company.

Силабус:

Завантажити силабус