Математичні методи аналізу консолідованої інформації (122 “Комп’ютерні науки”, освітньо-професійна програма “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Приймак В. І.ЕКІМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКІМ-51спрофесор Приймак В. І.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс передбачає набуття теоретичних і практичних навичок ефективного використання сучасних комп’ютерних технологій при прийнятті управлінських рішень з використанням математичних методів і моделей; вивчення студентами принципів і правил формалізації економічних ситуацій, сучасних напрямків розвитку інформаційних систем та методів аналізу даних; оволодіння студентами достатньою кількістю математичних методів, вироблення навичок побудови адекватних математичних моделей, що відображають кількісні показники системної діяльності працівників організації; формування теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів професійної діяльності; ознайомлення магістрантів з засобами комп’ютерної реалізації побудованих математичних моделей, які відображають процеси, що відбуваються в складних система; набуття практичного досвіду використання економіко-математичного інструментарію у процесі розв’язування задач менеджменту, фінансового аналізу, управління ризиками.

 

Результати навчання:

знати:

 • теоретичні засади комп’ютерних наук;
 • сучасні напрямки розвитку інформаційних систем та методи аналізу даних;
 • поняття математичної моделі;
 • принципи моделювання економічних систем і процесів;
 • основні етапи побудови економіко-математичних моделей;
 • інструментарій економіко-математичного моделювання для розв’язування економічних задач;
 • методи та техніки розв’язання типових класів задач засобами Microsoft Exсel.

вміти:

 • формалізувати предметну область певного проекту у вигляді відповідної математичної моделі;
 • розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних моделей;
 • розробляти математичні моделі та методи аналізу даних;
 • використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області;
 • збирати і аналізувати дані для забезпечення якості прийняття проектних рішень;
 • здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність в умовах мінливого ринкового середовища;
 • виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук;
 • розв’язувати проблеми комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень;
 • самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння;
 • здійснювати самостійні дослідження відповідно до поставленого завдання;
 • розробляти варіанти прийняття управлінських рішень та обґрунтувати їх вибір;
 • ефективно використовувати засоби Microsoft Exсel для розв’язку задач прийняття рішень.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму