Математичні методи і моделі ринкової економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Зомчак Л. М.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕККМ-51сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

Метою опанування дисципліни «Математичні моделі та методи ринкової економіки» є формування у студентів системи знань щодо методології та інструментарію моделювання економічних об’єктів і систем, які еволюціонують і розвиваються в умовах трансформаційної економіки, а також формування у майбутніх фахівців практичних навичок побудови та застосування сучасних математичних моделей ринкової економіки у їх професійній діяльності. Дисципліна «Математичні моделі та методи ринкової економіки» спрямована на вивчення основних принципів побудови економіко-математичних моделей та методів аналізу реальних економічних процесів і управління економічними об’єктами (як на макро-, так і на мезо- та мікроекономічному рівнях) в умовах ринкової економіки, яка характеризується, з одного боку підвищенням ролі інновацій, інформації, людського капіталу, а з другого боку підвищенням ризику, невизначеності, посиленням дії дестабілізуючих чинників; вивчення типових моделей для аналізу та прийняття ефективних рішень.

Рекомендована література

  1. Вітлінський В.В. Математичні моделі та методи ринкової економіки: практикум / В.В.Вітлінський, О.В. Піскунова, О.В. Ткач, В.І. Скіцько, О.М. Новоселецький. – К. КНЕУ, 2014. – 362 с.
  2. Вовк В.М. Оптимізаційні моделі економіки: навчальний посібник / В. М.Вовк, Л. М. Зомчак. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 318 с.
  3. Клебанова Т.С.Математичні методи і моделі ринкової економіки/ Клебанова Т.С., Кизим М.О., Черняк О.І., Раєвнєва О.В. та ін. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 456 с.
  4. Математичні моделі та методи ринкової економіки : навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О. В. Піскунова. — К : КНЕУ, 2010. —531 с.
  5. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / [С. О.Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.
  6. Ризики, безпека, кризи і сталий розвиток в економіці: методології, моделі, ме-тоди управління та прийняття рішень. Монографія / Під заг. ред. проф. С.К.Рамазанова. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 948 с.
  7. Asteriou, D., & Hall, S. G. (2015). Applied econometrics. Palgrave Macmillan.
  8. Dayal, V. (2015). An Introduction to R for Quantitative Economics. Springer.
  9. Mankiw, N. G. (2014). Principles of macroeconomics. Cengage Learning.
  10. Romer, D. (2012). Advanced Macroeconomics. Fourth ed. New York: McGraw-Hill Irwin.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус