Математичні методи аналізу консолідованої інформації (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Приймак В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс передбачає набуття теоретичних і практичних навичок ефективного використання сучасних комп’ютерних технологій при прийнятті управлінських рішень, оволодіння студентами достатньою кількістю математичних методів, вироблення навичок побудови математичних моделей і вміння виконати обчислювальний розрахунок. Набуття практичного досвіду використання економіко-математичного інструментарію у процесі розв’язування задач менеджменту, фінансового аналізу, управління ризиками. Розглянуто основні принципи математичного моделювання економічних систем та реалізація економічних задач програмними засобами.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • методи збирання, систематизації й аналізу інформації щодо структури і діяльності організації в умовах мінливого ринкового середовища та функціонування системи підтримки прийняття рішень і її компонентів (баз даних і знань, сховищ даних, Web-сайтів);
 • організацію виконання проектів інформатизації організації із застосуванням спеціалізованих програмних систем автоматизації проектної діяльності, зокрема проектів реінжинірингу бізнес-процесів в організації, консалтингових проектів тощо;
 • філософські засади науки, застосування методології наукових досліджень у галузі комп’ютерних наук для дослідження організаційних структур і процесів в економіці та підприємництві;
 • алгоритмізацію процедур аналітичного опрацювання інформації та методи інтелектуального аналізу даних.
 • вміти:
 • оцінювати ефективність управлінських рішень щодо впровадження аналітичних сис­тем у контур управління організаційною системою та інформаційних стратегій її розвитку;
 • розробляти математичні моделі розвитку організаційної системи та процесів її діяльності в умовах мінливого ринкового середовища на засадах інформаційної динаміки;
 • досліджувати і вибирати методи підтримки прийняття рішень в умовах неструкту­рованих та слабко структурованих проблемних ситуацій;
 • досліджувати ефективність методів, систем і технологій консолідації інформації;
 • розробляти типові інформаційно-аналітичні документи, зокрема, реферати, огляди, дайджести, довідки, аналітичні звіти, звіти бізнес-аналітики, в тому числі з використанням спеціалізованих програмних продуктів та засобів Business Intelligence.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму