Методологія діагностики та моделювання змін бізнес-середовища

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Чопко Н. С.ЕКМА-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКМА-21сдоцент Чопко Н. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія діагностики та моделювання змін бізнес-середовища» є формування теоретичних знань, розвиток здібностей і практичних навиків аспірантів з питань методології комплексної діагностики та моделювання змін бізнес-середовища в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія діагностики та моделювання змін бізнес-середовища» є:

 • критичний аналіз сучасних концепцій бізнес-моделювання;
 • вивчення нових підходів до діагностики бізнес-середовища організації;
 • вивчення методів діагностики бізнес-середовища;
 • дослідження сучасних моделей і методів аналізу бізнес-процесів на підприємства
 • вивчення методів діагностиків клієнтської бази
 • вивченні методів моделювання та прогнозування змін ринкової конкурентції та оцінки потенційних ризиків .

Рекомендована література

Основна література:

 1. Кривов’язюк І.В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системноаналітичний підхід: Монографія. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 392 с.
 2. Бізнес-діагностика: практикум [Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко] — К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2015. — 160 с
 3. Швиданенко Г. О., Дмитренко А. І. Бізнес-діагностика підприємства: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2012. — 487 с.

Додаткова література:

 1. Городня Т.А. Економічна діагностика: [навч. посіб.] / Т.А. Городня, І.П. Мойсеєнко. – Л.: Магнолія-2006, 2007. – 305 с.
 2. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.  / за ред. М.В. Кужельного. – К.: КНЕУ, 2002. – 198 с.
 3. Гриньова В.М. Інвестування: [підручник] / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – К.:Знання, 2008. – 452 с.
 4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: [навч. посіб.] / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
 5. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23.02.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
 6. Мізюк Б. М. Стратегічне управління / Б. М. Мізюк. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 392 с.
 7. Новітній маркетинг / Є. В. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич та ін. – К., 2008. – 420 с.
 8. Петрович Й.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія / Й.М. Петрович, О.В. Кривешко, І.О. Ступак. – Львів: Видавництво Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2012. – 228 с.
 9. Стратегічний аналіз: Навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець та ін. — К. : Знання, 2011. — 389 с.
 10. Стратегічне управління: Навч. посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 272 с

Силабус: 2023

Завантажити силабус